Křešice - CZ042.3506.4205.0099.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Křešice

  Číslo obce PRVKUK 0099
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0099
  Kód obce 565083
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0099.01 Křešice 07608 76082
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Křešice leží východně od Litoměřic na pravém břehu Labe. Zástavba je soustředěná s historickým středem obce kolem kostela a návsi, dále s obytnou zástavbou převážně ze starších rodinných domků a z průmyslového areálu závodu VLNAP. V území převažuje zemědělská výrova, doplněna textilní továrnou SCHOLLER s.r.o. (přádelna příze) a drobnými průmyslovými provozovnami a Ústavem sociální péče. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 148 – 170 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Blatenský potok. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se mírný rozvoj obce a nárůst pracovních míst o cca 50 ve firmě SCHOLLER s.r.o.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 833 857 848 814 784 763
   přechodně bydlící 137 141 0 0 0 0
   celkem 970 998 848 814 784 763
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   559 632 761 792 784 763
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Křešice je zásobována ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.20), provozní části Třeboutice. Voda z úpravny vody Malešov a Vrutice je distribuována v rámci Vodárenské soustavy severní Čechy zejména na deficitní Ústecko. Na přivaděči DN 800 z vodojemu Záhořany do Ústí nad Labem je vysazena odbočka pro přivaděč DN 200 do vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56/208,14). Z vodojemu Třeboutice vede přivaděč do Litoměřic pro V. tl. pásmo a zásobní řad LT 250, který prochází obcí Třeboutice, pokračuje podél trati ČD do Křešic a dále řadem DN 150 do Záhořan.
   Křešice náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56/208,14). Vodovodní síť je v zastavěné části obce z potrubí DN 50 a DN 100. Z tohoto vodovodu je zásoben i VLNAP a domky v Kolonii, včetně výkrmny skotu a východní části obce. 
   Vodovod je částečně v majetku SVS a.s. a obce Křešice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 857 898 814 784 763
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Odvádění splaškových vod je v Křešicích řešen pomocí  podtlakovou kanalizaci. Výtlakem z podtlakové stanice o kapacitě Q24 = 202,5 m3/d jsou převáděny splaškové odpadní vody na ČOV Zahořany s kapacitou 1400 EO.
   V rámci kanalizace Křešice bude ČOV Zahořany doplněna o zařízení na chemické srážení fosforu na hodnoty pod 2 mg/l. 
   Celková délka kanalizační sítě činí 9105 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době se nepředpokládají žádné změny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 045.1 ČS Křešice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 397,0 385,0 3 782,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0040737/15/ŽP/BHo A - 23 Oprava vodní nádrže Žahořany
  10. 6. 2015
  Litoměřice MULTM/0050113/17/ŽP/BHo H - 1075 Nakládání s vodami TČ voda-voda
  7. 8. 2017
  Litoměřice 0039518/14/ŽP/JBa C-31
  16. 6. 2014