Hoštka - CZ042.3506.4205.0095.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hoštka

  Číslo obce PRVKUK 0095
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0095
  Kód obce 564877
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0095.04 Velešice 04629 46299
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Hoštka - Velešice leží v jižní části litoměřického okresu jihovýchodně od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s drobnou zemědělskou výrobou a s pobytovým střediskem politických uprchlíků. Rozkládá se v nadmořské výšce 184 – 210 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, jižně od zástavby protéká Obrtka. Svým územím Velešice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se rozkládá ochranné pásmo 2. stupně vodních zdrojů Úštěk Obrtka-Úštěcký potok vrty. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, jen mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 78 80 115 67 68 70
   přechodně bydlící 28 28 67 78 57 43
   celkem 106 108 182 145 125 113
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   78 80 85 102 103 105
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Hoštka - Velešice je zásobována ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.14), z ÚV Malešov. Je zásobována odbočkou DN 200 – 100 pro Velešice a Čakovice z vodovodního řadu DN 300 vedoucího z úpravny vody Malešov do Radouně a Štětí přes vodojem Malešov 2 x 400 m3 (275,70/272,00).
   Vodovodní síť v obci je nová a plně postačuje současným potřebám s napojením 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Velešic se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 113
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Hoštka - Velešice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (50 %) a v septicích (50 %) s odvozem na ČOV Litoměřice.
   Vlastní rákosovou ČOV má pobytové středisko pro uprchlíky. Čistírna je z roku 1992, byla vybudovaná pod vesnicí u potoka Obrtky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do Obrtky, nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Hoštka - Velešice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě, která bude odváděna na ČOV Hoštka. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce cca 3,1 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Odpadní vody budou svedeny do jímky s čerpací stanicí odpadních vod ve Velešicích, odkud budou odpadní vody čerpány do do gravitační kanalizace v Hoštce a následně budou svedeny a likvidovány na ČOV v Hoštce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh CSOV.LT 2 ČS Velešice PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh CSOV.LT 1 ČS Velešice PRVK\2021
  ČOV Stav COV 1 ČOV Velešice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 23 535,0 23 535,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory