Kamýk - CZ042.3506.4205.0098.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kamýk

  Číslo obce PRVKUK 0098
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0098
  Kód obce 546771
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0098.01 Kamýk 06297 62979
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kamýk leží severně od Lovosic. Zástavba je venkovského charakteru a rozkládá se v nadmořské výšce 280 – 358 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Obec je charakterizována zemědělstvím, hlavně ovocnářství (AGROFRUKT Kamýk). Obec je bez recipientu. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma zdroje. Přepokládá se malý nárůst počtu obyvatel bez výrazného rozvoje obce.


  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 123 152 156 150 144 141
   přechodně bydlící 130 141 12 13 13 13
   celkem 253 293 168 163 157 154
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   114 142 189 163 157 154
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Voda z úpravny vody Malešov a Velké Žernoseky je distribuována v rámci Vodárenské soustavy severní Čechy zejména na deficitní Ústecko. Na přivaděči pro Ústí nad Labem je vysazena odbočka (OZ-SK.LT.004.2) pro přivaděč PVC 100 do Velkých Žernosek. Na tomto řadu je vybudovaná armaturní šachta s odbočkou a čerpací stanicí pro obec Kamýk. Voda se čerpá výtlačným potrubím PVC 100 přes obec Kamýk do vodojemu Kamýk 2 x 25 m3 (362,90/360,18).
   Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Rekreanti využívají studny, u kterých není známa kvalita vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Kamýk předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Pro plánovanou výstavbu se uvažuje s rozšířením vodovodní sítě. Ne však dříve než v roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Kamýk PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Kamýk PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Kamýk není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (70 %) s odvozem na ČOV Litoměřice. Individuálně jsou likvidovány odpadní vody v septicích (25 %) s přepady zaústěnými do povrchových vod a v mikročistírně (5 %) s přepady odtékající do povrchových vod.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních nádrží a jsou vsakovány do terénu. V severozápadní části obce se nachází stará dešťová stoka z betonových trub. Tato stoka je zaústěna do příkopu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Kamýk a vzhledem k tomu, že se zde nevyskytuje dostatečně vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.
   V obci je plánována výstavba nových rodinných domů. Čištění odpadních vod z těchto objektů bude řešeno domovními čistírnami.
   Výhledově po roce 2030 je uvažováno s odvedením splaškových vod z obce Kamýk do kanalizačního systému obce Velké Žernoseky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 152,0 0,0 5 152,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory