Liběšice - CZ042.3506.4205.0101.02 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0101
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0101
  Kód obce 565121
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0101.02 Dolní Chobolice 05193 51934
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Liběšice - Dolní Chobolice leží severovýchodně od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, prochází zde železniční trať, která sídlo dělí od 500 m vzdálených Liběšic. Dolní Chobolice se rozkládají v nadmořské výšce 278 – 296 m n. m., náležejí do povodí řeky Labe, protéká zde Chobolický potok a zástavbou bezejmenná vodoteč. Nacházejí se zde dvě požární nádrže. Svým územím Dolní Chobolice plně zasahují do CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 60 66 67 79 77 77
   přechodně bydlící 15 15 3 3 3 3
   celkem 75 81 70 82 80 80
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 20 60 0 0 12
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Liběšice - Dolní Chobolice je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, ale většina obyvatel je napojeno na vodovod Zemědělského družstva Liběšice. Voda není pitná. Tento vodovod nemá charakter vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, jedná se o dodávku pouze užitkové vody. Jedná se o vodovod ze šedesátých let původně vystavěný pro kravín. Zdrojem jsou mělké drény stažené do studny.

   V roce 2002 neodpovídala kvalita pitné vody platné legislativě, pro zpracování aktualizace PRVKUK 2020 nejsou k dispozici aktuální údaje.
  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Předpokládaný termín zahájení stavby je březen 2025 a dokončení prosinec 2030. Tento projekt řeší zásobování obce pitnou vodou. Jedná se o výstavbu nové vodovodní sítě a o výstavbu vodního zdroje a vodojemu pro obce Horní a Dolní Chobolice. Vodovodní řady jsou navrženy PE 2 ½“ a PE 2“ o celkové délce 3872,5 m.
   Tato varianta není stále konečná. V současné době probíhají jednání ohledně možnosti napojení tohoto vodovodu na oblastní vodovod Žernoseky. Toto by bylo možné po vybudování řadu mezi obcemi Jištěrpy a Chotiněves a dále z obce Chotiněves do Chobolic. Další variantou je propojení Chobolic a obce Trnobrany. Na tato propojení není zpracována žádná projektová dokumentace, vše je zatím v jednání.

   V místní Části Dolní Chobolice se nachází vodní zdroj, který může být považován za potenciální zdroj pitné vody. Bohužel u zdroje není ověřena kvalita vody ani jeho kapacita.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Liběšice - dolní 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 76 0 0 77
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Liběšice - Dolní Chobolice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích. Přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace (45 %). Zbývající splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (55 %).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí. V západní části obce je jedna stoka dešťové kanalizace do níž jsou pravděpodobně zaústěny i přepady ze septiků od blízkých objektů. Uvedená stoka pochází asi z počátku sedmdesátých let, je z betonových trub DN 400 a patří do majetku obce. Stoka je mírně zanesená a není dostatečně těsná. Její stav lze považovat za vyhovující pouze pro odvádění dešťových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Předpokládaný termín zahájení stavby je srpen 2025 a dokončení říjen 2030. Tento projekt řeší odkanalizování obcí Horní a Dolní Chobolice a napojení do stávající šachty na kanalizaci v Liběšicích. Jedná se o výstavbu kanalizačních splaškových stok včetně veřejných částí kanalizačních přípojek a o likvidaci stávajících septiků a žump. Stoková síť bude vybudována z korugovaného PVC DN 250, celková délka 3355,5 m. Dále budou realizovány dvě čerpací stanice odpadních vod a výtlačné potrubí celkové délky 135 m.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 370,0 7 630,0 11 000,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0006701/20/ŽP/BHo A - 33 MŘ Liběšický rybník Rybářství Doksy
  31. 1. 2020
  Litoměřice MULTM/0044000/20/ŽP/JBa MŘ A-25
  16. 7. 2020