Křešice - CZ042.3506.4205.0099.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Křešice

  Číslo obce PRVKUK 0099
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0099
  Kód obce 565083
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0099.03 Sedlec 18993 189936
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Křešice - Sedlec leží východně od Litoměřic a severně od Křešic. Zástavba je poměrně soustředěná, starší, venkovského charakteru. Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 214 – 236 m n.m., náleží do povodí řeky Labe. Místní částí obce Křešice - Sedlec protéká občasná vodoteč, mimo obec protéká Široký potok 0,9 km a Luční potok 1,3 km. Svým územím Sedlec plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, počet obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 25 23 23 22 21 21
   přechodně bydlící 48 48 0 0 0 0
   celkem 73 71 23 22 21 21
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Křešice - Sedlec je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech vysokého obsahu železa, dusičnanů a bakteriologického znečistění.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 252/2004 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Křešice - Sedlec není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod v Litoměřicích do vzdálenosti cca 6 km
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nádrže.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod místní části Záhořany a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0040737/15/ŽP/BHo A - 23 Oprava vodní nádrže Žahořany
  10. 6. 2015
  Litoměřice MULTM/0050113/17/ŽP/BHo H - 1075 Nakládání s vodami TČ voda-voda
  7. 8. 2017
  Litoměřice 0039518/14/ŽP/JBa C-31
  16. 6. 2014