Lovečkovice - CZ042.3506.4205.0104.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lovečkovice

  Číslo obce PRVKUK 0104
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0104
  Kód obce 565211
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0104.05 Mukařov 10036 100366
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Lovečkovice - Mukařov leží v severní části litoměřického okresu, severovýchodně od Úštěku u hranic okresu Děčín. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Mukařov se rozkládá v nadmořské výšce 540 – 575 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, jsou zde meliorační kanály, Úštěcký potok 0,8 km od obce a jsou zde 3 vodní nádrže. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 38 38 65 62 59 58
   přechodně bydlící 72 72 15 17 17 17
   celkem 110 110 80 79 76 75
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   38 38 38 79 76 75
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Lovečkovice - Mukařov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu (SK-LT.061) Verneřice – Mukařov.
   Zdrojem pitné vody jsou dvě vodní štoly ve Verneřicích (okres Děčín) svedené do čerpací stanice. Z této ČS se voda čerpá do vodojemu Verneřice 200 m3 (537,50/533,50), který slouží pro zásobování Verneřic a do vodojemu Mukařov 100 m3 (588,50/584,50). Z vodojemu Mukařov je voda zásobním řadem ET 100 dopravována do spotřebiště. Skupinový vodovod Verneřice – Mukařov byl proveden jako zkušební akce pro trubní materiál ET a sklo. Přiváděcí řad mezi obcí Verneřice a Mukařov je proveden v souběhu z potrubí sklo 100 a ET 100. Zásobní síť v obci je z potrubí ET, sklo, litina. Pokrývá celé zastavěné území obce.
   Vodovodní síť v obci je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Lovečkovice- Mukařov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Mukařov u Úštěku PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Lovečkovice - Mukařově není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odtud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod Litoměřice nebo Ústní nad Labem- Neštěmice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodních nádrží, nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice nebo Ústní nad Labem- Neštěmice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 636,0 0,0 4 636,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0031845 Kanalizační řád Lovečkovice
  11. 5. 2015
  Litoměřice MULTM/0085672/19/ŽP/JPa P-46
  19. 12. 2019