Chudoslavice - CZ042.3506.4205.0097.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chudoslavice

  Číslo obce PRVKUK 0097
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0097
  Kód obce 546810
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0097.02 Myštice 05482 54828
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chudoslavice - Myštice leží v severní části litoměřického okresu. Přechodní návštěvníci tvoří dvě třetiny obce. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 292 – 332 m n. m, náleží do povodí řeky Labe, protékají zde dva místní potoky a nachází se zde požární nádrž. Svým územím Myštice zasahují plně do CHKO České středohoří. Dále částečně zasahují do vnitřního a plně do vnějšího ochranného pásma vodního zdroje 2.stupně prameniště Myštice a plně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně prameniště Rabalka, což jsou zdroje vody pro obec Ploskovice. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, počet obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 29 28 33 44 45 47
   přechodně bydlící 14 14 26 30 28 28
   celkem 43 42 59 74 73 75
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 23 32 41
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Chudoslavice – místní část obce Myštice má vybudovanou veřejnou vodovodní síť z materiálu PE De 90,63 v délce 0,249 km. Pro nepřipojené obyvatele je zásobování pitnou vodou individuelní pomocí studní. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Voda ve zdrojích je nekvalitní v parametrech dusičnany, vápník, hořčík, bakteriologické znečištění, těžké kovy a železo. V obci Myštice se nachází zemní VDJ 2x20 m3, jako součást skupinového vodovodu Ploskovice, Myštice, Rabalka. 

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obyvatelé zásobování z individuálních zdrojů je třeba trvale sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat bude vhodné využít individuální úpravu vody.

   Výhledově po roce 2030 je uvažováno s výstavbou vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Chudoslavice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Chudoslavice VDJ Chudoslavice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ploskovice, Myštice, Rabalka PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ploskovice, Myštice, Rabalka PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ploskovice, Myštice, Rabalka PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ploskovice, Myštice, Rabalka PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Ploskovice, Myštice, Rabalka PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Chudoslavice - Myšticích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou čištěny v 1 mikročistírně 13 EO (2%) s přepady odtékající do povrchových vod, dále v bezodtokových jímkách (98 %) s odvozem na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0007887/19/ŽP/BHo A - 29 Víceúčelová požární nádrž Chudoslavice
  30. 1. 2019