Křešice - CZ042.3506.4205.0099.01 - stav 2004

 1. Obec

  Křešice

  Číslo obce PRVKUK 0099
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0099
  Kód obce 565083
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0099.01 Křešice 07608 76082
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Křešice leží východně od Litoměřic na pravém břehu Labe. Jedná se o větší obec do 840 trvale žijících obyvatel, s 63 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je soustředěná s historickým středem obce kolem kostela a návsi, dále s obytnou zástavbou převážně ze starších rodinných domků a z průmyslového areálu závodu VLNAP. V území převažuje zemědělská výrova, doplněna textilní továrnou SCHOLLER s.r.o. (přádelna příze) a drobnými průmyslovými provozovnami a Ústavem sociální péče. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 148 – 170 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Blatenský potok. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se mírný rozvoj obce a nárůst pracovních míst o cca 50 ve firmě SCHOLLER s.r.o.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 833 857 898 940 - - -
   přechodně bydlící 137 141 148 155 - - -
   celkem 970 998 1 046 1 095 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   559 632 761 921 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Křešice je zásobována ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.20), provozní části Třeboutice. Voda z úpravny vody Malešov a Vrutice je distribuována v rámci Vodárenské soustavy severní Čechy zejména na deficitní Ústecko. Na přivaděči DN 800 z vodojemu Záhořany do Ústí nad Labem je vysazena odbočka pro přivaděč DN 100 do vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56/208,14). Z vodojemu Třeboutice vede přivaděč do Litoměřic pro V. tl. pásmo a zásobní řad LT 250, který prochází obcí Třeboutice, pokračuje podél trati ČD do Křešic a dále řadem DN 150 do Záhořan.
   Křešice náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56/208,14). Vodovodní síť je v zastavěné části obce z potrubí DN 50 a DN 100. Z tohoto vodovodu je zásoben i VLNAP a domky v Kolonii, včetně výkrmny skotu a východní části obce. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel.
   Vodovod je částečně v majetku SVS a.s. a obce Křešice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Křešic se nebude v budoucnosti měnit.
   Je třeba dostavět vodovodní síť v celé obci. Vodovod byl dostavěn a 15.7.2003 zkolaudován.

   Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě budou přesahovat v r.2011 6000 m3/kmxrok. Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě .

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 857 898 940 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Křešice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích (59 %), přepady ze septiků odtékají do dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách (35 %), odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 6 km. Individuálně jsou čištěny v domovních mikročistírnách, jejichž přepady jsou vsakovány do terénu (6 %).
   Vlastní čištění odpadních vod má firma SCHOELLER, zaměstnávající přibližně 250 lidí, která má svojí čistírnu odpadních vod DČB 16/2 od firmy Aquatech, postavenou v roce 1995, která je v současnosti ve zkušebním provozu a probíhá kolaudační řízení. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu s denním přítokem 5,5 - 24 m3 /den, počet EO 50 – 170, účinnost 95 %. Dosud nejsou stanoveny povolené hodnoty k vypouštění.
   Odpadní vody z Ústavu sociální péče jsou likvidovány na domácí mechanicko-biologické čistírně odpadních vod ASBR III. Kal se odváží na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny převážně dešťovou kanalizací. Její nejstarší stoky pocházejí z let 1910 - 1920, většina stok pak byla budována od konce šedesátých let. Kanalizace slouží pro odvádění dešťových vod a odpadních vod z přepadů septiků. Je vyústěna na několika místech do Blatenského potoka a do Labe. Stoky z období šedesátých let jsou většinou z kameniny a z PVC, mají převážně mírný spád, ale vzhledem k dostatečným profilům nedochází k jejich zanášení a ucpávání. Stav jednotlivých stok odpovídá jejich stáří. Majitelem celé sítě veřejné kanalizace je obec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci PHARE CBC 2001 byla v 09/2003 zahájena akce „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“, která bude ukončena dle smlouvy 08/2005.
   Tato akce zahrnuje jednotlivé lokality: Litoměřice – Miřejovická stráň, Na Mýtě, Žernosecká ulice, Malé Žernoseky, Mlékojedy, Píšťany, Trnovany, Velké Žernoseky, Vchynice, Žalhostice a Křešice.
   Akce řeší podtlakovou kanalizaci v obci Křešice a v místních částech Nučnice a Třeboutice. Výtlakem z podtlakové stanice o kapacitě Q24 = 202,5 m3/d budou převáděny splaškové odpadní vody na ČOV Zahořany.
   V rámci kanalizace Křešice bude ČOV Zahořany doplněna o zařízení na chemické srážení fosforu na hodnoty pod 2 mg/l.
   Celková délka kanalizační sítě činí 9105 m.
   Předpokládá se připojení 1097 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 045.1 Křešice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 369,0 0,0 1 369,0

  Mapa