Liběšice - CZ042.3506.4205.0101.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0101
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0101
  Kód obce 565121
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0101.06 Mladé 05196 51969
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Liběšice - Mladé leží severovýchodně od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 320 – 334 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde bezejmenná vodoteč. Svým územím Mladé plně zasahuje do CHKO České středohoří, částečně do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Jsou předpoklady pro zvýšení počtu obyvatel změnou užívání rekreačních objektů na trvalé bydlení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 49 50 42 42 41 41
   přechodně bydlící 80 76 20 23 22 22
   celkem 129 126 62 65 63 63
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   40 41 42 43 42 42
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Liběšice - Mladé je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-LT.026) v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zdrojem pitné vody jsou zářezy vydatnosti 0,25 l/s, svedené do vodojemu 10 m3 (366,18/363,95). Z vodojemu je voda dopravována zásobním řadem DN 50 do spotřebiště. Zásobní síť v délce 1,088 km, pokrývá celé zastavěné území obce. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek a v době sucha je nedostatečné. Obec je významně postižena suchem.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení místní část Mladé se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 026/1 Mladé 10 10 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mladé PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mladé PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Liběšice – Mladé není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v septicích (100 %).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče, která je částečně zatrubněná, do ní je zaústěna jedna stoka. Kanalizace je provedena z betonových trub DN 500 - 600 a pochází pravděpodobně z konce šedesátých či začátku sedmdesátých let. Kanalizace byla vybudována především jako zatrubnění místní vodoteče a této funkci dosud plně vyhovuje. Majitelem je obec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2035 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0006701/20/ŽP/BHo A - 33 MŘ Liběšický rybník Rybářství Doksy
  31. 1. 2020
  Litoměřice MULTM/0044000/20/ŽP/JBa MŘ A-25
  16. 7. 2020