Lovečkovice - CZ042.3506.4205.0104.01 - stav 2004

 1. Obec

  Lovečkovice

  Číslo obce PRVKUK 0104
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0104
  Kód obce 565211
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0104.01 Lovečkovice 08767 87670
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lovečkovice leží v severní části litoměřického okresu, severovýchodně od Úštěku. Jedná se o obec do 260 trvale žijících obyvatel a se 165 obyvateli v rekreačních objektech (43 objektů využívanými pro rodinnou rekreaci (z toho 27 chat) a jedno ubytovací zařízení s 20 lůžky). Zástavba je mírně rozptýlená, venkovského charakteru. V obci jsou zemědělské závody (2 x velkokapacitní kravín) a drobné výrobní provozovny. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 434 – 484 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Obec je bez recipientu. Od obce 0,8 km protéká Luční potok. Svým územím Lovečkovice plně zasahují do CHKO České středohoří a okrajově do vnějšího ochranného pásma vodního zdroje 2.stupně pro skupinový vodovod Horní Vysoká, Levín. Nepředpokládá se nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 257 257 257 257 - - -
   přechodně bydlící 165 165 165 165 - - -
   celkem 422 422 422 422 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   223 228 235 244 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lovečkovice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-LT.024) v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zdrojem pitné vody jsou místní zářezy-štola vydatnosti 0,28 l/s (ZD.024/1) a prameniště vydatnosti 0,17 l/s (ZD.024/2), svedené do vodojemu 100 m3 (485,66/482,44). Z vodojemu zásobním řadem LT 80 je voda dopravována do spotřebiště. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce s výjimkou místní části Hradiště a Lukavice (30 trvale žijících obyvatel). Vodovod zásobuje 87 % obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Lovečkovic se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lovečkovice štola PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   188 188 188 244 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 1997 byla ve velké části obce Lovečkovice vybudována splašková kanalizace (K-LT.017-S.C) a ČOV. Na splaškovou kanalizaci a ČOV je dnes napojeno 73 % trvale žijících obyvatel. Stoky jsou z PVC trub DN 300. Nová kanalizace je majetkem SVS a.s., ČOV je majetkem obce a obojí provozuje je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Od zbývajících obyvatel (27 %) jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV v Lovečkovicích.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Lovečkovice do recipientu – v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 26. 8. 2002, pod čj. 231.2/4862/02/ŽP
   Platnost rozhodnutí do 12/20012
   Q = 19 700 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   70
   110
   15
   30
   20
   30
   15
   30
   -
   -
   -
   -

   Projektované parametry:
   350 EO
   Q = 0,61 l/s = 19 142 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 400 mg/l
   NL = 367 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 15 mg/l
   NL = 15 mg/l

   Skutečné parametry:
   248 EO
   Q = 0,60 l/s = 18 697 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 606 mg/l
   BSK5 = 287 mg/l
   NL = 940 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 194 mg/l
   BSK5 = 40 mg/l
   NL = 29 mg/l

   Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod firmy Fortex Šumperk. Tato kontejnerová čistírna typu AČB 350 má kapacitu Q = 48,0 m3/den a BSK5 = 38,8 kg/d. Pro čištění odpadních vod je použit systém nízkozatěžované aktivace s předřazenou denitrifikaci a s aerobní stabilizaci přebytečného kalu.
   Splaškové vody z obce přitékají do čerpací stanice, v níž jsou osazena mělnící čerpadla PIRANHA s výkonem cca 2,8 l/s. Čerpadla zabezpečují kromě čerpání odpadní vody na biologický stupeň čištění i rozmělnění veškerých nečistot, které obsahují přiváděné odpadní vody.
   Takto upravené odpadní vody jsou přečerpávány na biologický stupeň čistírny, který tvoří nádrže denitrifikace a nitrifikace a dosazovací nádrž. Do denitrifikační sekce čistírny jsou mimo výtlaku odpadních vod zaústěny i výtlaky interní recirkulace a vratného kalu. Pro promíchávání celého obsahu nádrže je zde osazeno vertikální míchadlo. Po průchodu denitrifikačními nádržemi je přiváděna aktivační směs do nitrifikační nádrže o objemu 47 m3, která je rozdělena přepážkami na čtyři provzdušňované sekce. Provzdušňování je zajišťováno jemnobublinnou aerací pomocí dmychadel a aeračních elementů FORTEX AME 260. V poslední sekci je osazena mamutka čerpající aktivační směs zpět do denitrifikace.
   Z nitrifikace odtéká aktivační směs přes zónu odplynění do uklidňovacího válce dosazovací nádrže. V dosazovací nádrži dochází k usazování a separaci kalu. Pro separaci je použita vertikální dosazovací nádrž DN 300. Odsazená voda přepadá do odtokového žlabu, odtud teče přes měrné zařízení do odtoku z čistírny. Usazený kal je mamutkou odtahován jako vratný kal do denitrifikační nádrže aktivace. Do denitrifikace je dále vyvedeno potrubí mamutky stahující kal z hladiny dosazovací nádrže. Přebytečný kal se odčerpává další mamutkou do provzdušňovaných kalových jímek.
   Jedná se o dvě jímky o celkovém objemu cca 15 m3. Doba zdržení cca 20 dnů s provzdušňováním kalu s aerobní stabilizací. Z těchto jímek je zahuštěný aerobně stabilizovaný kal přečerpáván kalovým čerpadlem do odvodňovacího zařízení OZK.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vsakovány do terénu.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu. V obci je pouze cca 350 m obecní dešťové kanalizace, která je položena jen v některých částech obce. Kanalizace je ve špatném stavu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Lovečkovice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,895 km, čímž bude odkanalizována celá obec.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.
   Pro zajištění čištění odpadních vod z obce je nutno rekonstruovat stávající čistírnu odpadních vod. Rekonstrukce bude zahrnovat úpravy na čerpací stanici a rozšíření biologického stupně instalací druhé linky tvořené typovou čistírnou AČB 350, shodnou se stávající, která zajistí vyhovující likvidaci odpadních vod.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.L 017/1/KT Lovečkovice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Lovečkovice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa