Hoštka - CZ042.3506.4205.0095.03 - stav 2004

 1. Obec

  Hoštka

  Číslo obce PRVKUK 0095
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0095
  Kód obce 564877
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0095.03 Malešov 04628 46281
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Hošťka - Malešov leží v jižní části litoměřického okresu jihovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 190 obyvatel a je zde 14 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci a penzion s 15 lůžky. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou, areál živočišné výroby (moderní farma pro chov dojnic) ZOD Hošťka. Rozkládá se v nadmořské výšce 220 – 250 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Obec je bez recipientu. Úštěcký potok protéká 1,2 km od obce. Svým územím zasahuje plně do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, ale výrazný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 186 276 428 580 - - -
   přechodně bydlící 30 32 36 40 - - -
   celkem 216 308 464 620 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   84 156 323 568 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Hošťka - Malešov je zásobována ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.1). Voda z místních podzemních zdrojů ( Radouň, Čakovice, Střížovice, Hubenov) je čerpána do ÚV Malešov. Z ÚV Malešov je převážně distribuována v rámci Vodárenská soustavy severní Čechy do Ústeckého kraje. Obec Malešov je připojena přivoním řadem PVC 100 z výtlačného řadu ÚV Malešov – vodojem Malešov 2 x 400 m3 (275,70/ 272,00).
   Rozvodná síť je vybudována pro celou zástavbu z potrubí PVC, DN 110 a v dobrém stavu s napojením 45 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Malešova se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 012/2 VDJ.LT 012/2 800 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 012/3 VDJ.LT 012/3 300 m3 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 580 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Hošťka - Malešově není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (57 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (43 %), s přepady vsakujícími do terénu.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jsou vsakovány do terénu. V jižní části obce je pouze stará dešťová kanalizace z bet.trub, vyústěná ve svahu pod vesnicí. Majitelem kanalizace je obec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Hoštka – Malešově je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,480 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 0,390 km.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV (ČOV Litoměřice) vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Úštěckého potoka.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh Malecov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa