Lovečkovice - CZ042.3506.4205.0104.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lovečkovice

  Číslo obce PRVKUK 0104
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0104
  Kód obce 565211
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0104.03 Knínice 16782 167827
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Lovečkovice - Knínice leží v severní části litoměřického okresu, severovýchodně od Lovečkovic, na hranicích s ústeckým okresem. Je zde 43 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci (z toho 23 chat). Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 406 – 470 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde místní vodoteč a jsou zde dvě vodní nádrže, z toho jedna požární. Svým územím Knínice plně zasahují do CHKO České středohoří a do ochranného pásma zdroje Knínice a prameniště Zubrnice. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 24 24 33 32 30 30
   přechodně bydlící 152 152 8 8 8 8
   celkem 176 176 41 40 38 38
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   24 24 24 40 38 38
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Lovečkovice - Knínice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-LT.036), která je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Na vodovod je napojena většina obyvatel.
   Zdrojem pitné vody jsou místní zářezy vydatnosti 0,3 l/s (ZD.036/1) svedené do vodojemu 50 m3 (477,60/475,30). Z vodojemu zásobním řadem DN 80 je voda dopravována do spotřebiště. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce a zásobuje všechny obyvatele a rekreanty.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Knínic se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Knínice - Lovečkovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Knínice u Lovečkovic PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Knínice u Lovečkovic PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Knínice u Lovečkovic PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Knínice u Lovečkovic PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Lovečkovice - Knínicích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice nebo ČOV Ústí nad Labem- Neštěmice.

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2035 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice nebo ČOV Ústí nad Labem- Neštěmice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0031845 Kanalizační řád Lovečkovice
  11. 5. 2015
  Litoměřice MULTM/0085672/19/ŽP/JPa P-46
  19. 12. 2019