Liběšice - CZ042.3506.4205.0101.09 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0101
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0101
  Kód obce 565121
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0101.09 Trnobrany 08258 82589
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Liběšice - Trnobrany leží severovýchodně od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 318 – 350 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Trnobranský potok a občasná místní vodoteč. Svým územím Trnobrany plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel změnou využívání rekreačních objektů pro trvalé bydlení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 105 100 54 77 78 79
   přechodně bydlící 36 36 33 38 38 38
   celkem 141 136 87 115 116 117
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   53 57 62 85 86 87
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Liběšice - Trnobrany je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-LT.022), v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zdrojem pitné vody jsou zářezy vydatnosti 1,4 l/s, svedené do vodojemu 12 m3 (382,95/376,41). Z vodojemu je zásobním řadem DN 100  voda dopravována do spotřebiště.

   Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce, je vybudována z materiálu azbestocement DN 80, PVC 110 v celkové délce 1,226 km. Vodovod je z roku 1952. Množství vody ve zdroji je ovlivněno množstvím srážek a v době sucha je nedostatečné.

   Obec je zároveň napojena na vodovod SK Habřina, kdy v dobách nedostatku vody může odebírat pitnou vodu práce ze skupinového vodovodu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Liběšice- Trnobrany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Dále je nutné provést rekonstrukci prameniště a rekonstrukci vodojemu, případně postavit nový. Kapacitu stávajícího vodojemu lze využívat jen na 6,4 m3.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Trnobrany PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Liběšice - horní VDJ Liběšice - horní PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Trnobrany PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Liběšice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Liběšice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Liběšice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Liběšice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Trnobrany PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Liběšice – Trnobranech není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích. Přepady ze septiků jsou zaústěny do dešťové kanalizace (100 %).
   V Trnobranech jsou dvě stoky dešťové kanalizace u nichž se předpokládá, že jsou do nich zaústěny přepady ze septiků. Stoky jsou z bet. trub DN 300 – 400, pocházejí asi ze šedesátých let. Patří do majetku obce Liběšice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2035 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8 286,0 1 296,0 9 582,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0006701/20/ŽP/BHo A - 33 MŘ Liběšický rybník Rybářství Doksy
  31. 1. 2020
  Litoměřice MULTM/0044000/20/ŽP/JBa MŘ A-25
  16. 7. 2020