Liběšice - CZ042.3506.4205.0101.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0101
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0101
  Kód obce 565121
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0101.07 Soběnice 15164 151645
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Liběšice - Soběnice leží severovýchodně od Litoměřic. Součástí Soběnic je i Dolní Řepčice. Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (ZD Liběšice) a sadařstvím. Soběnice se rozkládají v nadmořské výšce 294 – 330 m n. m., náležejí do povodí řeky Labe, zástavbou protéká místní vodoteč a jsou zde tři vodní nádrže. Svým územím zasahují plně do CHKO České středohoří a částečně do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Předpokládá se rozšíření ovocnářství a skladování ovoce a výstavba nájemních bytů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 137 139 141 161 159 159
   přechodně bydlící 28 28 19 22 23 24
   celkem 165 167 160 183 182 183
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 42 111 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Liběšice - Soběnice je částečně zásobována vodou z místního vodovodu v majetku i ve správě ZD Liběšice a ze soukromých studen. Vodovod byl vybudován zemědělským družstvem v roce 1964 a v osmdesátých letech proběhla rekonstrukce rozvodné sítě. Tento vodovod nemá charakter vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, jedná se o dodávku pouze užitkové vody. Tato voda je dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. nekvalitní v parametrech dusičnany a bakteriologické znečištění.

   Zdrojem pitné vody jsou zářezy vydatnosti 2,74 l/s (zdroj má rezervu) svedené do čerpací jímky, z které se voda čerpá výtlakem 2“ do vodojemu 50 m3 (326,00/330,00) a z vodojemu zásobním řadem DN 100 svedena do spotřebiště. Zásobní síť pokrývá cca 75% zastavěného území obce. Na vodovodní síť Soběnic jsou napojeny Dolní Nezly a Dolní Chobolice.
   V Soběnicích jsou dále dva malé vodovody ze studní. Studny jsou v blízkosti komunikace a ochranné pásmo vodního zdroje není určeno. Kvalita této vody není známa. Vodovod je v majetku obce Liběšice.
   Tyto vodovody nemají charakter vodovodního řadu pro veřejnou potřebu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Soběnic se nebude v budoucnosti měnit. Nezbytné je zajištění desinfekce zdroje a jeho pravidelné sledování po kvalitativní stránce (chybí firma na odborné provozování vodovodu). Dále je potřeba provést rekonstrukce vodojemu a připojit dva lokální vodovody ve východní části obce.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Liběšice – Soběnicích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v septicích. Přepady ze septiků se ze  69 % vsakují do podzemních vod a ze 30 % jsou zaústěny do dešťové kanalizace.

   Vesnicí prochází zatrubněný potok. Je na něm vybudováno několik dešťových vpustí a jsou do něj zaústěny i přepady ze septiků od blízkých objektů. Do tohoto zatrubněného potoka je zaústěna jediná stoka dešťové kanalizace vedoucí ze západní části zástavby. Slouží též pro odvádění dešťových vod, ale jsou do ní zaústěny i přepady ze septiků. Zatrubnění potoka a stoka jsou provedeny z betonových trub. Stáří kanalizace se nepodařilo zjistit, předpokládá se že pochází z šedesátých až z počátku sedmdesátých let. Tato kanalizace je z hlediska technického stavu nevyhovující. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V areálech soustředěné obecní zástavby bude vybudována centrální ČOV, v oblastech roztroušené zástavby navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny s odtokem do potoka a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Liběšice a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 484,0 2 484,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0006701/20/ŽP/BHo A - 33 MŘ Liběšický rybník Rybářství Doksy
  31. 1. 2020
  Litoměřice MULTM/0044000/20/ŽP/JBa MŘ A-25
  16. 7. 2020