Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.01 Česká Kamenice 40758 407585
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Česká Kamenice leží východně od Děčína na řece Kamenici v nadmořské výšce 290,00 – 350,00 m n. m. Historické jádro České Kamenice bylo prohlášeno za městskou památkovou zónu. Kromě řeky Kamenice protéká obcí potok Pryský a další dvě místní vodoteče, jsou zde tři rybníky a jedno koupaliště. Území náleží do povodí řeky Labe. Ve městě má sídlo JAW CZ- pobočka Č.Kamenice - Telekomunikační služby, Sates, s.r.o., Štítného 524 - Obrábění.
   Na území obce se nachází tři chráněné krajinné oblasti: CHKO České Středohoří, CHKO Lužické hory a CHKO Labské pískovce; dále také CHOPAV Severočeská křída a OP vodního zdroje.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 3 171 3 186 3 091 3 122 2 911 2 761
   přechodně bydlící 8 8 46 54 54 54
   celkem 3 179 3 194 3 137 3 176 2 965 2 815
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   3 153 3 172 3 205 3 117 2 911 2 761
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Česká Kamenice je zásobována ze skupinového vodovodu Česká Kamenice (SK-DC.005) vodovodem (VDJ.DC - 005.3). Skupinový vodovod dále zásobuje: Horní a Dolní Kamenici, Huníkov, Kunratice a Víska pod Lesy.
   Pro SK Česká Kamenice jsou tyto vodní zdroje a akumulace:

   1. ZD Kunratice do VDJ Kunratice 50 m (364,22 m n.m.), z kterého je potrubím DN 80 vedena voda do Kunratic a potrubím DN 200 přes VDJ Skalka 3x 250 m (346,88/343,12 m n.m.) a ÚV Skalka do České Kamenice – NTP a přes ATS u VDJ Skalka do České Kamenice – STP (rozvodná síť v obci Kunratice je obce – vodu jí prodávají Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.).
   2. Horní Kamenice (štola a vodní zdroj pod Lískou) přes VDJ Horní Kamenice 2x 75 m (349,80/346,80 m n.m.) do VDJ Hlavní a do spotřebiště
   3. Huníkov – ze zdroje je voda svedena do VDJ Dolní Huníkov II. 20 m (330,80/327,60 m n.m.) - nízké pásmo, Dolní Huníkov je provozován prakticky jako místní vodovod

   Část vody je přiváděna do spotřebiště gravitačně (přes akumulace), část je čerpána buď do sítě nebo do některých vodojemů.
   V České Kamenici je vybudovaná kompletní zásobní síť, částečně litinová DN 60 – 200 mm, částečně PE/PVC De 63 - 225 mm, ze které je zásobováno 99% obyvatel.

   V roce 2002 neodpovídala kvalita pitné vody platné legislativě, pro zpracování aktualizace PRVKUK 2020 nejsou k dispozici aktuální údaje.

   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se ve městě Česká Kamenice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Sledování kvality vody a případně zařadit do odkyselovacího programu nebo provést náhradu vodního zdroje-zatím bez technického návrhu. Předpoklad napojení na SK Děčín, nutno vybudování přivaděče DN 300 v délce cca 12-15 km podle návrhu nejvhodnější trasy. Další možnost je ověřit využití vodárenských vrtů v Srbské Kamenici, které jsou v současnosti nevyužívány (posílení vodovodní sítě Děčínska).


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UV.DC 05/1B Česká Kamenice - Skalka PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Česká Kamenice - hlavní PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Česká Kamenice - Střelnice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Česká Kamenice Horní Kamenice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ DC005/2 Skalka VDJ DC005/2 Skalka 750 750 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 571 1 578 1 592 2 934 2 736 2 649
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Česká Kamenice je odkanalizována slaškovou kanalizací na ČOV Ceská Kamenice s kapacitou 8000 EO, nacházející se na území místní části Dolní Kamenice.

   Čistírna je řešena jako mechanicko- biologická ve dvoulinkovém provedení oběhové aktivace s možností přerušované jemnobublinné aerace, s aerobní stabilizací kalu, strojním odvodněním kalu a s chemickou eliminací fosforu pomocí dávkování síranu železitého.

   Kanalizační síť a ČOV jsou v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Na kanalizaci je napojeno cca 94% obyvatel. Ostatní odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích a bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.

   Dešťové odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizací a systémem příkopů, struh a propustků do recipientů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V České Kamenici je navržena dostavba kanalizační sítě, která umožní celkové napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu pro cca 98% obyvatel. U zbývajících cca 2 % obyvatel zůstane i nadále individuální likvidace splaškových vod.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC006057 a DC006058 -"Česká Kamenice - odstranění kanalizačních výustí DC21, DC22 a DC23 " je uvažováno s odstraněním 3 zbývajících výustí, které se nyní řeší projekčně. Realizace je uvažováno v letech 2021-2025.
  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Česká Kamenice - Nerudova PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Česká Kamenice - Komenského PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Česká Kamenice - Dívčí PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Česká Kamenice-Nerudova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Česká Kamenice-5.května PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Česká Kamenice-Fučíkova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Česká Kamenice - Fibichova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  50 006,0 34 036,0 84 042,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory