Chotiněves - CZ042.3506.4205.0096.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Chotiněves

  Číslo obce PRVKUK 0096
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0096
  Kód obce 564966
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0096.01 Chotiněves 05336 53368
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chotiněves leží severovýchodně od Litoměřic.  Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím (ZD Liběšice). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 236 – 272 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde místní potok, Studentský potok vzdálen od obce 0,9 km a nachází se zde vodní nádrž. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a část obce spadá do ochranného pásma 2. stupně vodních zdrojů Úštěk Obrtka-Úštěcký potok vrty. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, jen mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 146 156 174 167 161 157
   přechodně bydlící 30 32 0 0 0 0
   celkem 176 188 174 167 161 157
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   141 151 167 102 127 149
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Z vodovodu Chotiněves se zásobuje pitnou vodou Chotiněves a část obce (u nádraží) Horní Řepčice. Obec je zásobována z oblastního vodovodu Žernoseky, který je napojen přes vodojem Záhořany na ÚV Malešov, přesněji se jedná o skupinový vodovod Encovany (LT.050). Obec je zásobena přes vodojem Chotiněves 65 m3 (279,40/278,36). Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově se vodovodní systém obce Chotiněves nebude měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Chotiněves VDJ Chotiněves 65 65 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   145 155 172 111 109 104
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Chotiněves je v současnosti vybudovaná jednotná kanalizace (K-LT.039-J.C) zakončená ČOV, na kterou je napojeno 66 % obyvatel.

   Splašková kanalizace a ČOV je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.


   Limity dle rozhodnutí: 300 EO, Q = 13 140 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   170
   30
   60
   30
   60
   20
   40
   -
   -
   -
   -

   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen na ČOV Litoměřice.

   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní bezejmenné vodoteče a následně pak do Studeného potoka.


   Projektované parametry:
   300 EO
   Q = 13 140 m3/rok

   BSK5 = 18.000 kg/den

   Zbylé splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Litoměřice, a v septicích (34 %).
   Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče, nebo jsou vsakovány do terénu. Částečně jsou odváděny dešťovou stokou cca 850 m dlouhou, DN 700, která prochází obcí a v dolní části zaúsťuje do příkopu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný stav vyhovuje pro výhled k roku 2035.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 039/1/K ČOV Chotiněves PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Chotiněves ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0000/16/ŽP/BHo A - 24 Rekonstrukce rybníku Jištěrpy
  2. 11. 2016