Liběšice - CZ042.3506.4205.0101.02 - stav 2009

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0101
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0101
  Kód obce 565121
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0101.02 Dolní Chobolice 05193 51934
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Liběšice - Dolní Chobolice leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 60 obyvatel, jsou zde 3 objekty využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, prochází zde železniční trať, která sídlo dělí od 500 m vzdálených Liběšic. Dolní Chobolice se rozkládají v nadmořské výšce 278 – 296 m n. m., náležejí do povodí řeky Labe, protéká zde Chobolický potok a zástavbou bezejmenná vodoteč. Nacházejí se zde dvě požární nádrže. Svým územím Dolní Chobolice plně zasahují do CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 60 66 76 86 - - -
   přechodně bydlící 15 15 15 15 - - -
   celkem 75 81 91 101 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 20 60 70 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Liběšice - Dolní Chobolice je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, ale cca 87% obyvatel je napojeno na vodovod Zemědělského družstva Liběšice. Voda není pitná. Tento vodovod nemá charakter vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, jedná se o dodávku pouze užitkové vody.
   Jedná se o vodovod ze šedesátých let původně vystavěný pro kravín. Zdrojem jsou mělké drény stažené do studny. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech dusičnanů, dále nevyhovuje bakteriologicky – je zabezpečeno chlorování.
   Zdrojem pitné vody jsou zářezy vydatnosti 2,74 l/s (zdroj má rezervu) svedené do čerpací jímky, z které se voda čerpá výtlakem 2“ do vodojemu 50 m3 (326,00/330,00) a z vodojemu zásobním řadem DN 100 svedena do spotřebiště. Na vodovodní síť Soběnic jsou napojeny Dolní Nezly a Dolní Chobolice.
   Zbývající část obyvatel je zásobována pitnou vodou individuelně pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek a v době sucha je nedostatečné. Kvalita vody ve studních nevyhovuje dle vyhlášky 376/2000 Sb. Zdroj je nekvalitní v parametrech dusičnanů a bakteriologického znečistění.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Předpokládaný termín zahájení stavby je březen 2005 a dokončení prosinec 2005. Tento projekt řeší zásobování obce pitnou vodou. Jedná se o výstavbu nové vodovodní sítě a o výstavbu vodního zdroje a vodojemu pro obce Horní a Dolní Chobolice. Vodovodní řady jsou navrženy PE 2 ½“ a PE 2“ o celkové délce 3872,5 m.
   Tato varianta není stále konečná, jelikož zdroje v okolí nejsou kapacitně dostatečné, převážně v letních měsících. V současné době probíhají jednání ohledně možnosti napojení tohoto vodovodu na oblastní vodovod Žernoseky. Toto by bylo možné po vybudování řadu mezi obcemi Jištěrpy a Chotiněves a dále z obce Chotiněves do Chobolic. Další variantou je propojení Chobolic a obce Trnobrany. Na tato propojení není zpracována žádná projektová dokumentace, vše je zatím v jednání.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 76 86 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Liběšice - Dolní Chobolice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích. Přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace (45 %). Zbývající splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (55 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí. V západní části obce je jedna stoka dešťové kanalizace do níž jsou pravděpodobně zaústěny i přepady ze septiků od blízkých objektů. Uvedená stoka pochází asi z počátku sedmdesátých let, je z betonových trub DN 400 a patří do majetku obce. Stoka je mírně zanesená a není dostatečně těsná. Její stav lze považovat za vyhovující pouze pro odvádění dešťových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Předpokládaný termín zahájení stavby je srpen 2004 a dokončení říjen 2005. Tento projekt řeší odkanalizování obcí Horní a Dolní Chobolice a napojení do stávající šachty na kanalizaci v Liběšicích. Jedná se o výstavbu kanalizačních splaškových stok včetně veřejných částí kanalizačních přípojek a o likvidaci stávajících septiků a žump. Stoková síť bude vybudována z korugovaného PVC DN 250, celková délka 3355,5 m. Dále budou realizovány dvě čerpací stanice odpadních vod a výtlačné potrubí celkové délky 135 m.

   V obci Dolní Chobolice se navrhuje vybudovat gravitační kanalizaci z plastového potrubí DN 250 v délce 1159 m a ČOV pro 250 EO s hrubým předčištěním a biologickým stupněm s aktivačním stupněm s přerušovanou aerací se střídáním anoxické a oxické fáze v jediné aktivační nádrži. Kal má být po gravitačním zahuštění a aerobní stabilizaci odvážený v tekutém stavu k další likvidaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa