Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.01 - stav 2007

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.01 Česká Kamenice 40758 407585
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Česká Kamenice leží východně od Děčína na řece Kamenici v nadmořské výšce 290,00 – 350,00 m n. m. Jedná se o obec s cca 3200 trvale žijícími obyvateli, zástavba soustředěná, výrazně převládá bydlení individuální. Historické jádro České Kamenice bylo prohlášeno za městskou památkovou zónu. Kromě řeky Kamenice protéká obcí potok Pryský a další dvě místní vodoteče, jsou zde tři rybníky a dvě koupaliště. Území náleží do povodí řeky Labe. V obci má sídlo několik provozoven: TOSKAM s.r.o. – strojírenství, MOLTER – okna s.r.o., BS – DESA – textilní výroba, NAREX servis s.r.o. – opravna elektronářadí, Uhelné sklady Salač Zdeněk.
   Na území obce se nachází tři chráněné krajinné oblasti: CHKO České Středohoří, CHKO Lužické hory a CHKO Labské pískovce; dále také CHOPAV Severočeská křída.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce – výstavba 20 bytových jednotek.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 3 171 3 186 3 213 3 240 - - -
   přechodně bydlící 8 8 8 8 - - -
   celkem 3 179 3 194 3 221 3 248 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   3 153 3 172 3 205 3 240 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Česká Kamenice je zásobována ze skupinového vodovodu Česká Kamenice (SK-005) vodovodem (SK-005.1). Skupinový vodovod dále zásobuje: Horní a Dolní Kamenici, Huníkov, Kunratice.
   Pro SK Česká Kamenice jsou tyto vodní zdroje a akumulace:

   1. ZD Kunratice(nevyhovující ukazatel pH, Ca, Mg) do VDJ Kunratice 50 m (364,22 m n.m.), z kterého je potrubím DN 80 vedena voda do Kunratic a potrubím DN 200 přes VDJ Skalka 3x 250 m (346,88/343,12 m n.m.) do České Kamenice – NTP a přes ATS u VDJ Skalka do České Kamenice – STP (rozvodná síť v obci Kunratice je obce – vodu jí prodávají Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.).
   2. ZD Pustý zámek přes ÚV do VDJ Hlavní 460 m3 (346,90/343,90 m n. m.) – v současné době mimo provoz,nevyhovující ukazatel pH, Ca, Mg.
   3. Dobrý pramen přes ÚV (nevyhovující ukazatel pH, Mg, Ca) do VDJ Hlavní 460 m (346,90/343,90 m n. m.), z kterého je zásobováno střední tlakové pásmo Česká Kamenice a do VDJ Střelnice – vyšší tlakové pásmo 2x 50 m3 (361,20/358,20 m n.m.). Část Horní Kamenice a malá část nejvýše položené zástavby v České Kamenici je zásobována přes ČS Havlíčkova.
   4. Horní Kamenice (štola a vodní zdroj pod Lískou - nevyhovující ukazatel pH, Ca, Mg, Fe) přes VDJ Horní Kamenice 2x 75 m (349,80/346,80 m n.m.) do VDJ Hlavní a do spotřebiště
   5. vodní zdroj Dolní Kamenice (nevyhovující ukazatel pH, Ca, Mg, Fe ) do VDJ Dolní Kamenice 2x 75 m (328,10/324,80 m n.m.)
   6. přívod z Prysku – přivaděč DN 125 z okresu Česká Lípa pro HTP Č. Kamenice s čerpáním přes ČS 6 m3 do VDJ Nový svět 25 m (404,00/401,00 m n.m.). Majitelem zdroje Prysk je obec a SčVK a.s. vodu kupuje- nevyhovující ukazatel pH, Mg, Ca
   7. z vodovodní sítě České Kamenice je čerpána voda přes obec do VDJ Horní Huníkov I. 50 m (382,78/380,34 m n.m.) – vysoké pásmo
   8. Huníkov – ze zdroje je voda svedena do VDJ Dolní Huníkov II. 20 m (330,80/327,60 m n.m.) - nízké pásmo, Dolní Huníkov je provozován prakticky jako místní vodovod
   9. Vrt VH1 s ČS v ul. 5.května – v současné době mimo provoz

   Část vody je přiváděna do spotřebiště gravitačně (přes akumulace), část je čerpána buď do sítě nebo do některých vodojemů.
   V České Kamenici je vybudovaná kompletní zásobní síť, převážně litinová DN 60 – 200 mm, ze které je zásobováno 99% obyvatel. Kapacita zdrojů je vyhovující, ale kvalita pitné vody u většiny zdrojů neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech pH, Ca, Mg, v síti Dolní a Horní Kamenice byly parametry překročeny v Fe. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Průběžné rekonstrukce v souvislosti s dostavbami obytných lokalit, výměny stávajících nevyhovujících potrubí a pročišťování potrubí, cca 15% sítí. Rekonstrukce vodovodu v ul. Máchova a Nerudova DN 100 dl. 1,5 km do roku 2005.
   Sledování kvality vody a případně zařadit do odkyselovacího programu nebo provést náhradu vodního zdroje-zatím bez technického návrhu. Předpoklad napojení na SK Děčín, nutno vybudování přivaděče DN 300 v délce cca 12-15 km podle návrhu nejvhodnější trasy. Další možnost je ověřit využití vodárenských vrtů v Srbské Kamenici, které jsou v současnosti nevyužívány (posílení vodovodní sítě Děčínska).

   Rekonstrukce vodovodu v ul. Máchova a Nerudova nebyla dosud realizována (duben 2007).

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Dále je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Úpravna vody Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 571 1 578 1 592 3 111 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V současné době jsou v České Kamenici provozovány dva kanalizační systémy:

   1. Část odpadních vod je odváděna kombinovanou kanalizací (K-DC.027.2-J.C) na ČOV Česká Kamenice pro 5000 EO. Na kanalizaci s ČOV jsou napojeni obyvatelé ze starší zástavby nám. 28. října a nám. Míru, sídlištní zástavby v ul. Havlíčkova (zde je část oddílná), pod nemocnicí a nad ul. Děčínská, objekt nemocnice (hrubé předčištění), provozovna pekárny (lapák tuků), výrobna masa a uzenin (lapák tuků), octárna, 7 pohostinských zařízení a další drobné provozovny nevýrobního charakteru. Severně od centra města je nově vybudovaná nová stoka A1, A1-3.1 a A1-4 z roku 2001. Tato kanalizace odvede splaškové vody z ulic Sládkova, Spálená, Žižkova a Lidická. Kanalizace je v celé délce gravitační. Napojeno 49 % obyvatel. V areálu ČOV je dešťová zdrž a havarijní obtok. Část odpadních vod je odváděna kombinovanou kanalizací (K-DC.027.2-J.C) na ČOV Česká Kamenice pro 5000 EO. Na kanalizaci s ČOV jsou napojeni obyvatelé ze starší zástavby nám. 28. října a nám. Míru, sídlištní zástavby v ul. Havlíčkova (zde je část oddílná), pod nemocnicí a nad ul. Děčínská, objekt nemocnice (hrubé předčištění), provozovna pekárny (lapák tuků), výrobna masa a uzenin (lapák tuků), octárna, 7 pohostinských zařízení a další drobné provozovny nevýrobního charakteru. Severně od centra města je nově vybudovaná nová stoka A1, A1-3.1 a A1-4 z roku 2001. Tato kanalizace odvede splaškové vody z ulic Sládkova, Spálená, Žižkova a Lidická. Kanalizace je v celé délce gravitační. Napojeno 49 % obyvatel. V areálu ČOV je dešťová zdrž a havarijní obtok.

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vodohospodářské rozhodnutí ze 31.10.2001:
   Množství:    max. 600 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   70
   120
   20
   50
   30
   60
   15
   30
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 12/2011.
   Čistírna je řešena jako mechanicko-biologická se simultánní nitrifikací, denitrifikací, aerobní stabilizací kalu a odvodněním kalu na mobilním odvodňovacím zařízení.
   Do prostoru ČOV jsou přiváděny splaškové odpadní vody společně s dešťovými přívodní stokou "A". Při dešti, při překročení Qm = 41.3 l/s dojde k přepadu průtoku do záchytné dešťové nádrže objemu 300 m3. Dešťová voda je ze zdrže přečepávána v množství 15 l/s na hrubé předčištění ČOV. Odsazená voda přesahující kapacitu dešťové zdrže odteče do recipientu Kamenice.
   Průtok čistírnou je gravitační, čerpá se vratný kal do aktivace a přebytečný kal do zahušťovací nádrže.
   Septiky jsou vyváženy fekálním vozem do regulační šachty za dešťovou nádrží.
   Odpadní vody přitékají gravitačně na hrubé předčištění v kompaktním provedení, které slouží k zachycení plovoucích a sunutých nečistot v odpadní vodě.
   Biologická část je tvořena oběhovou aktivací objemu 1326 m3 se simultánní denitrifikací a nitrifikací a středovou kruhovou dosazovací nádrží s plochou 133,7 m2.
   Na odtoku z ČOV je osazeno měření průtoku. Kal je aerobně stabilizován, následně gravitačně zahuštěn, skladován v kalojemu cca 3 měsíce. Odvodnění kalu je na mobilním odstředivce.
   Kapacity: 5000 EO
   Roční produkce OV: 410 000 m3/rok
   Denní množství OV: 1 123 m3/d
   Denní znečištění: 300 kg BSK5/den

   1. Část odpadních vod je odváděny systémem 7 samostatných kanalizačních větví s vlastními výustními objekty. (K-DC.029-J.N). Tato kanalizace je jednotná s částečným mechanickým předčištěním (septik) a je v celé délce gravitační. Na kanalizaci jsou napojeni obyvatelé města včetně drobných provozoven nevýrobního charakteru. Napojeno 15% obyvatel. Do řeky Kamenice je zaústěno 5 kanalizačních větví a na jih od Kamenice jsou dvě kanalizační větve s výustními objekty do mlýnského náhonu. Část odpadních vod je odváděny systémem 7 samostatných kanalizačních větví s vlastními výustními objekty. (K-DC.029-J.N). Tato kanalizace je jednotná s částečným mechanickým předčištěním (septik) a je v celé délce gravitační. Na kanalizaci jsou napojeni obyvatelé města včetně drobných provozoven nevýrobního charakteru. Napojeno 15% obyvatel. Do řeky Kamenice je zaústěno 5 kanalizačních větví a na jih od Kamenice jsou dvě kanalizační větve s výustními objekty do mlýnského náhonu.

   Kanalizační síť a ČOV jsou v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Ostatní odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích (24%) a bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 12% obyvatel.

   Dešťové odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizací a systémem příkopů, struh a propustků do recipientů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V České Kamenici se v současné době budují stoky: DN 300 dl. 2,8 km + 2x shybka, DN 400 dl. 45 m, DN 500 dl. 610 m (podchycení výustí č. 17 a 19). Připravuje se podchycení stoky v Nerudově ulici (výust č. 10), čerpáním odpadních vod přes řeku Kamenici do povodí stoky „C“. Projektové parametry:

   • rekonstrukce stávající kanalizace DN 500/750 dl. 243 m, bude provedeno bezvýkopovou technologii
   • nová ČSOV, budou osazeny 2 ks čerpadel každé o výkonu 4l/s, H=5m, jedno bude rezerva, přípojka nn 20m
   • výtlak splašků PEHD DN 80, dl.

   50 m
   Dále jsou nutné rekonstrukce v ulicích Máchova, Na vyhlídce, B. Němcové, 5. Května a Žižkova: DN 300 dl. cca 1,457 km a na stoce „C“, DN 1000 –0,7 km podpovrchovou úpravou.
   Dostavba kanalizační sítě: sběrač A - štola dl. 385 m, DN 800 dl. 80 m, DN 300 dl. 520 m, (podchycení výustí č. 8, 9, 11, 13).
   Dostavba kanalizační sítě umožní celkové napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu pro cca 96% obyvatel. U zbývajících cca 4% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

   Na ČOV Česká Kamenice budou přiváděny odpadní vody i z Kamenického Šenova - Liberecký kraj. V současné době (2002-2003) je budována ČSOV Kamenický Šenov a výtlačné potrubí DN 150 - dl. 0,98 km na ČOV Česká Kamenice.
   V Kamenickém Šenově bude probíhat postupná výstavba nové oddílné kanalizační sítě s  připojením na nově vybudovaný výtlak. Na tuto kanalizaci budou napojeny i splaškové odpadní vody z některých RD v České Kamenici v lokalitě u ČSPH až k Plusu.

   V červnu 2006 byl zpracován investiční záměr stavby „Česká Kamenice – odstranění výustí DC 25, DC 27, DC 29 a DC 30“ vypracovaný firmou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, útvar rozvoje, Ing. Miloslav Skála.

   Ve městě Česká Kamenice je t.č. ještě 11 kanalizačních výustí, ze kterých odtékají předčištěné odpadní vody (v septikách) do vodních toků. Odstranění těchto výustí bude prováděno postupně.
   K realizaci je připravena investice řešící odstranění výustí DC 31 a DC 32. Zahájeny byly práce na projektové dokumentaci na odstranění výusti DC 28. Objednána je projektová dokumentace na odstranění výusti DC 24.
   Tento investiční záměr se zabývá odstraněním výustí DC 25, DC 27, DC 29 a DC 30. Na zbývající výusti DC 21, DC 22 a DC 23 bude investiční záměr zpracován později.

   Cílem stavby je odstranění výše uvedených kanalizačních výustí a odvedení odpadních vod z nich vytékajících na ČOV Česká Kamenice. Řešení vychází ze studie „Česká Kamenice – dostavba kanalizační sítě“, zpracované v roce 2005 útvarem rozvoje Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice.

   Odstranění výusti DC 25
   Bude provedeno převedením splaškových vod do nově navrhované stoky AM, DN 400 délky 113 m. Tato stoka bude ukončena odlehčovací komorou OK AM s čerpací stanicí odpadních vod. Čerpací stanice slouží jako oddělovač dešťových vod. Splašky budou dopravovány výtlačným řadem PE-HD 90x3,5 mm délky 65 m do stávající stoky A DN 300. Přechod řadu přes vodní tok se předpokládá po stávající mostní konstrukci. Přípojka nn pro ČS bude přivedena z místní rozvodné sítě.

   Odstranění výusti DC 27 a DC 30
   Odpadní vody z uvedených výustí budou přivedeny do odlehčovací komory OK AH-1S s čerpací stanicí, která bude vybudována v rámci akce „Česká Kamenice, Nerudova -odstranění výusti DC 28 a rekonstrukce kanalizace“.
   Stavbu budou tvořit následují objekty:
   Odlehčovací komora OK AH sloužící k oddělení odpadních vod přitékajících z jednotné kanalizace – stoka AH. Možnost použití koncové části stávající stoky jako stoky odlehčovací vyplyne z jejího technického stavu. Není vyloučeno, že bude nutné vybudovat novou odlehčovací stoku v délce 10 m včetně výusti.
   Stoka AH DN 300 délky 314 m bude vybudována v úseku od OK AH do OK AH-1S s ČS. Budou do ní odtékat odpadní vody ze stoky AH-2. Výhledově se připojí splašková kanalizace z veškerých přilehlých objektů.
   Tato stavba navazuje na akci „Česká Kamenice, Nerudova -odstranění výusti a rekonstrukce kanalizace“, která je fázi rozpracovaného projektu, který zpracovává útvar projekce Liberec, Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

   Odstranění výusti DC 29
   Stávající vejčitá stoka 500/750 jednotné kanalizace, označena AE-1 sloužící i jako stoka odlehčovací a odvádějící též vodu z přilehlého potoka bude ponechána dosavadnímu účelu, s výjimkou odvádění splaškových vod. Pro splaškové vody se v souběhu se stávající stokou vybuduje nová stoka AE-1S, DN 300 délky 420 m. Na jejím konci se napojí do stávající stoky AE, umožňující přivedení odpadních vod na městskou ČOV. Obdobně se vybuduje nová splašková stoka AE-1S-1, DN 300 délky 85 m, která se na novou splaškovou stoku AE-1S napojí. Stávající stoka se ponechá v provozu pro odvádění dešťových vod. Na nové stoky se přepojí splaškové vody ze současně napojených objektů, což předpokládá vybudování nových, ryze splaškových přípojek. Jedná se o 15 přípojek v celkové délce 148 m.

   V prosinci 2003 byl zpracován investiční záměr stavby „Česká Kamenice, Nerudova – odstranění výusti (DC 28) a rekonstrukce kanalizace“ vypracovaný firmou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, útvar rozvoje, Ing. Miloslav Skála.

   V současné době (březen 2007) je rozpracován projekt na výše jmenovanou akci, který zpracovává útvar projekce Liberec, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Ing. Tomáš Nevole (projekt z.č. 3762/2).

   Náplní této stavby je rekonstrukce stávající vejčité stoky 500/750 mm, čerpací stanice splašků a výtlačný řad splašků.

   Rekonstrukce stávající stoky bude provedena v celé její délce, tj. 243 m, přičemž koncová část v délce cca 5 m za čerpací stanicí bude mít funkci odlehčovací stoky a bude opatřena česlemi.
   Čerpací stanice odpadních vod je navržena jako podzemní objekt a bude vybavena dvěma čerpadly o výkony Q=4,0 l/s, z nichž jedno bude rezervní. Přípojka nn délky 20 m bude vedena z místní sítě.
   Výtlačný řad splašků propojuje čerpací stanici se stávající stokou 500/750. Je navržen z PE-HD 90x3,5 mm v délce 50 m. Úsek přes řeku Kamenici bude uložen v chráničce a opatřen tepelnou izolací.

   V současné době (březen 2007) je rozpracován projekt na akci „Česká Kamenice – Havlíčkova, přepojení kanalizace“, který zpracovává útvar projekce Liberec, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Ing. Tomáš Nevole (projekt z.č. 3923/2,3,4).

   Na dostavbu kanalizační sítě (podchycení stávajících výustí a řešení nejvýznamnějších problémů současného systému) zpracoval v prosinci 2005 Útvar rozvoje Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice studii „Česká Kamenice – dostavba kanalizační sítě“, z jejíchž závěrů a doporučení vychází návrh uvedených opatření:

   Na OK 1 a OK 2 byly navrženy stavební úpravy na snížení nadměrného odtoku naředěných splaškových vod za dešťových událostí dále na ČOV a v případě OK 1 rovněž na ochranu před nátokem říční vody za vyšších vodních stavů v řece Kamenici do stokového systému a na ČOV.

   Na odtok z OK 1 bude instalováno šoupě FluidGate DN 300, s navrženým přivřením na ½ průtočného profilu. Pro osazení šoupěte bude odřezáno stávající předsazení odtokové trouby DN 400 vč. příruby.
   Stávající přepadová hrana bude nahrazena HDPE deskou, osazenou o stávajících drážek s přepadovou hranou zhruba na úrovni, odpovídající původnímu projektu OK.
   Tyto úpravy zaručí při hladině na úrovni přepadové hrany (hloubka na odtoku 0,3 m) odtok cca 53 l/s, který odpovídá požadovanému poměru ředění (1+4)Q24.
   Na ochranu kanalizace před říční vodou bude na betonovou stěnu stávající výusti instalována PE koncová klapka VAG HADE DN 1000, která bude vzhledem ke shodné úrovni dna výusti a toku výškově osazena o 150 mm výše.

   OK 2 bude provedena výměna stávajícího šoupěte FluidGate DN 300, které při hladině na úrovni přepadové hrany (hloubka na odtoku 0,4 m) a přivření na ½ profilu provede cca 50 l/s, za FluidGate DN 250 přivřené rovněž na ½ profilu. Při hladině na úrovni přepadové hrany bude odtékat na ČOV cca 35 l/s odpadních vod. Další snížení odtoku (přivření šoupěte) na hodnotu přípustného ředícího poměru (1+4)Q24 = 23 l/s již není provozně bezpečné.

   Předpokládaný termín provedení je rok 2006.

   Součástí stavby „Česká Kamenice – Havlíčkova, přepojení kanalizace“ bude:

   • výstavba splaškové stoky DN 300 v ulici Dukelských Hrdinů a dále k mostu do ulice Havlíčkovy;
   • přepojení č.p. 154 na přivaděč z Kamenického Šenova;
   • přepojení č.p. 117 a 57 na novou splaškovou stoku;

   V rámci prací bude moci být na veřejnou kanalizaci napojen objekt č.p. 198 (Autosalon), případně i č.p. 59.

   Výrobní výbor na akci „Česká Kamenice – Havlíčkova, přepojení kanalizace“ se konal dne 15.1.2007.

   Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice zadala pro rok 2007 zpracování studie zkapacitnění stávající ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Česká Kamenice - Nerudova PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Česká Kamenice - Komenského PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Česká Kamenice - Dívčí PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Česká Kamenice - Nerudova čp.365 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Česká Kamenice - 5. května čp.11 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Česká Kamenice - Fučíkova čp.428 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Česká Kamenice - Fibichova čp.437 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 973,0 0,0 4 973,0

  Mapa