Levín - CZ042.3506.4205.0100.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Levín

  Číslo obce PRVKUK 0100
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0100
  Kód obce 565105
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0100.01 Levín 08080 80802
  CZ042.3506.4205.0100.02 Horní Vysoké 30051 300519
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Levín včetně Bukoviny a Muckova leží severovýchodně od Úštěka v severní části okresu. Oživení turistického ruchu by mohla přinést připravovaná cyklostezka Úštěk – Lovečkovice, vedená po tělese zrušené železniční trati. Zástavba je částečně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 375 – 450 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, západně 100 m od zástavby protéká Loubní potok, bezejmenná vodoteč a je zde požární nádrž. Svým územím Levín plně zasahuje do CHKO České středohoří. Na katastrálním území Levín a Muckov se nachází tři vodní zdroje:

   • do intravilánu obce Horní Vysoké zasahuje OPVZ 1. a 2. st. vnější i vnitřní vrt Horní Vysoké
   • do části intravilánu obce Levín zasahuje OPVZ 1. a 2. stupně vnější i vnitřní prameniště Levín
   • Celá obec Muckov spadá do OPVZ 2 stupně vnějšího zdroje Habřina zářezy

    Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 97 97 120 122 135 145
   přechodně bydlící 350 350 314 330 332 335
   celkem 447 447 434 452 467 480
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   80 80 82 109 122 134
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Levín je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-LT.019), který je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., cca 5% vodovodních sítí spravuje obec.
   Zdrojem pitné vody jsou zářezy DTP vydatnosti 0,07 l/s, zářezy HTP vydatnosti 0,05 l/s s ČS 0,7 l/s a vrt Horní Vysoké vydatnosti 2,06 l/s. Zářezy Levín DTP jsou svedeny do vodojemu DTP 30 m3 (444,83/442,74) a z vodojemu zásobním řadem DN 80 je voda dopravována do DTP spotřebiště a do vodojemu HTP 35 m3 (457,05/455,06). Do vodojemu HTP jsou dále svedeny zářezy Levín HTP. Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce a propojovacím řadem PVC 100 pokračuje do části obce Horní Vysoké. V Horním Vysokém je do vodovodní sítě dodávána voda ze třetího zdroje pitné vody pro tento místní vodovod, vrtu Horní Vysoké o vydatnosti 2,06 l/s s ČS 1,6 l/s. Rozvodná síť je z materiálu PVC De 110, PE De 90, 63, 40, sporadicky litina/ocel 80, 32, celkové délky 2,534 km. 

   Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Levína se nebude v budoucnosti měnit.
   Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. v obsahu radonu, navrhujeme zřízení odradonovací stanice.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 019/1 ZD.LT 019/1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Levín PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Horní Vysoké PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Levín - dolní PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Levín - horní PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Levín PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Levín PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Levín PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Horní Vysoké PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Levín PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Levín PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Levín (včetně Bukoviny a Muckova) není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v septicích. Přepady ze septiků jsou zaústěny do dešťové kanalizace (50 %) a vsakují se do podzemních vod (20 %). Zbývajících 30 % splaškových vod je zachycováno v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Lovečkovice do vzdálenosti cca 3 km.

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu. Jedná se o kameninové a betonové trouby DN 300 délky 450 m. Technický stav je nevyhovující. Tato kanalizace je správě obce Levín.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení, Levín - kanalizace a ČOV společností SVIS spol. s r. o., Ústí n/Labem, Středisko Česká Lípa, Paní Zdislavy 2353, 470 01 Česká Lípa.
   Jedná se o vybudování kanalizační sítě, včetně čerpacích stanic odpadních vod v obci Levín a Horní Vysoké a odvedení odpadních vod na navrhovanou ČOV. Celková délka navržené gravitační kanalizace je 2 532 m, celková délka výtlaků je 189 m. Součástí stavby jsou čtyři podzemní čerpací stanice odpadních vod a čistírna odpadních vod.

   V současné době se projektovací práce pozastavily, výstavba je roztroušena a z velké části rekreační, obyvatelé budou čištění odpadních vod realizovat individuálně s přestavbou septiků na biologické mikročistírny nebo úpravou septiků na tříkomorový s dočišťovacím stupněm s odtokem do vodoteče nebo do vsakování. 

   Po roce 2031 výhledově je navržena výstavba kanalizace v délce cca 2,7 km a ČOV.

   Odpadní vody budou svedeny oddílnou kanalizací do nové čistírny AČB 350. Čistírna je založena na biologickém principu jako nízkozatěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu.

   Čistírna odpadních vod je navržena za následujících předpokladů :

   • na čistírnu nejsou přivedeny žádné významné zdroje průmyslové odpadní vody,
   • návrh typové AČB 350 je proveden pro 350 EO
   • odpadní vody budou přivedeny oddílnou kanalizací
   ukazatel

   g/EO.d
   kg/d
   mg/l
   počet EO
   350   BSK5

   60
   21,0
   400
   CHSK

   120
   42,0
   800
   NL

   55
   19,3
   367
   N-NH4

   65% N-c
   2,5
   48
   N-celk

   11
   3,9
   73
   P-celk

   2,5
   0,9
   17

   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh PRVK\2021
  ČOV Návrh PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory