Chotiněves - CZ042.3506.4205.0096.01 - stav 2004

 1. Obec

  Chotiněves

  Číslo obce PRVKUK 0096
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0096
  Kód obce 564966
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0096.01 Chotiněves 05336 53368
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chotiněves leží severovýchodně od Litoměřic. Jedná se o obec do 150 trvale žijících obyvatel s 11 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a penzion s 16 lůžky. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (ZD Liběšice). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 236 – 272 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde místní potok, Studentský potok vzdálen od obce 0,9 km a nachází se zde vodní nádrž. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do vnitřního i vnějšího 2.stupně ochranného pásma vodního zdroje – zářezu pro Chotiněves. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, jen mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 146 156 173 190 - - -
   přechodně bydlící 30 32 36 40 - - -
   celkem 176 188 209 230 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   141 151 167 183 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Z vodovodu Chotiněves se zásobuje pitnou vodou Chotiněves a část obce (u nádraží) Horní Řepčice. Vodovod (SK-LT.007.1) má vlastní zdroj vody, studnu v Chotiněvsi, ze které se voda čerpá přes spotřebiště do vodojemu Chotiněves 65 m3 (279,40/278,36). Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech dusičnany. Voda překračuje mezní hodnoty NO3 a rozhodnutím hygienika jsou zavedena omezení používání. Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce s napojením 97 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nevyhovující kvalitě místního zdroje navrhujeme připojení obce Chotiněves na oblastní vodovod.
   Obec bude zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky, který je napojen přes vodojem Záhořany na ÚV Malešov. Z vodojemu Záhořany vede samostatný zásobní řad DN 150 do Encovan, Hrušovan a do čerpací stanice Libínky, odkud se čerpá do vodojemu Jištěrpy 100 m3 (307,50 / 305,00). Z vodojemu Jištěrpy bude obec zásobena nově navrhovaným řadem gravitačně. Stávající vodojem Chotiněves bude sloužit jako vodojem za spotřebištěm.

   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových a ocelových vodovodních řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav 65 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   145 155 172 188 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Chotiněves je v současnosti vybudovaná jednotná kanalizace (K-LT.039-J.C) zakončená ČOV, na kterou je napojeno 99 % obyvatel. Kanalizace a ČOV je v majetku obce Chotiněves a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vlastníkem ČOV je obec Chotiněves a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Pro ČOV Chotiněves bylo vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do recipientu Studený potok OÚ Litoměřice RŽP pod č.j. 231.2-791/02/ŽP ze dne 11.12.2002.
   Limity dle rozhodnutí: 300 EO, Q = 13 140 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   170
   30
   60
   30
   60
   20
   40
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 12/2012.

   V roce 2002 byla ukončena výstavba oddílné splaškové kanalizace a nové ČOV Chotiněves.
   Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod typu SBR s diskontinuálním provozem a kalojemem s aerobní stabilizací, gravitačním zahuštěním a odvozem k dalšímu zpracování na ČOV Litoměřice.
   Vstupní čerpací stanice je vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část je bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na ČOV Litoměřice.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní bezejmenné vodoteče a následně pak do Studeného potoka.
   Projektované parametry:
   300 EO
   Q = 5,0 l/s = 13 140 m3/rok

   Skutečné parametry:
   59 EO
   Q = 0,19 l/s = 5 907 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 438 mg/l
   BSK5 = 220 mg/l
   NL = 210 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 54 mg/l
   BSK5 = 11 mg/l
   NL = 16,0 mg/l

   Zbylé splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Litoměřice (1 %).
   Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče, nebo jsou vsakovány do terénu. Částečně jsou odváděny dešťovou stokou cca 850 m dlouhou, DN 700, která prochází obcí a v dolní části zaúsťuje do příkopu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný stav vyhovuje pro výhled k roku 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 039/1/K ČOV Chotiněves PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Chotiněves ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa