Chudoslavice - CZ042.3506.4205.0097.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chudoslavice

  Číslo obce PRVKUK 0097
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0097
  Kód obce 546810
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0097.01 Chudoslavice 05481 54810
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chudoslavice leží v severní části litoměřického okresu. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 275 – 292 n. m., náleží do povodí řeky Labe, obcí protéká Chudoslavický potok, meliorační kanály a nachází se zde vodní nádrž – koupaliště. Svým územím zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 108 108 115 106 112 117
   přechodně bydlící 132 132 56 65 59 55
   celkem 240 240 171 171 171 172
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 36 66 94
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chudoslavice  má veřejnou vodovodní sítě z materiálu PE De 90 v délce 3,079 km, vybudovanou v r. 2007-2010. Vodovodní síť je zásobená vodou ze skupinového vodovodu Ploskovice, Myštice, Rabalka z VDJ v Myšticích. VDJ v Myšticích je podzemní s objemem 2x 20 m3.

   Vodovodní síť je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Nepřipojení obyvatelé jsou zásobovaní pitnou vodou z individuálních studní. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Obec je značně postižena suchem.  Voda ve studních je nekvalitní v parametrech dusičnany, bakteriologické znečištění, těžké kovy a vysokého obsahu železa.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť nebude v budoucnu měněna.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Chudoslavice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (98 %) s vyvážením na ČOV Litoměřice, a dále jsou čištěny v jedné domovní mikročistírně 17 EO (2 %) s přepady zaústěnými do povrchových vod.
   V obci je pouze jedna stoka dešťové kanalizace z kameninových trub DN 300 v dobrém stavu. Zaústěna je do Chudoslavického potoka. Ostatní dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu. 

   Jejím majitelem je obec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2035 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 916,0 2 916,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0007887/19/ŽP/BHo A - 29 Víceúčelová požární nádrž Chudoslavice
  30. 1. 2019