Křešice - CZ042.3506.4205.0099.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Křešice

  Číslo obce PRVKUK 0099
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0099
  Kód obce 565083
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0099.05 Zahořany 18994 189944
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Křešice - Zahořany leží východně od Litoměřic na pravém břehu Labe. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, převážně obytná zóna, v severní části je areál zámku, za tratí ČD navazuje místní část Zahořany na obec Křešice. Zahořany se rozkládají v nadmořské výšce 162 – 180 m n. m., náležejí do povodí řeky Labe, na severozápadě protéká Luční potok, na východě bezejmenná vodoteč. Svým územím Zahořany plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 298 303 318 305 293 286
   přechodně bydlící 66 69 14 16 16 16
   celkem 364 372 332 321 309 302
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   270 277 291 321 309 302
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Křešice - Zahořany je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.001.21), provozní části Třeboutice. Voda z úpravny vody Malešov a Vrutice je distribuována v rámci Vodárenské soustavy severní Čechy zejména na deficitní ústecko. Na přivaděči DN 800 z vodojemu Zahořany do Ústí nad Labem je vysazena odbočka pro přivaděč DN 200 do vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56/208,14). Z vodojemu Třeboutice vede přivaděč do Litoměřic pro V. tl. pásmo a zásobní řad LT 250, který prochází obcí Třeboutice, pokračuje podél trati ČD do Křešic a dále řadem DN 150 do Zahořan.
   Zahořany náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56/208,14). Nově budovaná vodovodní síť pokrývá celé zastavěné území obce.
   Vodovod je v majetku obce Křešice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Zahořan se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   298 303 313 305 293 286
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována gravitační splašková kanalizace s odvedení odpadních vod na místní ČOV Záhořany s kapacitou 1400 EO

   Na splaškovou kanalizaci (K-LT.045-J.C) je napojeno 100 % obyvatel. Správcem a provozovatelem je obec Křešice.

   Dešťové vody jsou cca ze 30 % odváděny dešťovou kanalizací do Lučního potoka, cca ze 70% jsou odváděny systémem příkopu, struh a propustků do vodotečí.

   Kanalizací jsou odváděny splaškové vody z celé obce. Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q24 = 169 m3/den, Q= 61 685 m3/roka a BSK5 = 77,7 kg/den využívá technologie nízkozatížené aktivace s aerobní stabilizací kalu a s předřazenou denitrifikací.

   Skládá se z:

   • Lapák štěrku,
   • lapák písku,
   • strojně stírané česle Fontana,
   • dva aktivační reaktory D-N (jemnobublinná aerace) s vestavěnými dosazovacími nádržemi,
   • měrný objekt (trojúhelníkový přeliv),
   • dmychárna,
   • kalojem.

   Kalové silo pro akumulaci kalu před konečnou stabilizací na ČOV Litoměřice

   Z ČOV se zahuštěný kal odváží fekálním vozem k likvidaci na čistírnu odpadních vod Litoměřice.
   Vyčištěná odpadní voda odtéká přes měrný objekt do Lučního potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro napojení obce Velký Újezd je nutná intenzifikace ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 045/1/K ČOV ZÁHOŘANY PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Zahořany ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0040737/15/ŽP/BHo A - 23 Oprava vodní nádrže Žahořany
  10. 6. 2015
  Litoměřice MULTM/0050113/17/ŽP/BHo H - 1075 Nakládání s vodami TČ voda-voda
  7. 8. 2017
  Litoměřice 0039518/14/ŽP/JBa C-31
  16. 6. 2014