Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.03 Filipov 02130 21300
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Filipov leží severovýchodně od Děčína, v nadmořské výšce 284,00 – 305,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel se dvěma rekreačními objekty, zástavba je soustředěná. Obcí protéká Bílý potok (Bystřička) a jeden místní. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO Labské pískovce, CHOPAV Severočeská křída a ochranného pásma vodního zdroje. Na území obce je farma Filipov – Šindelka Fr.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 41 42 38 45 41 39
   přechodně bydlící 6 6 59 69 69 69
   celkem 47 48 97 114 110 108
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   35 36 38 27 29 31
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Česká Kamenice – Filipov má samostatný vodovod (M-DC.007). Voda z prameniště je akumulována ve VDJ 20 m3 (350,78/348,98 m n.m.) a potrubím DN 80 a 2“ délky 2,179 km je svedena do spotřebiště. Vodou je zásobováno 86% obyvatel. Kapacita stávajícího zdroje je nedostatečná a kvalita pitné vody neodpovídala vyhlášce č. 252/2004 Sb. v parametrech pH, Mn.

   V roce 2021 došlo k výstavbě přiváděcího řadu propojující místní část Filipov s Českou Kamenicí (SK Česká Kamenice- Kunratice DC.005).

   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a je provozován Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Česká Kamenice- Filipov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC006029 - "Česká Kamenice, Filipov - náhrada zdroje " je vybodování nového vodovodu o celkové délce cca 1,3 km. Realizace návrhu se předpokládá v roce 2021. Výstavbou bude vyřešena nedostatečná kvalita vody ve stávajících zdrojích.

    

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci je potřeba vybudování nového zdroje pitné vody a stávající zdroj je možno ponechat jako nouzový.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou ptřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Filipově není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků (35%) a bezodtokových jímek (65%)s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí  bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice. Při splnění určitých podmínek je možné akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  18 416,0 0,0 18 416,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory