Liběšice - CZ042.3506.4205.0101.01 - stav 2004

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0101
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0101
  Kód obce 565121
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0101.01 Liběšice 08257 82571
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Liběšice leží na severovýchod od Litoměřic a jihozápad od Úštěku. Jedná se o větší obec do 880 trvale žijících obyvatel, se 4 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Přímo v katastrálním území Liběšic je ZD Liběšice, průmyslové závody SÚS, ZZN, INVA a Ústav sociálních služeb. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků a obytných domů. Obec je rozdělena na historickou zástavbu kolem návsi, zámecký areál s parkem, dnes využívaný jako ústav sociální péče a novou výstavbu s nákupním střediskem, kulturním domem a OÚ. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 288 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, západním okrajem obce protékají Studený potok a místní bezejmenná vodoteč a je zde požární nádrž. Svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a CHKO České středohoří. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst počtu obyvatel, je připravena plocha pro výstavbu 20 rodinných domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 879 888 904 921 - - -
   přechodně bydlící 16 16 16 16 - - -
   celkem 895 904 920 937 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   879 888 904 921 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Liběšice je zásobována pitnou vodou z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu Habřina (SK-LT.003.1) v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod původně z roku 1911 byl v roce 1961 doplňován. Zásobování obce je rozděleno do dvou tlakových pásem.
   Horní tlakové pásmo má zdroje vody : zářezy u Srdova

   • zámecká studna, rezerva používaná z části své kapacity ve směsi s přítokem zdrojů horního tlakového pásma ( při plném využití zvýšený obsah dusičnanů)
   • vrt Liběšice, mimo provoz

   Ze zdroje Srdov je voda dopravována do vodojemu Liběšice HTP 114 m3 (317,36/314,40) a z vodojemu zásobním řadem PVC 150 do spotřebiště.
   Dolní tlakové pásmo má zdroj vody – zářezy Liběšice u hájovny. Ze zářezů je voda dopravována do vodojemu Liběšice DTP 150 m3 (305,29/302,19), do vodojemu je dále přepouštěna voda z vodojemu HTP. Z vodojemu DTP vede zásobní řad PVC 100 do Liběšic a výhledově se plánuje připojení Dolních Chobolic.
   Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje cca 95% obyvatel a všechny rekreanty. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek a v době sucha je nedostatečné. V loňském roce poklesla vydatnost pramenů a voda musela být dovážena i v listopadu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Byl schválen záměr napojit obec Liběšice výtlakem HDPE DN 100 délky 4,480 km a ČS (Q 5,8 l/s, H 95,0 m) na vodovod Jištěrpy – Chotiněves (SK-Encovany a SK-Chotiněves) a tím na oblastní vodovod Žernoseky.

   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   220 224 228 829 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla koncem roku 1999 dokončena postupná výstavba kanalizační sítě (K-LT.038-S.C) a čistírny odpadních vod pro 1020 EO s kapacitou 132 m3/den s odtokem vyčištěných vod do Studeného potoka. Zahájení zkušebního provozu bylo koncem roku 1999. Kanalizační síť i ČOV jsou v majetku obce Liběšice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vlastníkem ČOV je obec Liběšice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Liběšice do recipientu – Studený potok v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím MÚ Litoměřice, odbor životního prostředí – vodní hospodářství dne 12. 1. 2004, pod čj. ŽP/4411/03-Ba:
   Platnost rozhodnutí do 12/2012
   Q = 90 000 m3/r
   CHSK = 70 mg/l
   BSK5 = 15 mg/l
   NL = 25 mg/l
   Všechny vody jsou kanalizací odváděny do Studeného potoka (ten protéká II. ochranným pásmem vodního zdroje Obrtka).
   Pro čištění splaškových vod byla vybudována nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod se systémem nízkozatěžované nitrifikace a denitrifikace. Parametry čistírny odpadních vod jsou – Q = 132,6 m3/d, BSK5 = 61,2 kg/d, EO = 1020.
   Na čistírnu jsou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi a typovým vertikálním lapákem písku LPV 80, účinné plochy 0,38 m2 a účinného objemu 0,73 m3. Aktivační systém je tvořen jednou nádrží rozdělenou na denitrifikační zónu objemu 44 m3 a nitrifikační zónu objemu 176 m3. Nitrifikace je provzdušňována jemnobublinným aeračním systémem s membránovými aeračními elementy. K separaci kalu dochází v typové čtvercové vertikálně protékané dosazovací nádrži 420x420 cm. Ze dna dosazovací nádrže je odčerpáván odsazený aktivovaný kal čerpadlem výkonu Q = 1,3 l/s do denitrifikační zóny aktivace.
   Přebytečný kal je zahušťován a uskladňován v provzdušňovaném kalovém silu. Stabilizovaný kal je možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odvážet k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda je průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Studeného potoka.
   Projektované parametry:
   1018 EO
   Q = 1,53 l/s = 48 250 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 262 mg/l
   NL = 423 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 15 mg/l
   NL = 20 mg/l

   Skutečné parametry:
   454 EO
   Q = 2,3 l/s = 72 019 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 319 mg/l
   BSK5 = 137 mg/l
   NL = 157 mg/l
   N-NH4 = 21 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 37 mg/l
   BSK5 = 8 mg/l
   NL = 25 mg/l
   N-NH4 = 3,85 mg/l

   Produkce stabilizovaného kalu 1 t/r, odvoz na ČOV Litoměřice.

   V obci Liběšice jsou splaškové vody od 12 % trvale žijících obyvatel čištěny v mikročistírnách, vyčištěné vody odtékaly do dešťové kanalizace
   Splaškové vody od 31 % trvale žijících obyvatel byly zachycovány v septicích, přepady ze septiků odtékaly do dešťové kanalizace a od 32 % v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážely na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 11,3 km. V současné době je na kanalizaci s odtokem na novou ČOV Liběšice napojeno 25% obyvatel.
   V současné době je v celé obci postavena kanalizace.

   Ve větší části obce je dešťová kanalizace. Byla budována od počátku století, kmenové stoky pocházejí pravděpodobně z období 1.republiky. Další stoky pak byly většinou budovány v souvislosti s novou výstavbou. Kanalizace slouží pro odvádění dešťových vod a předčištěných odpadních vod z přepadů septiků. Mimo to jsou do ní zaústěny i odtoky od obou domovních čistíren odpadních vod.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Všechny vody jsou kanalizací odváděny do Studeného potoka (ten protéká II. ochranným pásmem vodního zdroje Obrtka). Většina kanalizační sítě je především pro své stáří ve špatném stavu. Dešťová kanalizace je v majetku obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a čištění odpadních vod je vyhovující i pro výhled k roku 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 038/1/K Liběšice u Litoměřic PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 038/1 Liběšice u Litoměřic PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Liběšice u Litoměřic ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 118,0 0,0 1 118,0

  Mapa