Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.03 - stav 2004

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.03 Filipov 02130 21300
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Filipov leží severovýchodně od Děčína, v nadmořské výšce 284,00 – 305,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel se dvěma rekreačními objekty, zástavba je soustředěná. Obcí protéká Bílý potok (Bystřička) a jeden místní. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO Labské pískovce, CHOPAV Severočeská křída a ochranného pásma vodního zdroje. Na území obce je farma Filipov – Šindelka Fr.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 41 42 45 49 - - -
   přechodně bydlící 6 6 6 6 - - -
   celkem 47 48 51 55 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   35 36 38 42 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Česká Kamenice – Filipov má samostatný vodovod (M-DC.007). Voda z prameniště je akumulována ve VDJ 20 m3 (350,78/348,98 m n.m.) a potrubím DN 80 a 2“ je svedena do spotřebiště. Vodou je zásobováno 86% obyvatel. Kapacita stávajícího zdroje je nedostatečná a kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH, Mn. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a je provozován Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť je stará a potřebuje rekonstrukci, stávající zdroj je nevyhovující kapacitou i kvalitou. Náhrada zdroje je možná vytipováním nového zdroje a vybudováním nového přivaděče. Technická dokumentace zatím nebyla zpracována. Čerpání z vodovodní sítě České Kamenice by bylo finančně příliš náročné a proto ho nelze doporučit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci je potřeba vybudování nového zdroje pitné vody a stávající zdroj je možno ponechat jako nouzový.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou ptřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Filipově není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků (35%) a bezodtokových jímek (65%)s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 380,0 575,0 1 955,0

  Mapa