Chudoslavice - CZ042.3506.4205.0097.02 - stav 2004

 1. Obec

  Chudoslavice

  Číslo obce PRVKUK 0097
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0097
  Kód obce 546810
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0097.02 Myštice 05482 54828
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chudoslavice - Myštice leží v severní části litoměřického okresu. Trvale zde žije do 30 obyvatel, jsou zde 4 objekty využívané pro rodinnou rekreaci, přechodní návštěvníci tvoří dvě třetiny obce. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 292 – 332 m n. m, náleží do povodí řeky Labe, protékají zde dva místní potoky a nachází se zde požární nádrž. Svým územím Myštice zasahují plně do CHKO České středohoří. Dále částečně zasahují do vnitřního a plně do vnějšího ochranného pásma vodního zdroje 2.stupně prameniště Myštice a plně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně prameniště Rabalka, což jsou zdroje vody pro obec Ploskovice. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, počet obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 29 28 28 28 - - -
   přechodně bydlící 14 14 14 14 - - -
   celkem 43 42 42 42 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Chudoslavice – místní část obce Myštice je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech dusičnany, vápník, hořčík, bakteriologické znečištění, těžké kovy a železo. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.
   Je nutno vyřešit zásobení pitnou vodou a vybudovat veřejnou vodovodní síť.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ploskovice Myštice Rabalka - PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ploskovice Myštice Rabalka - PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ploskovice Myštice Rabalka - PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ploskovice Myštice Rabalka - PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ploskovice Myštice Rabalka st PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Chudoslavice - Myšticích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou čištěny v 1 mikročistírně 13 EO (2%) s přepady odtékající do povrchových vod, dále v bezodtokových jímkách (98 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 918,0 918,0

  Mapa