Liběšice - CZ042.3506.4205.0101.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0101
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0101
  Kód obce 565121
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0101.03 Dolní Nezly 15161 151611
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Liběšice – Dolní Nezly leží severovýchodně od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 270 – 294 m n. m. Dolní Nezly náleží do povodí řeky Labe a je zde požární nádrž a meliorační kanály. Obec je bez recipientu. Svým územím Dolní Nezly částečně zasahují do CHOPAV Severočeská křídla a plně do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Připravuje se rekonstrukce chalupy na penzion.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 42 42 51 38 40 42
   přechodně bydlící 32 30 10 10 10 10
   celkem 74 72 61 48 50 52
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Liběšice - Dolní Nezly je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, ale cca 88% obyvatel je napojeno na vodovod Zemědělského družstva Liběšice. Tento vodovod nemá charakter vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, jedná se o dodávku pouze užitkové vody. Do řadu prosakují fekálie. 

   Zdrojem pitné vody jsou zářezy vydatnosti 2,74 l/s (zdroj má rezervu) svedené do čerpací jímky z které se voda čerpá výtlakem 2“ do vodojemu 50 m3 (326,00/330,00) a z vodojemu zásobním řadem DN 100 svedena do spotřebiště. Na vodovodní síť Soběnic jsou napojeny Dolní Nezly a Dolní Chobolice.

   Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech dusičnany a bakteriologické znečištění. Jedná se o vodovod z šedesátých let původně vystavěný pro kravín. Voda ze zdroje je nevyhovující - je zabezpečeno chlorování. Obec je značně postižena suchem, studny vysychají. V obci se nachází požární nádrž

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní systém obce se nebude v budoucnu měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Liběšice – Dolních Nezlech není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (100 %), přepady ze septiků zasakují do terénu.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a dále zasakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Ploskovice a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0006701/20/ŽP/BHo A - 33 MŘ Liběšický rybník Rybářství Doksy
  31. 1. 2020
  Litoměřice MULTM/0044000/20/ŽP/JBa MŘ A-25
  16. 7. 2020