Chudoslavice - CZ042.3506.4205.0097.01 - stav 2007

 1. Obec

  Chudoslavice

  Číslo obce PRVKUK 0097
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0097
  Kód obce 546810
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0097.01 Chudoslavice 05481 54810
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chudoslavice leží v severní části litoměřického okresu. Jedná se o malou obec do 110 trvale žijících obyvatel, s 33 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci, přechodní návštěvníci tvoří cca dvě třetiny obce. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 275 – 292 n. m., náleží do povodí řeky Labe, obcí protéká Chudoslavický potok, meliorační kanály a nachází se zde vodní nádrž – koupaliště. Svým územím zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 108 108 109 110 - - -
   přechodně bydlící 132 132 132 132 - - -
   celkem 240 240 241 242 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chudoslavice je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech dusičnany, bakteriologické znečištění, těžké kovy a vysokého obsahu železa.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.
   Je nutno vyřešit zásobení pitnou vodou a vybudovat veřejnou vodovodní síť.

   Byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení na akci „Vodovod – Chudoslavice“ firmou Vodohospodářská projekční kancelář INDORS, Ing. Michal Jeřábek, Litoměřice.
   Jedná se o výstavbu nového vodovodního zásobního řadu z místa vodního zdroje z lokality nad obcí Myštice, kde bude realizován nový podzemní vodojem o kapacitě 2 x 20 m3. Kapacita nového vodojemu je řešena ve spolupráci s SčVK s předpokládaným budoucím využitím i pro obec Vinné. Pro případné napojení obce Vinné je kapacita vodojemu dostačující. Obec Vinné bude napojena na řad IV. V případě rozhodnutí o napojení obce Vinné je nutné změnit dimenzi řadu IV z DN 63 na DN 80!

   Zásobní vodovodní řad bude přímo od nově vybudovaného vodojemu veden v souběžné trase s odpadem z vodojemu a výtlakem vody do vodojemu. Další trasa zásobního řadu je řešena centrem obce Myštice a dále po místních polnostech až k obci Chudoslavice. V obci Chudoslavice je na tento zásobní řad napojen řad I, který tvoří páteřní řad obce. Na řad I jsou postupně napojeny ostatní rozvodné řady. Navržené vodovodní řady pro obec Chudoslavice včetně zásobního řadu budou realizovány z tlakového vodovodního potrubí HDPE z Pe typ PE 100 o vnitřní světlosti DN 80 a DN 63. Odbočky rozvodných řadů budou realizovány z potrubí HDPE DN 25 (vnitřní). Nový vodovodní systém bude sloužit pro vlastní dodávku pitné vody pro jednotlivé nemovitosti na území obcí Myštice a Chudoslavice. Navržený vodovod není vodovodem požárním, a to vzhledem k tomu, že obec Chudoslavice má zajištěnu základní požární ochranu (stávající požární nádrž).
   Nový zásobní řad bude postaven z potrubí HDPE vnitřní DN 80 v celkové délce 1468 bm. Vodovodní řady pro obec Chudoslavice budou postaveny v celkové délce 1310 m v profilech DN 80 (475 m) a DN 63 (835 m) z tlakového vodovodního potrubí HDPE. Celková délka vodovodu z trub HDPE je 2778 bm. Zároveň s výstavbou rozvodných řadů budou postaveny odbočky včetně přípojek veřejné části v celkové délce cca 355 bm z potrubí HDPE DN 25. Předpokládaný celkový počet odboček bude cca 50 ks (Myštice a Chudoslavice). Potrubí musí kvalitou odpovídat standartu materiálu PE 100 (Upoten-Uponor) a tlakové třídě min. PN 10. Odbočky na vodovodních řadech budou provedeny navrtávacími pasy a HDPE DN 25 mm (1") včetně uzavíracího ventilu a zemní soupravy. Odbočka bude zhotovena pouze na veřejném pozemku bez vodoměru a šachty. Ostatní bude věcí majitele nemovitosti.

   Zahájení stavby ..................... 06/2007
   Ukončení stavby .................... 06/2008

   Rozvodný řad I v obci Chudoslavice je navržen v celkové délce 475 bm z tlakového potrubí HDPE DN DN 80 a 63.
   Vodovodní řad II navazující na řad I bude proveden v délce 14 bm z HDPE DN 63.
   Vodovodní řady III, III-1 a III-1-1 navazující na řad I budou provedeny v celkové délce 300 bm z HDPE DN 63 .
   Vodovodní řad IV navazující na řad I bude proveden v délce 232 bm z Pe DN 63.
   Vodovodní řad V bude proveden v délce 125 bm z HDPE DN 63.
   vodovodní řad VI bude proveden v délce 30 bm z HDPE DN 63.
   vodovodní řad VII bude proveden v délce 134 bm z HDPE 63.
   Při stavbě vodovodních řadů v obci Chudoslavice budou zároveň na potrubí umístěny odbočky vodovodních přípojek včetně zemních souprav. Celková délka zásobního řadu a rozvodných řadů v obci Chudoslavice z potrubí HDPE DN 80 a 63 bude 2778 bm.

   Vodojem bude postaven podzemní s objemem 2x 20 m3. Velikost vodojemu byla upřesněna na základě jednání s hydrogeologem a po odsouhlasení s budoucím provozovatelem celého systému. Půdorys vodojemu bude obdélníkový. Výšková úroveň vodojemu je na kótě 328,6 m (hladina v nádržích). V armaturní šachtě vodojemu, která bude součástí vodojemu bude umístěno dochlorovací zařízení firmy Prominent. Pro zásobování vodojemu vodou bude na původním stávajícím řadu do Ploskovic umístěna jednoduchá čerpací šachta. Z čerpací šachty bude voda dopravována do vodojemu výtlačným potrubím HDPE DN 63 v délce cca 85 bm. Odpad z vodojemu (vypouštění) je řešen potrubím PVC DN 200 v délce cca 88 bm s umístěním 3 ks lomových šachet. Toto potrubí bude zaústěno do stávajícího přepadu z vodního zdroje, které přepadá do místní nádrže. Pro výstavbu vodojemu je nutné provést stavbu elektropřípojky a panelové cesty v šířce 3 m a délce 95 bm.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Chudoslavice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (98 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a dále jsou čištěny v jedné domovní mikročistírně 17 EO (2 %) s přepady zaústěnými do povrchových vod.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu. V obci je pouze jedna stoka dešťové kanalizace z kameninových trub DN 300 v dobrém stavu. Zaústěna je do Chudoslavického potoka. Jejím majitelem je obec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 305,0 3 305,0

  Mapa