Liběšice - CZ042.3506.4205.0101.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0101
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0101
  Kód obce 565121
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0101.01 Liběšice 08257 82571
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Liběšice leží na severovýchod od Litoměřic a jihozápad od Úštěku. Přímo v katastrálním území Liběšic je ZD Liběšice, průmyslové závody SÚS, ZZN, INVA a Ústav sociálních služeb. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků a obytných domů. Obec je rozdělena na historickou zástavbu kolem návsi, zámecký areál s parkem, dnes využívaný jako ústav sociální péče a novou výstavbu s nákupním střediskem, kulturním domem a OÚ. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 288 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, západním okrajem obce protékají Studený potok a místní bezejmenná vodoteč a je zde požární nádrž. Svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a CHKO České středohoří a zároveň zasahuje do OP 2. stupně vodního zdroje Úštěk Obrtka- Úštěcký potok vrty. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst počtu obyvatel, je připravena plocha pro výstavbu 20 rodinných domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 879 888 1 076 900 900 900
   přechodně bydlící 16 16 13 15 19 22
   celkem 895 904 1 089 915 919 922
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   879 888 904 899 903 906
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Liběšice je zásobována pitnou vodou z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu Habřina (SK-LT.003.1) v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Vodovod původně z roku 1911 byl v roce 1961 doplňován. Zásobování obce je rozděleno do dvou tlakových pásem.
   Horní tlakové pásmo má zdroje vody : zářezy u Srdova

   • zámecká studna, rezerva používaná z části své kapacity ve směsi s přítokem zdrojů horního tlakového pásma ( při plném využití zvýšený obsah dusičnanů)
   • vrt Liběšice, mimo provoz

   Ze zdroje Srdov je voda dopravována do vodojemu Liběšice HTP 114 m3 (317,36/314,40) a z vodojemu zásobním řadem PVC 150 do spotřebiště.
   Dolní tlakové pásmo má zdroj vody – zářezy Liběšice u hájovny. Ze zářezů je voda dopravována do vodojemu Liběšice DTP 150 m3 (305,29/302,19), do vodojemu je dále přepouštěna voda z vodojemu HTP. Z vodojemu DTP vede zásobní řad PVC 100 do Liběšic a výhledově se plánuje připojení Dolních Chobolic a Horních Chobolic.

   Rozvodná síť je navržena na celém území obce v délce cca 8 km z materiálu PE, PVC a LT a v roce 2005 proběhla její rekonstrukce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Byl schválen záměr napojit obec Liběšice výtlakem HDPE DN 100 délky 4,480 km a ČS (Q 5,8 l/s, H 95,0 m) na vodovod Jištěrpy – Chotiněves (SK-Encovany a SK-Chotiněves) a tím na oblastní vodovod Žernoseky. Realizace se nepředpokládá dříve než v r. 2030.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   220 224 228 495 495 495
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je kanalizační sítě (K-LT.038-S.C), která odvádí odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod pro 1020 EO s kapacitou 132 m3/den s odtokem vyčištěných vod do Studeného potoka. Součástí kanalizačního systému je také čerpací stanice ČSOV Liběšice u Litoměřic s výtlakem PVC DN80.

   Q = 90  m3/r

   CHSK = 70 mg/l
   BSK5 = 15 mg/l
   NL = 25 mg/l


   Pro čištění splaškových vod byla vybudována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod se systémem nízkozatěžované nitrifikace a denitrifikace. Parametry čistírny odpadních vod jsou – Q = 132,6 m3/d, BSK5 = 61,2 kg/d, EO = 1020.
   Projektované parametry:

   1018 EO
   Q = 132.000 m3 /den

   BSK5 = 61 kg/den

   Produkce stabilizovaného kalu 1 t/r, odvoz na ČOV Litoměřice.

   Na kanalizaci je napojeno 55% obyvatel, ostatní obyvatelé 45 % mají jímky či mikročistírny, vyčištěné vody odtékaly do dešťové kanalizace

   Ve větší části obce je dešťová kanalizace. Kanalizace slouží pro odvádění dešťových vod a předčištěných odpadních vod z přepadů septiků. Mimo to jsou do ní zaústěny i odtoky od obou domovních čistíren odpadních vod.

   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice. Většina kanalizační sítě je především pro své stáří ve špatném stavu.

   Kanalizační síť i ČOV jsou v majetku obce Liběšice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. Dešťová kanalizace je v majetku obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a čištění odpadních vod je vyhovující i pro výhled k roku 2050.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 038/1/K ČOV Liběšice u Litoměřic PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 038/1 ČSOV Liběšice u Litoměřic PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Liběšice u Litoměřic ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0006701/20/ŽP/BHo A - 33 MŘ Liběšický rybník Rybářství Doksy
  31. 1. 2020
  Litoměřice MULTM/0044000/20/ŽP/JBa MŘ A-25
  16. 7. 2020