Křešice - CZ042.3506.4205.0099.02 - stav 2004

 1. Obec

  Křešice

  Číslo obce PRVKUK 0099
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0099
  Kód obce 565083
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0099.02 Nučnice 07609 76091
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Křešice - Nučnice leží východně od Litoměřic na pravém břehu Labe. Trvale zde žije do 130 obyvatel a jsou zde 4 objekty využívané pro rodinnou rekreaci a jedno ubytovacím zařízení pro 6 přechodných návštěvníků. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, přímo navazuje na Křešice. Rozkládá se v nadmořské výšce 148 – 152 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, které západním okrajem Nučnice protéká. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 124 127 133 140 - - -
   přechodně bydlící 8 8 9 10 - - -
   celkem 132 135 142 150 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   81 87 99 113 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Křešice - Nučnice je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.001.22), provozní části Třeboutice. Na přivaděči DN 800 z vodojemu Záhořany do Ústí nad Labem je vysazena odbočka pro přivaděč DN 100 do vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56/208,14). Z vodojemu Třeboutice vede přivaděč do Litoměřic pro V. tl. pásmo a zásobní řad LT 250, který prochází obcí Třeboutice, pokračuje podél trati ČD do Křešic a dále řadem DN 150 do Záhořan. Zásobní řad do Nučnic je prodloužen z Křešic.
   Na vodovodní síť pro veřejnou potřebu je napojeno 65 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Nučnic se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 127 133 140 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Křešice - Nučnici není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (62 %), odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti cca 6 km a v septicích (38 %) se zaústěním přepadů do kanalizace.

   Dešťové vody jsou převážně odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu. Pouze cca 20 % území obce má dešťovou kanalizaci - stoku DN 300 dlouhou 200 m s vyústěním do Labe.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci PHARE CBC 2001 byla v 09/2003 zahájena akce „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“, která bude ukončena dle smlouvy 08/2005.
   Tato akce zahrnuje jednotlivé lokality: Litoměřice – Miřejovická stráň, Na Mýtě, Žernosecká ulice, Malé Žernoseky, Mlékojedy, Píšťany, Trnovany, Velké Žernoseky, Vchynice, Žalhostice a Křešice.
   Akce řeší podtlakovou kanalizaci v obci Křešice a v místních částech Nučnice a Třeboutice. Výtlakem z podtlakové stanice o kapacitě Q24 = 202,5 m3/d budou převáděny splaškové odpadní vody na ČOV Zahořany.
   V rámci kanalizace Křešice bude ČOV Zahořany doplněna o zařízení na chemické srážení fosforu na hodnoty pod 2 mg/l.
   Celková délka kanalizační sítě činí 9105 m.
   Předpokládá se připojení 1097 EO.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa