Chotiněves - CZ042.3506.4205.0096.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chotiněves

  Číslo obce PRVKUK 0096
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0096
  Kód obce 564966
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0096.02 Jištěrpy 05337 53376
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Chotiněves - Jištěrpy leží východně od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, slouží převážně pro rekreaci, rozkládá se v nadmořské výšce 247 – 280 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, je zde požární nádrž. Obec je bez recipientu. Mimo obec teče občasná vodoteč a Studentský potok vzdálen 1,3 km. Svým územím Jištěrpy plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území Obrtka – Úštěcký potok. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 30 30 44 42 40 39
   přechodně bydlící 60 60 0 0 0 0
   celkem 90 90 44 42 40 39
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   30 30 30 31 31 31
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Chotiněves - Jištěrpy je zásobována ze skupinového vodovodu Encovany (OZ-SK.LT.050.1), je napojena přes vodojem Záhořany na ÚV Malešov a provozně náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Jištěrpy 2x100 m3. Z vodojemu Záhořany vede samostatný zásobní řad DN 150 do Encovan, Hrušovan a do čerpací stanice Libínky, odkud se čerpá voda do vodojemu Jištěrpy 100 m3 (307,50/305,00). Z vodojemu vede zásobní řad DN 150 do Jištěrp a do Libínek. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Jištěrp se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 050/1 Jištěrpy 200 200 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Chotiněves – Jištěrpy není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), s odvozem na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0000/16/ŽP/BHo A - 24 Rekonstrukce rybníku Jištěrpy
  2. 11. 2016