Křešice - CZ042.3506.4205.0099.04 - stav 2004

 1. Obec

  Křešice

  Číslo obce PRVKUK 0099
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0099
  Kód obce 565083
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0099.04 Třeboutice 17044 170445
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Křešice - Třeboutice leží východně od Litoměřic na pravém břehu Labe. Trvale zde žije okolo 110 obyvatel a je zde 45 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Zástavba přechází ve svazích pod Křemínem do zahrádkářských osad, rozkládá se v nadmořské výšce 147 – 226 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Třebouticemi protéká Labe a Luční potok. Svým územím plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 106 109 114 120 - - -
   přechodně bydlící 90 92 96 100 - - -
   celkem 196 201 210 220 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   106 109 114 120 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Křešice - Třeboutice je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.001.19), provozní části Třeboutice. Voda z úpravny vody Malešov a Vrutice je distribuována v rámci Vodárenské soustavy severní Čechy zejména na deficitní ústecko. Na přivaděči DN 800 z vodojemu Záhořany do Ústí nad Labem je vysazena odbočka pro přivaděč DN 100 do vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56/208,14). Z vodojemu Třeboutice vede přivaděč do Litoměřic pro V. tl. pásmo a zásobní řad LT 250 do Třeboutic, který pokračuje do Křešic a Záhořan.
   Na vodovod pro veřejnou potřebu je napojeno 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s. (80%) a obec Křešice (20%), provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Třeboutic se nebude v budoucnosti měnit.
   Je třeba dostavět vodovodní síť v celé obci. Byl dostavěn vodovod PE DN 63, dl. 144 m a zkolaudován 08/2003.

   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Třeboutice TB1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Třeboutice TB2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 109 114 120 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Křešice - Třebouticích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odtud se vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti cca 5 km.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientů. V obci je jedna kratší stoka odvádějící dešťové vody přes náves do Labe. Pochází z roku 1969, je z kameninových trub profilu 300 mm a délky 90 m. Její stav je špatný.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci PHARE CBC 2001 byla v 09/2003 zahájena akce „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“, která bude ukončena dle smlouvy 08/2005.
   Tato akce zahrnuje jednotlivé lokality: Litoměřice – Miřejovická stráň, Na Mýtě, Žernosecká ulice, Malé Žernoseky, Mlékojedy, Píšťany, Trnovany, Velké Žernoseky, Vchynice, Žalhostice a Křešice.
   Akce řeší podtlakovou kanalizaci v obci Křešice a v místních částech Nučnice a Třeboutice. Výtlakem z podtlakové stanice o kapacitě Q24 = 202,5 m3/d budou převáděny splaškové odpadní vody na ČOV Zahořany.
   V rámci kanalizace Křešice bude ČOV Zahořany doplněna o zařízení na chemické srážení fosforu na hodnoty pod 2 mg/l.
   Celková délka kanalizační sítě činí 9105 m.
   Předpokládá se připojení 1097 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa