Libochovany - CZ042.3506.4205.0102.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Libochovany

  Číslo obce PRVKUK 0102
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0102
  Kód obce 565156
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0102.02 Řepnice 08311 83119
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Libochovany – Řepnice leží v severní části Litoměřického okresu 0,5 km na východ od Libochovan. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru v nadmořské výšce 180 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, západním okrajem zástavby protéká místní vodoteč Tlučeňský potok. Obec je charakterizována zemědělskou výrobou, nachází se zde areál Agrofruktu Kamýk (kravín – 170 ks). Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma zdroje.

   Předpokládá se v obci mírný nárůst počtu obyvatel, ale bez výrazného rozvoje obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 82 81 63 72 73 75
   přechodně bydlící 14 14 0 0 0 0
   celkem 96 95 63 72 73 75
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   57 58 61 66 66 68
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Libochovany – Řepnice je napojena na skupinový vodovod Velké Žernoseky (LT.004). Voda z úpravny vody Malešov a Velké Žernoseky je distribuována v rámci Vodárenské soustavy severní Čechy.

   Na přivaděči pro Ústí nad Labem je vysazena odbočka vedoucí do obce Řepnici. Za odběrným místem je osazena redukce tlaku.

   Připojení bylo provedeno v roce 1976 z důvodů klesání vydatnosti v místním zdroji. Zároveň má obec vlastní zdroj – zářezy Řepnice s vydatností 0,3 l/s. Z prameniště je voda svedena do vodojemu 50 m3 (238,08 / 235,77) a zásobním řadem DN 150 dopravována do spotřebiště. V současné době vodovodní síť o celkové délce 0,823 km pokrývá celé zastavěné území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Vlastní užitkový vodovod má zemědělský areál Agrofrukt Kamýk v Řepnici. Ze studny nad areálem je gravitačním potrubím voda přiváděna k jednotlivým objektům. Ověřená vydatnost je 60 m3 / den. S využíváním užitkového vodovodu se počítá i výhledově.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Libochovany- Řepnice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Řepnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řepnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Řepnice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 73 75
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Libochovany – Řepnici není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace (40 %) a nebo vsakují do terénu (35 %), nebo v bezodtokových jímkách (25%) s odvozem na ČOV Litoměřice.
   Obcí prochází stará stoka – zatrubněná bezejmenná vodoteč, odvádějící dešťové vody. Do této stoky jsou zaústěny přepady septiků. Stoka pochází z předválečné doby a je vyústěna pod vesnicí v podobě otevřené vodoteče. Její technický stav není uspokojivý. Tato stoka je v majetku obce Libochovany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V této místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,430 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
   Odpadní vody budou odváděny kmenovou stokou DN 250 do kanalizační sítě obce Libochovany a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně Libochovany.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

   V současné době je na stavbu vydáno stavební povolení, předpokládaný rok zahájení 2021-2023.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8 982,0 8 056,0 17 038,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory