Libochovany - CZ042.3506.4205.0102.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Libochovany

  Číslo obce PRVKUK 0102
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0102
  Kód obce 565156
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0102.01 Libochovany 08310 83101
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libochovany leží v severní části Litoměřického okresu na pravém břehu Labe. Zástavba obce je poměrně soustředěná, s návsí venkovského charakteru, je rozdělena železnicí. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 143 – 172 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, které zde protéká a severně od obce protéká Tlučeňský potok. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří. 

   Nachází se zde podnik využívající kamenolom TARMAC – SEVEROKAMEN a objekt sloužící k podnikání (10 zaměstnanců). Ve výhledu je plánováno využití zámku k turistickým účelům. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 469 487 522 507 516 523
   přechodně bydlící 235 229 7 7 7 7
   celkem 704 716 529 514 523 530
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   420 445 489 514 523 530
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Libochovany je napojena na skupinový vodovod Velké Žernoseky (LT.004). Voda z úpravny vody Malešov a Velké Žernoseky je distribuována v rámci Vodárenské soustavy severní Čechy. Na přivaděči pro Ústí nad Labem je vysazena odbočka PVC DN150 pro obec Libochovany. Za odběrným místem je osazena redukce tlaku. Rozvodná síť v obci byla vybudována v roce 1975 a postupem doby byla doplňována. V současné době, pokrývá celé zastavěné území obce. Rozvodná síť je z materiálu Litina DN 150, PVC De 110, 90 a PE De 90, 63, 40, 32 v celkové délce 3,807 km.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Libochovan se nebude v budoucnosti měnit. 
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby LT133007 - je uvažováno s rekonstrukcí přivaděče Libochovany- Michalovice  LTH DN 600 v délce 6 km v roce 2021.

   Dále je dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby UL003010 uvažováno s přemostění Labe - rekonstrukce vodovodu na mostě přes Labe DN 600 z materiálu ocel, včetně armaturní komory v roce 2021.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 516 523
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Libochovany není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (50 %), přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace, dále v bezodtokových jímkách (20 %) s odvozem na ČOV Litoměřice. Od 30 % obyvatel jsou splaškové vody vypouštěny přímo do dešťové kanalizace bez čištění.
   Stávající dešťová kanalizace, která by měla výhledově tvořit základ jednotné kanalizační sítě, dnes odvádí dešťová vody z 80 % zástavby obce. Dvěma výústními objekty je zaústěna do Labe.
   V Libochovanech byl v roce 1943-44 vybudován drážní kanál profilu 750/1050 mm se zaústěním do Labe, který původně sloužil k odvodnění drážního tělesa. Postupem času do drážního kanálu byly napojeny dešťové a odpadní vody z obytných domů z okolí a nově vybudované dešťové kanalizace. Nejprve kanalizace z části obce pod tratí ČD, stoky z roku 1970 z bet. trub DN 300 a později byla v roce 1982 vybudována v akci "Z" další stoková síť z DN 250 – DN 600, která odvodňuje zbytek obce nad tratí, včetně kanalizace samostatně vyústěné nad obcí do Labe. Kanalizace má délku 3,650 km, je v majetku obce.
   Zbývající dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V mezidobí, kolem roku 2010 byla provedena kamerová prohlídka většiny tras stávající dešťové kanalizace na území Libochovan se závěry, že tato kanalizace je i nadále vhodná pro odvedení dešťových vod, pro odvádění splaškových vod by si však vyžádala nákladnou celkovou rekonstrukci (netěsnosti, poruchy, balastní vody, hygienické problémy).

   Na základě tohoto hodnocení bylo pak rozhodnuto, ze stávající kanalizace v Libochovanech  bude ponechána pouze pro odvedení dešťových vod a pro odvedení splaškových bude postavena nová splašková kanalizace.

   Na základě této skutečnosti byla zpracována dokumentace pro akci " Kanalizace, ČOV- Libochovany- Řepnice", která navrhuje následující:

   • novou splaškovou kanalizaci DN250 v celé oblasti Libochovany- Řepnice o celkové délce cca 5,4 km, z toho Libochovany zahrnují cca 4,3 km a Řepnice 1,1 km. Stávající kanalizace se ponechá jako dešťové odvodnění, pro tento účel její stav po případných drobných úpravách vyhovuje. Povrchový odtok bude tedy odváděn sítí dnešní dešťové kanalizace, přičemž v souladu s posledními trendy, danými jak vyhláškou 268/2009 Sb. § 6-odst. 4 i metodickým doporučením ČKAIT TP1.20 budou preferována řešení uvažující se vsakem dešťových vod nebo jejich separací a využitím v území.
   • 2 čerpací stanice, nutné z výškových důvodů k převedení splašků na ČOV
   • výtlak z těchto ČS v délce cca 0,53 km (převážně DN80)
   • novou centrální mechanicko - biologickou ČOV pro Libochovany a Řepnici s kapacitou cca 800 EO. Čistírna je navržena podle posledních trendů s nízkozatíženou aktivací a vysokým stupněm odstranění dusíkatého znečištění. Parametry navržené ČOV vyhovují kriteriím vl. nařízení 401/2015 Sb. o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací (včetně příloh vyhlášky). Recipientem vyčištěných odpadních vod je řeka Labe, stabilizovaný tekutý kal bude odvážen k odvodnění na některou blízkou ČOV, vybavenou potřebným technologickým zařízením. Součástí ČOV je i příjezd a přípojky inženýrských sítí. Umístění ČOV vychází ze studie z roku 2011 a je v souladu s rozpracovaným územním plánem obce Libochovany.

    PO uvedení kanalizace do provozu bude nutno doplnit a upravit kanalizační přípojky (napojení na novou kanalizaci) a zajistit odstavení stávajících septiků.

   Předpokládaný rok zahájení 2021-2023.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Libochovany PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS 2 Libochovany PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS 1 Libochovany PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  16 178,0 45 704,0 61 882,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory