Křešice - CZ042.3506.4205.0099.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Křešice

  Číslo obce PRVKUK 0099
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0099
  Kód obce 565083
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0099.04 Třeboutice 17044 170445
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Křešice - Třeboutice leží východně od Litoměřic na pravém břehu Labe. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Zástavba přechází ve svazích pod Křemínem do zahrádkářských osad, rozkládá se v nadmořské výšce 147 – 226 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Třebouticemi protéká Labe a Luční potok. Svým územím plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 106 109 121 116 111 109
   přechodně bydlící 90 92 0 0 0 0
   celkem 196 201 121 116 111 109
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   106 109 114 115 111 109
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Křešice - Třeboutice je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.001.19), provozní části Třeboutice. Voda z úpravny vody Malešov a Vrutice je distribuována v rámci Vodárenské soustavy severní Čechy zejména na deficitní ústecko. Na přivaděči DN 800 z vodojemu Záhořany do Ústí nad Labem je vysazena odbočka pro přivaděč DN 200 do vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56/208,14). Z vodojemu Třeboutice vede přivaděč do Litoměřic pro V. tl. pásmo a zásobní řad LT 250 do Třeboutic, který pokračuje do Křešic a Záhořan.
   Vodovod je v majetku SVS a.s. (80%) a obec Křešice (20%), provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Křešice- Třeboutice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Třeboutice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 109 114 116 111 109
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Odkanalizování obce je řešeno podtlakovou kanalizaci v obci Křešice a v místních částech Nučnice a Třeboutice. Výtlakem z podtlakové stanice o kapacitě Q24 = 202,5 m3/d jsou převáděny splaškové odpadní vody na ČOV Zahořany pro 1400 EO.
   V rámci kanalizace Křešice bude ČOV Zahořany doplněna o zařízení na chemické srážení fosforu na hodnoty pod 2 mg/l. 
   Celková délka kanalizační sítě činí 9105 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době se nepředpokládají žádné změny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 738,0 0,0 1 738,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0040737/15/ŽP/BHo A - 23 Oprava vodní nádrže Žahořany
  10. 6. 2015
  Litoměřice MULTM/0050113/17/ŽP/BHo H - 1075 Nakládání s vodami TČ voda-voda
  7. 8. 2017
  Litoměřice 0039518/14/ŽP/JBa C-31
  16. 6. 2014