Lovečkovice - CZ042.3506.4205.0104.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lovečkovice

  Číslo obce PRVKUK 0104
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0104
  Kód obce 565211
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0104.01 Lovečkovice 08767 87670
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lovečkovice leží v severní části litoměřického okresu, severovýchodně od Úštěku. Zástavba je mírně rozptýlená, venkovského charakteru. V obci jsou zemědělské závody (2 x velkokapacitní kravín) a drobné výrobní provozovny. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 434 – 484 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Obec je bez recipientu. Od obce 0,8 km protéká Luční potok. Svým územím Lovečkovice plně zasahují do CHKO České středohoří a okrajově do vnějšího a vnitřního ochranného pásma vodního zdroje 2.stupně pro skupinový vodovod Horní Vysoká, Levín a do 1. 2. stupně OPVZ zdroje Lovečkovice. Nepředpokládá se nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 257 257 283 272 262 255
   přechodně bydlící 165 165 0 0 0 0
   celkem 422 422 283 272 262 255
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   223 228 235 258 258 255
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lovečkovice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-LT.024) v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zdrojem pitné vody jsou místní zářezy-štola vydatnosti 0,28 l/s (ZD.024/1) a prameniště vydatnosti 0,17 l/s (ZD.024/2), svedené do vodojemu 100 m3 (485,66/482,44). Z vodojemu zásobním řadem LT 80 je voda dopravována do spotřebiště. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce s výjimkou místní části Hradiště a Lukavice (30 trvale žijících obyvatel).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Lovečkovic se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Lovečkovice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Lovečkovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lovečkovice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   188 188 188 199 192 187
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 1997 byla ve velké části obce Lovečkovice vybudována splašková kanalizace (K-LT.017-S.C) a ČOV. Na splaškovou kanalizaci a ČOV je dnes napojeno 73 % trvale žijících obyvatel. Stoky jsou z PVC trub DN 300. Nová kanalizace je majetkem SVS a.s., ČOV je majetkem SVS a.s. a obojí provozuje je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Od zbývajících obyvatel (27 %) jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Ústí nad Labem- Neštěmice.

   Q = 38 000 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   80
   120
   20
   30
   20
   30
   --
   -
   -
   -
   -

   Projektované parametry:
   350 EO
   Q = 0,61 l/s = 19 142 m3/rok

   Odtok:
   BSK5 = 15 mg/l
   NL = 15 mg/l

   Složení ČOV:

   • Zastřešený objekt s oplocením-čerpací stanice,
   • aktivace D-N - denitrifikace,
   • nitrifikace s jemnou bublinou dělená do tří sekcí,
   • dosazovací nádrž vertikálně protékaná - odtah plovoucích nečistot i cirkulace vratného kalu pomoci mamutek nefunkční, nahrazeny ponorným čerpadlem,
   • měrný objekt.
   • ČOV byla vybavena zahušťovacím zařízením typu REOVIT (odvodňovací pytle), zařízení bylo pro malou účinnost demontováno.
   • ČOV vybavena časovým řízením dodávky vzduchu, pro trvalý nedostatek kyslíku vyřazeno z provozu, Provzdušňování je nepřetržité, po opravě aeračního systému zpravidla dostatečné, instalována kyslíková sonda bez vazby na provoz dmychadel.
   • Kalové silo pro studenou anaerobní stabilizaci a zahuštění kalu odtahem kalové vody

   Kal se dostabilizuje a odvodní na ČOV Neštěmice

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Lovečkovice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,895 km, čímž bude odkanalizována celá obec.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Ústí nad Labem- Neštěmice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.L 017/1/KT ČOV Lovečkovice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Lovečkovice ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 212,0 1 212,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0031845 Kanalizační řád Lovečkovice
  11. 5. 2015
  Litoměřice MULTM/0085672/19/ŽP/JPa P-46
  19. 12. 2019