Liběšice - CZ042.3506.4205.0101.09 - stav 2004

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0101
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0101
  Kód obce 565121
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0101.09 Trnobrany 08258 82589
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Liběšice - Trnobrany leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 110 obyvatel, je zde 21 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 318 – 350 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Trnobranský potok a občasná místní vodoteč. Svým územím Trnobrany plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel změnou využívání rekreačních objektů pro trvalé bydlení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 105 100 92 84 - - -
   přechodně bydlící 36 36 36 36 - - -
   celkem 141 136 128 120 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   53 57 62 68 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Liběšice - Trnobrany je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-LT.022) v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zdrojem pitné vody jsou zářezy vydatnosti 1,4 l/s, svedené do vodojemu 12 m3 (382,95/376,41) a z vodojemu zásobním řadem ET 100 je voda dopravována do spotřebiště. Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 50 % obyvatele. Vodovod je z roku 1952. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek a v době sucha je nedostatečné.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení místní část Trnobrany se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. Dále je nutné provést rekonstrukci prameniště a rekonstrukci vodojemu, případně postavit nový. Kapacitu stávajícího vodojemu lze využívat jen na 6,4 m3.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Trnobrany b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Liběšice 4a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Liběšice 3a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Liběšice 3b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Liběšice 3c PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Trnobrany a PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Liběšice – Trnobranech není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích. Přepady ze septiků jsou zaústěny do dešťové kanalizace (100 %).
   V Trnobranech jsou dvě stoky dešťové kanalizace u nichž se předpokládá, že jsou do nich zaústěny přepady ze septiků. Stoky jsou z bet. trub DN 300 – 400, pocházejí asi ze šedesátých let. Patří do majetku obce Liběšice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Liběšice na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa