Liběšice - CZ042.3506.4205.0101.05 - stav 2004

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0101
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0101
  Kód obce 565121
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0101.05 Horní Nezly 15163 151637
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Liběšice - Horní Nezly leží severovýchodně od Litoměřic a západně od Liběšic. Trvale zde žije do 20 obyvatel, je zde 5 objektů využívanými pro rodinnou. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 302 - 314 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, je zde vodní nádrže. Severním okrajem zástavby protéká bezejmenná vodoteč – přítok Lučního potoka. Svým územím Horní Nezly plně zasahují do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ale nárůst počtu obyvatel. Předpokládá se změna využití objektů na trvalé bydlení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 13 18 27 36 - - -
   přechodně bydlící 20 17 12 8 - - -
   celkem 33 35 39 44 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 8 29 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Liběšice - Horní Nezly je bez vodovodní sítě s parametry vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Voda není pitná. Zásobování vodou je ze soukromé studny, umístěné na soukromém pozemku a s rozvodem k jednotlivým domům starým potrubím ve špatném stavu. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek a v době sucha je nedostatečné. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech železo, koliformní bakterie, fekální koliformní bakterie, enterokoky. Vodovod je v majetku a ve správě obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V místní část obce Liběšice - Horní Nezly navrhujeme obnovit vodovod pro veřejnou potřebu.
   Do budoucna se předpokládá vybudování nového zdroje, případně vykoupení studny a pozemku v okolí stávajícího zdroje a jejich oprava, následně pak rekonstrukce rozvodů po obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Liběšice - Horních Nezlech není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (20 %), přepady ze septiků se vsakují do podpovrchových vod nebo v bezodtokových jímkách (80 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu nebo zasakují do terénu. Tato kanalizace je ve špatném technickém stavu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Liběšice a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 414,0 414,0

  Mapa