Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.02 - stav 2004

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.02 Dolní Kamenice 02129 21296
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Dolní Kamenice tvoří součást města Česká Kamenice, leží východně od Děčína na řece Kamenici (+ jeden místní potok a jeden rybník), v nadmořské výšce 284,00 – 310,00 m n. m. Jedná se o obec s cca 1100 trvale žijícími obyvateli, zástavba soustředěná, výrazně převládá bydlení individuální (40% novostavby). Území náleží do povodí řeky Labe. Na území obce se nachází dvě chráněné krajinné oblasti: CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce, obec leží také v CHOPAV Severočeská křída a ochranném pásmu vodního zdroje.
   V obci je provozovna ZZN Děčín – sila, zemědělská výroba.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce – výstavba 35 bytových jednotek a 20 RD. V roce 2010 výstavba bytových domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 1 095 1 100 1 110 1 120 -
   přechodně bydlící 25 25 25 25 -
   celkem 1 120 1 125 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   1 045 1 056 1 076 1 098 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Dolní Kamenice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Česká Kamenice (SK – 005), vodovodem (SK – 005.1) z VDJ Dolní Kamenice 2x 75 m3 (328,10/324,80 m n.m.).
   Z pramenních zářezů je svedena voda potrubím DN 125 do akumulace - VDJ Dolní Kamenice 2x 75 m3 a odtud gravitačně do spotřebiště potrubím DN 125. Potrubí v obci je z materiálů LT profilu DN 80 – 150. Stavební stav vodovodních řadů odpovídá době jejich provozování, převážná část původních řadů (litina – stáří přes 60 let) má vysokou míru inkrustace profilů a dále menší profil než DN 100, takže část sítě nemůže sloužit pro požární zabezpečení zástavby. Kapacita zdrojů je vyhovující, ale kvalita pitné vody u většiny zdrojů neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH, Ca, Mg, v síti Dolní a Horní Kamenice byly překročeny parametry Fe. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizaci a.s. a zásobuje 96 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V blízké budoucnosti se neuvažuje s realizací větších investic pro rozvodnou síť. Pouze rozšiřování vodovodní sítě související s novou výstavbou RD – DN 100 dl. 1,2 km. Do roku 2005 bude rekonstruován vodovod v ul. Uhelná - DN 100 dl. 1,5 km a dále se budou provádět průběžně rekonstrukce a pročišťování potrubí.
   Sledování kvality vody a případně zařadit do odkyselovacího programu nebo provést náhradu vodního zdroje-viz Česká Kamenice. Vzhledem překročení parametrů Fe v síti, provozovatel prověří provoz sítě a zváží dávkování luphosu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   100 102 103 1 020 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Dolní Kamenici jsou v současné době provozovány dva kanalizační systémy.

   1. Odpadní vody z prostoru nad Děčínskou ulicí jsou zaústěny do stoky A, která odvádí splaškové vody z České Kamenice přes katastrální území Dolní Kamenice na ČOV Česká Kamenice, která leží na katastrálním území Dolní Kamenice. Odpadní vody z prostoru nad Děčínskou ulicí jsou zaústěny do stoky A, která odvádí splaškové vody z České Kamenice přes katastrální území Dolní Kamenice na ČOV Česká Kamenice, která leží na katastrálním území Dolní Kamenice.

   Napojeno 9 % obyvatel. (K-DC.027.1-J.C)

   1. Jednotná kanalizace, kterou tvoří dvě samostatné větve se zaústěním do zatrubněného náhona a dále do řeky Kamenice (K-DC.028-J.N). Splaškové odpadní vody jsou mechanicky předčišťovány v septicích s nízkou účinností čištění. Kanalizace je v celé délce gravitační v profilech DN 300, 400. Na tyto kanalizační větve je napojeno 28% obyvatel včetně drobných provozoven nevýrobního charakteru. Jednotná kanalizace, kterou tvoří dvě samostatné větve se zaústěním do zatrubněného náhona a dále do řeky Kamenice (K-DC.028-J.N). Splaškové odpadní vody jsou mechanicky předčišťovány v septicích s nízkou účinností čištění. Kanalizace je v celé délce gravitační v profilech DN 300, 400. Na tyto kanalizační větve je napojeno 28% obyvatel včetně drobných provozoven nevýrobního charakteru.

   Kanalizační síť a ČOV jsou v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.
   Ostatní odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích (25%) a bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 38% obyvatel.

   Polovina dešťových vod je odváděna jednotnou kanalizací a druhá polovina je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do recipientů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro podchycení dvou stávajících kanalizačních výustí je navrženo propojení obou stok v ulici Krátké potrubím DN 500 v délce 80 m s potřebnou rekonstrukcí stávajících stok v délce 108 m s profilem 500 mm. Dále stávající zatrubněný náhon využívat jako jednotnou stoku a vybudovat na něm OK a oddělené odpadní vody převést přes řeku Kamenici dvouramennou shybky 2x LT DN 300 dl. 20 m s KTH DN 300 dl. 12 m a napojit na stávající kanalizační přivaděč na ČOV - DN 600. Vybudováním této investice budou převedeny odpadní vody od cca 300EO (28%obyvatel) na ČOV Česká Kamenice. Také vznikne možnost připojení dalších obyvatel s převedením odpadních vod na novou ČOV ze stávající i připravované zástavby. Postupné rozšiřováním kanalizační sítě - stoky DN 300 v délce cca 1,4 km umožní odkanalizování pro cca 600 EO. Předpokládá se rozšiřování kanalizační sítě od roku 2005 související s novou výstavbou RD – DN 300 dl. 1,5 km. U okrajové rozptýlené zástavby bude i do budoucna likvidování splaškových vod individuálně, cca 5% obyvatel. Stávající jednotnou kanalizaci je nutné částečně (cca 30% sítí) rekonstruovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.DC 027/1/K Česká Kamenice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Česká Kamenice ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 624,0 624,0

  Mapa