Litoměřice - CZ042.3506.4205.0103.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Litoměřice

  Číslo obce PRVKUK 0103
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0103
  Kód obce 564567
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0103.01 Litoměřice-Město 40898 408981
  CZ042.3506.4205.0103.02 Pokratice 08556 85561
  CZ042.3506.4205.0103.03 Předměstí 08545 85456
  CZ042.3506.4205.0103.04 Za nemocnicí 40899 408999
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Litoměřice je jedno z nejstarších historicky dokumentovaných sídlišť na území Čech, leží na pravém břehu Labe. Litoměřice jsou okresním městem ležícím uprostřed intenzivně zemědělsky využívané krajiny. 

   Město leží v nadmořských výškách 144 – 260 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, které na jihu města protéká, zároveň středem města protéká Pokratický potok, v západní části potok Kamýcký a ve východní části protéká Močidelský potok. Na Písečném ostrově se nachází koupaliště. Území města částečně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a CHKO České středohoří. Do budoucna se předpokládá mírný rozvoj výroby, občanské vybavenosti a rozšíření místních služeb okresního města a mírný nárůst počtu obyvatel. 

   Město má rozšířenou průmyslovou výrobu, průmyslové závody a drobné výrobní provozovny jsou umístěny převážně ve východní části města a částečně roztroušeny uvnitř obytné zástavby. Hlavními průmyslovými závody jsou: COMPLETA (Agrostav), Litoměřické mlýny, ČSAD, Prádelny a čistírny, TIMO (Triola),  SEMPRA Litoměřice = Vod-ka Litoměřice a dále provoz areálů kasáren Pod Radobýlem a Jiřího z Poděbrad, nemocnice, výstaviště.

   Ve východní části města (pod výstavištěm Zahrada Čech) se připravuje výstavba geotermální elektrárny.

   Místní část obce Litoměřice - Pokratice leží v severní části města Litoměřic. Jedná se o část Litoměřic, kde žije do 5000 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 ubytovací zařízení. Zástavbu tvoří převážně panelové částečně i rodinné domy v nadmořské výšce 186 - 260 m n.m. Náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Pokratický potok a na severu se nachází vodní nádrž. Svým územím Pokratice částečně zasahují do CHKO České středohoří, CHOPAV Severočeská křída a NPP Bílé stráně, zároveň území spadá částečně do OPVZ 1. stupně vrtu Litoměřice. Předpokládá se rozvoj Pokratic. V prostoru mezi Pokraticemi, Mířejovicemi a Litoměřicemi na tzv. “Mířejovické stráni” by mělo v budoucnu bydlet cca 2000 obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 24 879 24 978 24 290 23 650 23 529 23 444
   přechodně bydlící 5 5 1 589 350 379 400
   celkem 24 884 24 983 25 879 24 000 23 908 23 844
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   24 762 24 886 25 093 24 000 23 908 23 844
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Litoměřice je zásobováno ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.1). Ze skupinového vodovodu je zásobeno město Litoměřice I. – V. tlakové pásmo, Žalhostice, Píšťany, Třeboutice, Křešice, Záhořany, Nučnice, Trvačice, Hrdly, Bohušovice n.O., Dolánky, Brňany, Doksany, Rochov a Velký újezd.

   Hlavním zdrojem pitné vody je oblastní vodovod (ÚV Malešov, ÚV Vrutice), doplněný o přítok z prameniště Mentaurova, Močidla a přetok ze Skalice. 

   Jako akumulace slouží vodojemy :

   Tlakové pásmo
   Vodojem
   Kubatura m3
   max. hladina
   min. hladina
   Oblastní vodovod
   Záhořany
   4 000
   275,07
   269,25
   I. tl. pásmo
   Mostka 1
   500
   275,10
   271,56

   Radobýl 1
   2 000
   274,88
   269,88
   II. tl. pásmo
   Radobýl 2
   4 000
   252,41
   246,19
   III. tl. pásmo
   Mostka 3
   2 000
   230,39
   225,76

   Radobýl 3
   500
   230,12
   225,17
   IV. tl. pásmo
   Mostka 4
   1 300
   214,44
   208,75

   Žalhostice
   120
   216,63
   213,47
   V. tl. pásmo
   Třeboutice
   1 300
   212,56
   208,14
   Miřejovice
   Miřejovice DTP
   10
   282,61
   281,50

   Miřejovice HTP
   40
   353,10
   351,21
   PodviníPodviní
   150268,07264,01
   VruticeVrutice DTP400171,56167,59

   Vrutice HTP
   150212,01207,25
   JištěrpyJištěrpy
   200307,50305,00

   Město je rozděleno na 5 tlakových pásem. Číslování tlakových pásem je podle místní zvyklosti označeno jako horní pásmo I. a dolní V. Tlaková pásma jsou mezi sebou propojena, takže je možné v případě potřeby vzájemné přečerpávání nebo přepouštění.


   I. tlakové pásmo zásobuje zástavbu v Litoměřicích na kótě 245,00 – 222,00 m n. m. Zdroj vody je prameniště Močidla (11,5 l/s) s vodojemem Mostka I. 2 x 250 m3 (275,10/271,56). Do vodojemu je možnost čerpat vodu i z vodojemu Mostka III., který je napojen na oblastní vodovod.  Do vodojemu Radobýl I. 2 x 1000m3 (274,88/269,88) je možno čerpat i vodu z vodojemu Radobýl II.2 x 2000m3 (252,41/246,19), který je napojen na oblastní vodovod.


   II. tlakové pásmo zásobuje zástavbu v Litoměřicích na kótě 222,00 – 200,00 m n. m. Je ovládáno vodojemem Radobýl II. 2 x 2000 m3 (252,41/246,19). Z vodojemu do spotřebiště je voda dodávána gravitačně řadem DN 400.


   III. tlakové pásmo zásobuje zástavbu v Litoměřicích na kótě 200,00 – 177,00 m n. m. Pro zásobování pitnou vodou III. tlakového pásma jsou vybudovány na přivaděči oblastního vodovodu DN 800 dvě odbočky. Jedna pro vodojem Mostka III. 2 x 1000 m3 (230,39/225,76), se zásobním řadem DN 300 z vodojemu do spotřebiště. Druhá pro vodojem Radobýl III. 500 m3 (230,12/225,12), zásobní řad z tohoto vodojemu do spotřebiště je DN 500. Ze zásobní sítě III. tl. pásma v Litoměřicích jsou zásobovány Píšťany a je plněn vodojem Žalhostice 2 x 60 m3 (216,63/2213,47), který slouží pro vodovod Žalhostice jako akumulace.


   IV. tlakové pásmo zásobuje zástavbu v Litoměřicích na kótě 177,00 – 154,00 m n. m. Je ovládáno vodojemem Mostka IV. 2 x 650 m3 (214,44/208,75), do kterého je voda přepouštěna z vodojemu Mostka III. 


   V. tlakové pásmo zásobuje zástavbu na kótě 150,00 – 185,00 m n. m., je napojeno na řad oblastního vodovodu DN 800 a ovládáno vodojemem Třeboutice 2 x 650 m3 (212,56/208,14)., zásobuje jen malou část Litoměřic kolem ČSAD a hlavně převádí vodu do skupiny Litoměřice – jih.

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Vlastní užitkový vodovod mají závody :
   ČSAD Litoměřice – vlastní studna s odběrem cca 18 m3 /den

   Místní část obce Litoměřice - Pokratice je zásobována ze skupinového vodovodu (OZ-SK.LT.001.1) ze dvou tlakových pásem. První tlakové pásmo je zásobováno jednak z oblastního vodovodu DN 800 přes vodojem Radobýl II. 2 x 2000 m3 (252,41/246,19) odkud je voda čerpána do vodojemu Radobýl I. 2 x 1000 m3 (274,88/269,88) a jednak z prameniště Pokratice + přítoku z Mentaurova a přetoku ze Skalice a dále potrubím DN 100 do spotřebiště. Do prvního tlakového pásma je také přiváděna voda z prameniště Močidla přes vodojem Mostka I. 2 x 250 (275,10/271,56) potrubím DN 150. Druhé tlakové pásmo je zásobováno potrubím DN 400 (DN 300) z vodojemu Radobýl II.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení města se nebude v budoucnosti měnit 

   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 10 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě v rozsahu 2,0 km vodovodní sítě/rok.
   V Litoměřicích je první vodovod od roku 1902.

   Rekonstrukce řadů vzhledem na jejich stáří je potřebná hlavně v prostoru Dómského pahorku, ve staré zástavbě Pokratic, v ulicích M. Pomocné, Nádražní, Na valech, Českolipská, areály kasáren.

   Nové rozvojové plochy pro drobnou průmyslovou výrobu a sklady jsou plánovány v lokalitě "Za Plynárnou" a "Žernosecká".

   Výstavba rodinných domů je plánována v lokalitě "Za Nemocnicí".

   Vše s nutností dostavby vodovodu a kanalizace.
   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

   V místní části Litoměřice - Pokratice je uvažováno s dostavbou vodovodní sítě - ulice Mlýnská Pokratice, Miřejovická stráň.

   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 10 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě .

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS LTM-MOSTKA4 ČS LTM-MOSTKA4 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Litoměřice ÚVVR PRVK\2021
  Úpravna vody Stav Litoměřice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 001/3 Litoměřice - Mostka 3 2000 2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 001/4 Litoměřice - Mostka 1 500 500 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 001/11 Žalhostice 120 120 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 001/7 Radobýl 3 500 500 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Litoměřice - Radobýl PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 001/2 Litoměřice - Mostka 4 1300 1300 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Močidla PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Močidla PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Litoměřice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Močidla PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Močidla PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav LTM-RADOBÝL 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Litoměřice - Pokratice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 001/6 Radobýl 1 2000 2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 001/5 Radobýl 2 4000 4000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Hlinná PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mentaurov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mentaurov U mlýna PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mentaurov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mentaurov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mentaurov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   24 630 24 729 24 893 21 600 21 519 21 460
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město Litoměřice má jednotnou kanalizační síť (K-LT.001.1-J.C), která odvádí odpadní vody od trvale žijících obyvatel, občanské vybavenosti i průmyslových producentů z převážné části města na čistírnu odpadních vod Litoměřice.

   Jedná se o soustavnou kanalizační síť s gravitačním odváděním odpadních vod na ČOV - Písečný ostrov. Výust na Střeleckém ostrově slouží především jako odlehčení dešťových vod. Hlavní kostru stokové sítě tvoří kmenová stoka A a kmenová stoka B. Původní kanalizace, hlavně s vejčitých profilů 400/600, 500/750, 600/900, 700/1050, 800/1200, 1000/1500, s tlamového profilu 1000/1500 a dále čtvercového profilu 200/200, byla stavěna v letech 1908 – 1925. V pozdějších letech byla kanalizační síť doplněna o stoky budované pro novou výstavbu z trub DN 250 – 1600 a o dvě štoly 1800/1900. Na kanalizaci je vybudováno 10 dešťových oddělovačů. Odlehčené vody jsou odvedeny buď do Pokratického potoka nebo přímo do Labe.
   Na veřejnou kanalizaci je napojeno cca 90 % obyvatel. Zbývající obyvatelé mají odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV (10%).
   Kanalizační síť i ČOV jsou v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Projektované hodnoty:

   70 000 EO

   Q = 180 l/s, 5 676 480 m3/rok
   BSK5= 378 mg/l, 2 145,71 t/rok
   NL = 288 mg/l, 1 634,83 t/rok

   Na městské čistírně odpadních vod jsou v současnosti čištěny komunální a průmyslové odpadní vody z měst Litoměřice, Lovosice, Terezín, Žitenice, Skalice, Pohořany, Pokratice, Miřejovice, Mlékojedy, Píšťany, Podvinné, Radostice, Siřejovice, Sulejovice, Trnovany, Velké Žernoseky, Vchynice. Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna s kapacitou Q = 15 496 m3/d a BSK5 = 5850 kg/den.
   Vyčištěná voda je vedena do měrného objektu a odtud do recipientu Labe. 

   Skládá se z:

   • hrubé strojní česle,
   • čerpací stanice - odstředivá čerpadla,
   • přítok výtlaku z ČS Lovosice,
   • strojní česle Fontana,
   • provzdušňovaný lapák písku (2 komory),
   • podélná usazovací nádrž (rekonstruovaná v provozu, stará v záloze),
   • oběhová aktivace (2 ks) provzdušňovaná pneumaticky,
   • kruhová dosazovací nádrž (2ks),
   • plynová kotelna,
   • kogenerační jednotka,
   • plynová kompresorovna,
   • 2ks zahušťovacích nádrží, zahušťovací stůl,
   • 2 ks vyhnívacích nádrží,homogenizační nádrž, odvodňovací odstředivka, měrný objekt.

   Dávkování srážedla pro eliminaci fosforu je řízeno analyzátorem P (instalace 2007). V případě potřeby je dávkován odpěňovač na odtoku z ČOV. V areálu je mostová váha pro možnost přijímání OV. z fekáln

   Ostatní drobný průmysl, řemeslná výroba, školská zařízení, zdravotnická zařízení, sportovní areály, podnikatelský sektor, aj. mají celkovou produkci odpadních vod 1284,2 m3/den.
   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí s oddělením dešťových vod do recipientů.

   Místní část obce Litoměřice - Pokratice má vybudovanou síť jednotné gravitační kanalizace z kameninových trub DN 300 – DN 800. Odpadní vody jsou kanalizační sítí přivedeny do kmenového sběrače B-Litoměřice a částečně do hlavní stoky F1-Litoměřice a dále na ČOV Litoměřice. Kanalizace je v majetku SVS a.s., provoz zajišťují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.. Na kanalizační síť a ČOV je napojeno 99 % trvale žijících obyvatel a od 1 % jsou splaškové vody odváděny do septiků s přepady zaústěnými do povrchových vod.
   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí s oddělením dešťových vod do recipientů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve městě Litoměřicích je uvažováno s dostavbou jednotné kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300- DN 800 - dle rozvojových ploch územního plánu.

   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

   Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.
   Po ukončení dostavby kanalizace a uvedení do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 001/1/K ČOV Litoměřice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV.LT.001/7 ČSOV Litoměřice - Žernosecká PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV.LT 001/4 ČSOV Litoměřice - Na Mýtě PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV.LT 001/6 ČSOV Mlékojedy 6 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 001/1 ČS Litoměřice - Marie Pomocné PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV.LT 001/2 ČSOV Litoměřice - Krupka PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Litoměřice ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  13 844,0 7 296,0 21 140,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0008497/20/ŽP/JBa A-26 změna
  6. 2. 2020
  Litoměřice 0029102/14/ŽP/MTr P-41
  30. 4. 2014
  Litoměřice MULTM/0024196/17/ŽP/BHo Schválení manipulačního řádu VD České Kopisty
  10. 4. 2017
  Litoměřice 0055297/14/ŽP/JBa H-990,E-1
  21. 8. 2014
  Litoměřice 0072084/13/ŽP/JBa H-968
  30. 10. 2013
  Litoměřice 45800/07/ŽP B-1, H-152
  5. 9. 2007
  Litoměřice 0077063/16/ŽP/BHo C - 11 Kotvoště Litoměřice změna stavby
  29. 11. 2016
  Litoměřice MULTM/0035494/18/ŽP/JBa A-26
  25. 5. 2018