Kamýk - CZ042.3506.4205.0098.01 - stav 2004

 1. Obec

  Kamýk

  Číslo obce PRVKUK 0098
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0098
  Kód obce 546771
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0098.01 Kamýk 06297 62979
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kamýk leží severně od Lovosic. Jedná se o obec, kde žije okolo 130 trvale bydlících obyvatel s 60 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a s ubytovacím zařízením (10 lůžek). Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím, hlavně ovocnářství (AGROFRUKT Kamýk). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 280 – 358 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Obec je bez recipientu. Mimo obec teče občasná vodoteč 1 km, Tlučeňský potok vzdálen 2,0 km a Labe 2,5 km. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, ale nárůst počtu obyvatel. V obci se plánuje v letech 2005-2015 výstavba rodinných domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 123 152 201 250 - - -
   přechodně bydlící 130 141 160 180 - - -
   celkem 253 293 361 430 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   114 142 189 238 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Voda z úpravny vody Malešov a Velké Žernoseky je distribuována v rámci Vodárenské soustavy severní Čechy zejména na deficitní Ústecko. Na přivaděči pro Ústí nad Labem je vysazena odbočka (OZ-SK.LT.004.2) pro přivaděč PVC 100 do Velkých Žernosek. Na tomto řadu je vybudovaná armaturní šachta s odbočkou a čerpací stanicí pro obec Kamýk. Voda se čerpá výtlačným potrubím PVC 100 přes obec Kamýk do vodojemu Kamýk 2 x 25 m3 (362,90/360,18).
   Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce s napojením 93 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Rekreanti využívají studny, u kterých není známa kvalita vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Kamýk se nebude v budoucnosti měnit.

   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě .
   Pro plánovanou výstavbu se uvažuje s rozšířením vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Kamýk není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (70 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Individuelně jsou likvidovány odpadní vody v septicích (25 %) s přepady zaústěnými do povrchových vod a v mikročistírně (5 %) s přepady odtékající do povrchových vod.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních nádrží a jsou vsakovány do terénu. V severozápadní části obce se nachází stará dešťová stoka z betonových trub. Tato stoka je zaústěna do příkopu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Kamýk a vzhledem k tomu, že se zde nevyskytuje dostatečně vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Libochovany a na ČOV Litoměřice.
   V obci je plánována výstavba nových rodinných domů. Čištění odpadních vod z těchto objektů bude řešeno domovními čistírnami.
   Výhledově po roce 2015 je uvažováno s odvedením splaškových vod z obce Kamýk do kanalizačního systému obce Velké Žernoseky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  490,0 5 151,0 5 641,0

  Mapa