Hoštka - CZ042.3506.4205.0095.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hoštka

  Číslo obce PRVKUK 0095
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0095
  Kód obce 564877
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0095.02 Kochovice 04627 46272
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Hoštka - Kochovice leží ve východní části litoměřického okresu, jihovýchodně od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, není typicky venkovská. Kochovice tvoří jeden celek s obcí Hoštka. Je zde zemědělská výroba a drobný průmysl jak je uvedeno u obce Hoštka. Kochovice se rozkládají v nadmořské výšce 174 – 198 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Obrtka. Svým územím zasahují plně do CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se rozkládá ochranné pásmo 2. stupně vodních zdrojů Úštěk Obrtka-Úštěcký potok vrty. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, jen mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 419 422 583 435 498 544
   přechodně bydlící 14 14 147 19 19 19
   celkem 433 436 730 454 517 563
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   35 114 247 454 517 563
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Hoštka - Kochovice je zásobována ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.11). Voda z místních podzemních zdrojů ( Radouň, Střížovice, Hubenov) je čerpána do ÚV Malešov a dále převážně distribuována v rámci Vodárenská soustavy severní Čechy do ústeckého okresu. Pro obce Hoštka, Kochovice, Maštířovice, Vetlá, Brzánky, Kyškovice je voda z ÚV Malešov čerpána řadem DN 150 do vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/ 235,60). Odtud gravitačně řadem DN 200 do obce Hoštka a Kochovice. Zásobní síť je nová z PVC, DN 160 a 110, délky 3,963 km. Rozvodná síť je vybudována pro celou zástavbu.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Kochovic se nebude v budoucnosti měnit.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu cca 40 rodinných domů v lokalitě nad Ježkovým mlýnem.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   381 384 410 411 469 509
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Počátkem osmdesátých let byla vybudována společná jednotná kanalizační síť (K-LT.012.2-J.C) pro obce Hoštka a místní části obce Hoštka – Kochovice, které tvoří jeden celek, odvádějící odpadní vody na společnou čistírnu odpadních vod pro Hoštku a Kochovice. Odpadní vody ze severní části Hoštky a hlavní části Kochovic jsou přivedeny gravitačně přímo do čistírny odpadních vod Hoštka. Odpadní vody z jihovýchodní části obce Hoštka a východní části Kochovic jsou přivedeny do jímky s čerpací stanicí odpadních vod na pravém břehu Obrtky, odkud se odpadní vody čerpají do gravitační kanalizace. Malá čerpací stanice splašků (ČSOV Kochovice) je ve východní části Kochovic, ze které jsou splaškové vody přečerpávány výtlačným řadem z kameninových trub DN 100, do gravitační kanalizace. Kmenovým sběračem jsou odpadní vody odváděny z místní části Kochovice do čistírny odpadních vod Hoštka z kameninových trub DN 300.
   Majitelem kanalizační sítě i ČOV je SVS a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V místní části Kochovice je na veřejnou kanalizaci napojeno 91 % obyvatel. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích se zaústěním přepadů do povrchových vod (3 %), přepady ze septiků zasakují do terénu (2 %) a v bezodtokových jímkách (4 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Litoměřice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Hoštka – Kochovicích je vyhovující stav odvádění odpadních vod kanalizační sítí. 
   Splaškové odpadní vody od cca 7 % trvale žijících obyvatel budou likvidovány v mikročistírnách s odtokem vyčištěných vod do vodoteče a od cca 7 % trvale žijících obyvatel v bezodtokových jímkách vyvážených na centrální ČOV Litoměřice.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.
   Rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou výstavbu cca 40 rodinných domů  v lokalitě nad Ježkovým mlýnem.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 012/2 ČSOV Kochovice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Hoštka ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 512,0 1 512,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory