Hoštka - CZ042.3506.4205.0095.04 - stav 2004

 1. Obec

  Hoštka

  Číslo obce PRVKUK 0095
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0095
  Kód obce 564877
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0095.04 Velešice 04629 46299
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Hošťka - Velešice leží v jižní části litoměřického okresu jihovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 80 obyvatel a je zde 14 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci a penzion s 20 lůžky. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s drobnou zemědělskou výrobou a s pobytovým střediskem politických uprchlíků. Rozkládá se v nadmořské výšce 184 – 210 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, jižně od zástavby protéká Obrtka. Svým územím Velešice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, jen mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 78 80 85 90 - - -
   přechodně bydlící 28 28 30 32 - - -
   celkem 106 108 115 122 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   78 80 85 90 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Hošťka - Velešice je zásobována ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.14), z ÚV Malešov. Je zásobována odbočkou DN 200 – 100 pro Valešice a Čakovice z vodovodního řadu DN 300 vedoucího z úpravny vody Malešov do Radouně a Štětí přes vodojem Malešov 2 x 400 m3 (275,70/272,00).
   Vodovodní síť v obci je nová a plně postačuje současným potřebám s napojením 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Velešic se nebude v budoucnosti měnit.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Hošťka - Velešice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (50 %), jejichž přepady se vsakují do terénu.
   Vlastní rákosovou ČOV má pobytové středisko pro uprchlíky. Čistírna je z roku 1992, byla vybudovaná pod vesnicí u potoka Obrtky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do Obrtky, nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Hoštka a na ČOV Štětí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 082,0 2 082,0

  Mapa