Libochovany - CZ042.3506.4205.0102.02 - stav 2004

 1. Obec

  Libochovany

  Číslo obce PRVKUK 0102
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0102
  Kód obce 565156
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0102.02 Řepnice 08311 83119
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Libochovany – Řepnice leží v severní části litoměřického okresu 0,5 km na východ od Libochovan. Trvale zde žije do 90 obyvatel, je zde 5 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím, je zde areál Agrofruktu Kamýk (kravín – 170 ks). Řepnice se rozkládají v nadmořské výšce 180 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, západním okrajem zástavby protéká místní vodoteč. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 82 81 80 80 - - -
   přechodně bydlící 14 14 14 14 - - -
   celkem 96 95 94 94 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   57 58 61 65 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Libochovany – Řepnice je napojena na skupinový vodovod Velké Žernoseky (OZ-M-LT.056). Voda z úpravny vody Malešov a Velké Žernoseky je distribuována v rámci Vodárenské soustavy severní Čechy zejména na deficitní Ústecko. Na přivaděči pro Ústí nad Labem je vysazena odbočka pro přivaděč PVC 100 do Řepnici. Za odběrným místem je osazena redukce tlaku. Připojení bylo provedeno v roce 1976 z důvodů klesání vydatnosti v místním zdroji. Původní vodovod v obci je z roku 1908 má vlastní zdroj – zářezy Řepnice s vydatností 0,13 - 0,4 l/s. Z prameniště je voda svedena do vodojemu 50 m3 (238,08 / 235,77) a zásobním řadem DN 150 dopravována do spotřebiště. V současné době vodovodní síť, pokrývá celé zastavěné území obce s napojením 70 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vlastní užitkový vodovod má zemědělský areál Agrofrukt Kamýk v Řepnici. Ze studny nad areálem je gravitačním potrubím voda přiváděna k jednotlivým objektům. Ověřená vydatnost je 60 m3 / den. S využíváním užitkového vodovodu se počítá i výhledově.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Řepnic se nebude v budoucnosti měnit.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řepnice 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Řepnice 2a PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 80 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Libochovany – Řepnici není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace (40 %) a nebo vsakují do terénu (35 %), nebo v bezodtokových jímkách (25%), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Obcí prochází stará stoka – zatrubněná bezejmenná vodoteč, odvádějící dešťové vody. Do této stoky jsou zaústěny přepady septiků. Stoka pochází z předválečné doby a je vyústěna pod vesnicí v podobě otevřené vodoteče. Její technický stav není uspokojivý. Tato stoka je v majetku obce Libochovany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V této místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,110 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 300.
   Odpadní vody budou odváděny kmenovou stokou DN 300 délky 0,630 km do kanalizační sítě obce Libochovany a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně Libochovany.
   Zatím není zpracována projektová dokumentace.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa