Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.02 Dolní Kamenice 02129 21296
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Dolní Kamenice tvoří součást města Česká Kamenice, leží východně od Děčína na řece Kamenici (+ jeden místní potok a jeden rybník), v nadmořské výšce 284,00 – 310,00 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Na území obce se nachází dvě chráněné krajinné oblasti: CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce, obec leží také v CHOPAV Severočeská křída a ochranném pásmu vodního zdroje.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 095 1 100 1 270 1 058 981 926
   přechodně bydlící 25 25 69 81 81 81
   celkem 1 120 1 125 1 339 1 139 1 062 1 007
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 045 1 056 1 076 1 056 981 926
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Dolní Kamenice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Česká Kamenice (SK-DC.005.2), vodovodem (VDJ.DC 005/5) z VDJ Dolní Kamenice 2x 75 m3 (328,10/324,80 m n.m.). Do spotřebiště potrubím DN 125. Potrubí v obci je z materiálů LT profilu DN 80 – 150. Stavební stav vodovodních řadů odpovídá době jejich provozování, převážná část původních řadů (litina – stáří přes 60 let) má vysokou míru inkrustace profilů a dále menší profil než DN 100, takže část sítě nemůže sloužit pro požární zabezpečení zástavby. 

   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizaci a.s. a zásobuje 96 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní systém obce Česká Kamenice se do roku 2030 nebude měnit. Výhledově do r. 2030 je návrh provést přívod ze skupinového vodovodu SK DC.001 Hřensko-Děčín pro posílení SK DC.005 Česká Kamenice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Víska pod Lesy PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   100 102 103 1 118 1 043 1 007
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Dolní Kamenici jsou v současné době provozovány dva kanalizační systémy.

   1. Odpadní vody z  České Kamenice  jsou zaústěny do stoky A, která odvádí splaškové vody z České Kamenice přes katastrální území Dolní Kamenice na ČOV Česká Kamenice, která leží na katastrálním území Dolní Kamenice. 

   Napojeno 70% obyvatel. (K-DC.027.1-J.C)

   1. Dolní Kamenice je odkanalizována dvěma stokami, které jsou v ulici "Krátké" svedeny do jednoho potrubí o dimenzi DN500. V místní části je také stávající zatrubnění náhon, který je využíván jako jednotná stoka s odlehčovací komorou. Odpadní vody jsou z lokality převedeny přes řeku Kamenici dvouramenou shybkou 2x LT DN300 a KTH DN300 a napojeny na stávající kanalizační přivaděč DN600 vedoucí na ČOV.

   Z Dolní Kamenice jsou odpadní vody odvedeny na ČOV Česká Kamenice od cca 3000 EO.

   ČOV je mechanicko-biologická, projekt 8000 EO, Q24 = 2348,1 m3/den, BSK5 je 480 kg/den.

   Kanalizační síť a ČOV jsou v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.

   Ostatní odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích (15%) a bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 15% obyvatel.

   Polovina dešťových vod je odváděna jednotnou kanalizací a druhá polovina je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do recipientů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je navrženo postupné rozšiřováním kanalizační sítě - stoky DN 300 v délce cca 1,4 km umožní odkanalizování pro cca 600 EO. Předpokládá se rozšiřování kanalizační sítě od roku 2025 související s novou výstavbou RD – DN 300 dl. 1,5 km. U okrajové rozptýlené zástavby bude i do budoucna likvidování splaškových vod individuálně, cca 5% obyvatel. Stávající jednotnou kanalizaci je nutné částečně (cca 30% sítí) rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 027/1/K ČOV Česká Kamenice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Česká Kamenice ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 18 217,0 18 217,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory