Hoštka - CZ042.3506.4205.0095.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hoštka

  Číslo obce PRVKUK 0095
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0095
  Kód obce 564877
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0095.03 Malešov 04628 46281
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Hoštka - Malešov leží v jižní části litoměřického okresu jihovýchodně od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou, areál živočišné výroby (moderní farma pro chov dojnic) AGRO Hoštka. Rozkládá se v nadmořské výšce 220 – 250 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Obec je bez recipientu. Úštěcký potok protéká 1,2 km od obce. Svým územím zasahuje plně do CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se rozkládá ochranné pásmo 2. stupně vodních zdrojů Úštěk Obrtka-Úštěcký potok vrty. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, jen mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 186 276 202 178 178 178
   přechodně bydlící 30 32 40 46 46 46
   celkem 216 308 242 224 224 224
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   84 156 323 169 169 169
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Hoštka - Malešov je zásobována ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.1). Voda z místních podzemních zdrojů ( Radouň, Střížovice, Hubenov) je čerpána do ÚV Malešov. Z ÚV Malešov je převážně distribuována v rámci Vodárenská soustavy severní Čechy do Ústeckého kraje. Obec Malešov je připojena přivoním řadem PVC 100 z výtlačného řadu ÚV Malešov – vodojem Malešov 2 x 400 m3 (275,70/ 272,00).
   Rozvodná síť je vybudována pro celou zástavbu z potrubí PVC, DN 110 a v dobrém stavu s napojením 100 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Malešova se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 012/2 VDJ-MALEŠOV 800 800 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 012/3 VDJ-HOŠTKA-STRÁŽ 300 300 m3 PRVK\2021
  Úpravna vody Stav Malešov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Malešov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 178
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Hoštka - Malešově není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (57 %) a v septicích (43 %) s vyvážením na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu. V jižní části obce je pouze stará dešťová kanalizace z bet.trub, vyústěná ve svahu pod vesnicí. Majitelem kanalizace je obec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Hoštka – Malešově je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě, která bude odvedena na ČOV v Hoštce. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 4,5 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Odpadní vody budou svedeny do jímky s čerpací stanicí odpadních vod v Malešově, odkud budou odpadní vody přečerpávány do do gravitační kanalizace v Hoštce a následně budou svedeny a likvidovány na ČOV Hoštka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Malecov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  177 000,0 32 748,0 209 748,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory