Liběšice - CZ042.3506.4205.0101.08 - stav 2004

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0101
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0101
  Kód obce 565121
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0101.08 Srdov 15305 153052
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Liběšice - Srdov leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 30 obyvatel, je zde 35 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci a penzion se 40 lůžky. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, sloužící převážně pro rekreaci, rozkládá se v nadmořské výšce 325 – 395 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, při východním okraji zástavby protéká Srdovský potok, bezejmenná vodoteč a jsou zde dvě vodní nádrže. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří, částečně do CHOPAV Severočeská křída a Národní přírodní rezervace Sedlo a do vnitřního a vnějšího ochranného pásma zdroje 2. stupně vodních zdrojů pro skupinový vodovod Habřina a místní vodovod Trnobrany. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 27 28 31 35 - - -
   přechodně bydlící 140 140 140 140 - - -
   celkem 167 168 171 175 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   22 23 25 29 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Liběšice - Srdov je zásobována ze skupinového vodovodu Habřina (SK-LT.003.3). Skupinový vodovod zásobuje dvě místní části obcí je to: Úštěk – Habřina a Liběšice – Srdov. Přebytky ze skupinového vodovodu Habřina jsou přes rozdělovací jímku přepouštěny do Liběšic. Prameniště vodovodu jsou Srdov – zářezy u lesa a zářezy Srdov-Habřina. Obec je zásobována ve dvou vodovodních tlakových pásmech. Horní vodojem 30 m3 (408,49/405,98) zásobuje převážnou část Srdova. Z dolního vodojemu 50 m3 (348,59/345,68) je zásobována dolní část Srdova a Habřina.
   V obci je vodovod od roku 1905, v šedesátých letech byla převážná část vodovodu vyměněna. Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 81 % obyvatele. Přechodně bydlící obyvatelé nejsou napojeni na veřejnou vodovodní síť, mají zásobování pitnou vodou individuelní (studny).
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Srdova se nebude v budoucnosti měnit.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů, častá poruchovost.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Srdov, Liběšice, Habřina 2a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Srdov, Liběšice, Habřina 3a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Liběšice 1b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Liběšice 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Liběšice 5a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Srdov, Liběšice, Habřina 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Srdov, Liběšice, Habřina 1b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Liběšice 2a PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Liběšice - Srdově není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích. Přepady ze septiků se vsakují do podpovrchových vod (31 %) nebo jsou zaústěny do dešťové kanalizace (18 %). Zbylé splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (51 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou částečně odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou vsakovány do terénu. Dále zástavbou vede stoka dešťové kanalizace u níž se předpokládá, že jsou do ní zaústěny i přepady ze septiků. Navíc jsou do ní zaústěny místní vývěry vody a přepad z rybníčku. Stoka je z betonových trub DN 500, pochází asi ze šedesátých let. Patří do majetku obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Liběšice a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 885,0 885,0

  Mapa