Liběšice - CZ042.3506.4205.0101.04 - stav 2009

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0101
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0101
  Kód obce 565121
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0101.04 Horní Chobolice 05194 51942
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Liběšice - Horní Chobolice leží severovýchodně od Litoměřic a severně od Liběšic. Trvale zde žije do 50 obyvatel, je zde 31 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je spíše rozptýlená, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 320 – 410 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, 200 m západně od obce protéká Chobolický potok a bezejmenná vodoteč. Svým územím Horní Chobolice plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ale nárůst počtu obyvatel. Předpokládá se výstavba turistické ubytovny.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 47 56 72 88 - - -
   přechodně bydlící 124 114 99 84 - - -
   celkem 171 170 171 172 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 17 56 71 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Liběšice - Horní Chobolice je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek a v době sucha je nedostatečné. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech dusičnany a bakteriologické znečištění.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Předpokládaný termín zahájení stavby je březen 2005 a dokončení prosinec 2005. Tento projekt řeší zásobování obce pitnou vodou. Jedná se o výstavbu nové vodovodní sítě a o výstavbu vodního zdroje a vodojemu pro obce Horní a Dolní Chobolice. Vodovodní řady jsou navrženy PE 2 ½“ a PE 2“ o celkové délce 3872,5 m.
   Tato varianta není stále konečná, jelikož zdroje v okolí nejsou kapacitně dostatečné, převážně v letních měsících. V současné době probíhají jednání ohledně možnosti napojení tohoto vodovodu na oblastní vodovod Žernoseky. Toto by bylo možné po vybudování řadu mezi obcemi Jištěrpy a Chotiněves a dále z obce Chotiněves do Chobolic. Další variantou je propojení Chobolic a obce Trnobrany. Na tato propojení není zpracována žádná projektová dokumentace, vše je zatím v jednání.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Návrh PRVK/2020
  Vodní zdroj Návrh PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Dolní Týnec 2a PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 72 88 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Liběšice - Horních Chobolicích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (100 %). Přepady ze septiků se vsakují do podpovrchových vod.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu. Horními Chobolicemi protéká vodoteč, která je převážně zatrubněná a slouží současně jako dešťová kanalizace. Majitelem je obec. Tato dešťová kanalizace je ve špatném technickém stavu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Předpokládaný termín zahájení stavby je srpen 2004 a dokončení říjen 2005. Tento projekt řeší odkanalizování obcí Horní a Dolní Chobolice a napojení do stávající šachty na kanalizaci v Liběšicích. Jedná se o výstavbu kanalizačních splaškových stok včetně veřejných částí kanalizačních přípojek a o likvidaci stávajících septiků a žump. Stoková síť bude vybudována z korugovaného PVC DN 250, celková délka 3355,5 m. Dále budou realizovány dvě čerpací stanice odpadních vod a výtlačné potrubí celkové délky 135 m.

   V obci Horní Chobolice se navrhuje vybudovat gravitační kanalizaci z plastového potrubí DN 250 v délce 1858 m a tlakovou kanalizaci PE DN 80 v délce 128 m. Čerpací stanice bude odvádět splaškové vody z části obce ze stoky B do stoky AD. Stokou A jsou všechny splaškové vody svedeny na ČOV Dolní Chobolice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh KANALIZACE TLAKOVÁ PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh KANALIZACE TLAKOVÁ PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa