Liběšice - CZ042.3506.4205.0101.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0101
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0101
  Kód obce 565121
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0101.04 Horní Chobolice 05194 51942
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Liběšice - Horní Chobolice leží severovýchodně od Litoměřic a severně od Liběšic. Zástavba je spíše rozptýlená, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 320 – 410 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, 200 m západně od obce protéká Chobolický potok a bezejmenná vodoteč. Svým územím Horní Chobolice plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do CHOPAV Severočeská křída, zároveň zasahuje do OPVZ 2. stupně vodního zdroje Dolní Týnec. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ale nárůst počtu obyvatel. Předpokládá se výstavba turistické ubytovny.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 47 56 47 65 65 66
   přechodně bydlící 124 114 24 28 29 30
   celkem 171 170 71 93 94 96
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 17 56 0 0 22
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Liběšice - Horní Chobolice je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek a v době sucha je nedostatečné. Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech dusičnany a bakteriologické znečištění. Obec je významně postižena suchem.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Předpokládaný termín zahájení stavby je březen 2025 a dokončení prosinec 2030. Tento projekt řeší zásobování obce pitnou vodou. Jedná se o výstavbu nové vodovodní sítě a o výstavbu vodního zdroje a vodojemu pro obce Horní a Dolní Chobolice. Vodovodní řady jsou navrženy PE 2 ½“ a PE 2“ o celkové délce 3872,5 m.
   Tato varianta není stále konečná, jelikož zdroje v okolí nejsou kapacitně dostatečné, převážně v letních měsících. V současné době probíhají jednání ohledně možnosti napojení tohoto vodovodu na oblastní vodovod Žernoseky. Toto by bylo možné po vybudování řadu mezi obcemi Jištěrpy a Chotiněves a dále z obce Chotiněves do Chobolic. Další variantou je propojení Chobolic a obce Trnobrany. Na tato propojení není zpracována žádná projektová dokumentace, vše je zatím v jednání.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Návrh PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 72 0 0 66
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Liběšice - Horních Chobolicích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (100 %).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu. Horními Chobolicemi protéká vodoteč, která je převážně zatrubněná a slouží současně jako dešťová kanalizace. Majitelem je obec. Tato dešťová kanalizace je ve špatném technickém stavu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Předpokládaný termín zahájení stavby je srpen 2025 a dokončení říjen 2030. Tento projekt řeší odkanalizování obcí Horní a Dolní Chobolice a napojení do stávající šachty na kanalizaci v Liběšicích. Jedná se o výstavbu kanalizačních splaškových stok včetně veřejných částí kanalizačních přípojek a o likvidaci stávajících septiků a žump. Stoková síť bude vybudována z korugovaného PP DN 250, celková délka 2666 m. Dále budou realizovány dvě čerpací stanice odpadních vod a výtlačné potrubí celkové délky 135 m.

   V obci Horní Chobolice se navrhuje vybudovat gravitační kanalizaci, která bude stokou A odvádět všechny splaškové vody na ČOV Liběšice přes Dolní Chobolice.

   V případě napojení obcí na ČOV Líběšice, bude nutná její intenzifikace. V současné době není možné napojovat nové objekty.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS1 Horní Chobolice PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS2 Horní Chobolice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8 685,0 19 415,0 28 100,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0006701/20/ŽP/BHo A - 33 MŘ Liběšický rybník Rybářství Doksy
  31. 1. 2020
  Litoměřice MULTM/0044000/20/ŽP/JBa MŘ A-25
  16. 7. 2020