Křešice - CZ042.3506.4205.0099.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Křešice

  Číslo obce PRVKUK 0099
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0099
  Kód obce 565083
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0099.02 Nučnice 07609 76091
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Křešice - Nučnice leží východně od Litoměřic na pravém břehu Labe. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, přímo navazuje na Křešice. Rozkládá se v nadmořské výšce 148 – 152 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel bez výrazného rozvoje obce. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 124 127 131 126 121 118
   přechodně bydlící 8 8 10 11 11 11
   celkem 132 135 141 137 132 129
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   81 87 99 137 132 129
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Křešice - Nučnice je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.001.22), provozní části Třeboutice. Na přivaděči DN 800 z vodojemu Záhořany do Ústí nad Labem je vysazena odbočka pro přivaděč DN 200 do vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56/208,14). Z vodojemu Třeboutice vede přivaděč do Litoměřic pro V. tl. pásmo a zásobní řad LT 250, který prochází obcí Třeboutice, pokračuje podél trati ČD do Křešic a dále řadem DN 150 do Záhořan. Zásobní řad do Nučnic je prodloužen z Křešic.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Nučnic se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 127 133 137 132 129
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Odkanalizování obce je řešeno podtlakovou kanalizaci v obci Křešice a v místních částech Nučnice a Třeboutice. Výtlakem z podtlakové stanice o kapacitě Q24 = 202,5 m3/d jsou převáděny splaškové odpadní vody na ČOV Zahořany s kapacitou 1400 EO.
   V rámci kanalizace Křešice bude ČOV Zahořany doplněna o zařízení na chemické srážení fosforu na hodnoty pod 2 mg/l. 
   Celková délka kanalizační sítě činí 9105 m.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době se s žádnými změnami neuvažuje.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0040737/15/ŽP/BHo A - 23 Oprava vodní nádrže Žahořany
  10. 6. 2015
  Litoměřice MULTM/0050113/17/ŽP/BHo H - 1075 Nakládání s vodami TČ voda-voda
  7. 8. 2017
  Litoměřice 0039518/14/ŽP/JBa C-31
  16. 6. 2014