Hoštka - CZ042.3506.4205.0095.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hoštka

  Číslo obce PRVKUK 0095
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0095
  Kód obce 564877
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0095.01 Hoštka 04626 46264
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hoštka leží ve východní části litoměřického okresu, jihovýchodně od Litoměřic. Jedná se o obec do 740 trvale žijících obyvatel, se 35 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a penzion s 60 lůžky. Zástavba je poměrně soustředěná, není typicky venkovská. Obec má velké náměstí, ve staré části jsou domy v řadové zástavbě, na kterou navazuje zástavba s rodinnými domky. Hoštka tvoří jeden celek s místní částí Kochovice. Je zde zemědělská výroba AGRO Hoštka a drobný průmysl CHVALIS (hydraulika), MSO Hujsl (strojní obrábění), dále se zde nachází hotel "U Lišky" s kapacitou cca 60 lůžek.. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 171 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Obrtka, místní vodoteč a je zde menší vodní nádrž. Svým územím zasahuje plně do CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se rozkládá ochranné pásmo 2. stupně vodních zdrojů Úštěk Obrtka-Úštěcký potok vrty. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, jen mírný nárůst obyvatel. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 686 712 763 710 708 708
   přechodně bydlící 70 76 246 82 82 82
   celkem 756 788 1 009 792 790 790
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   686 712 756 792 790 790
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hoštka je zásobována ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.12). Voda z místních podzemních zdrojů ( Radouň, Střížovice, Hubenov) je čerpána do ÚV Malešov a dále převážně distribuována v rámci Vodárenská soustavy severní Čechy do Ústeckého okresu.
   Pro obce Hoštka, Kochovice, Maštířovice, Vetlá, Brzánky, Kyškovice je voda z ÚV Malešov čerpána řadem DN 150 do vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60).
   Odtud vede gravitačně řadem DN 200 do obce Hoštka a Kochovice. Zásobní síť je převážně nová z PVC, De 160 a 110 a 90 délky 5,189 km v obci Hoštka, síť je vybudována pro celou zástavbu s napojením 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Hoštka předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Navrhuje se rozšíření vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60) o 150 m3.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě (2020-2030) pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 012/1 Markus 300 300 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   508 528 561 615 615 635
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Hoštka byla počátkem osmdesátých let vybudována jednotná stoková síť (K-LT.012.1-J.C) s vlastní čistírnou odpadních vod. Tato síť řeší odkanalizování celé obce, včetně její místní části Kochovice. Odpadní vody ze severní části Hoštky a hlavní části Kochovic jsou přivedeny gravitačně přímo do čistírny odpadních vod.

   Odpadní vody z jihovýchodní části obce Hoštka a východní části Kochovic jsou přivedeny do jímky s čerpací stanicí odpadních vod na pravém břehu Obrtky, odkud se odpadní vody čerpají výtlačným řadem z litinových trub DN 100, do gravitační kanalizace. Jeden kmenový sběrač je veden celou obcí Hoštka po bývalé hlavní průjezdní komunikaci, druhý sběrač odvádí odpadní vody z místní části Kochovice.

   Gravitační stoky obce Hoštka jsou z kameninových, betonových, železobetonových a PVC trub DN 300 – DN 1000.

   Na veřejnou kanalizaci je napojeno 75 % trvale žijících obyvatel. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích se zaústěním přepadů do povrchových vod (11 %), přepady ze septiků zasakují do terénu (3 %) a v bezodtokových jímkách ( 11 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Litoměřice.

   Majitelem kanalizační sítě i ČOV je SVS a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Centrální čistírna odpadních vod je umístěna na východním okraji Hoštky, na pravém břehu potoka Obrtky. V roce 2013 prošla ČOV rekonstrukcí.

   Skládá se z:

   • Strojní hrubé a jemné česle s ručními česlemi na obtocích,
   • čerpací stanice,
   • lapák písku,
   • dvojice aktivací v uspořádání D-N - vnořené dosazovací nádrže, pneumatická aerace nitrifikací i kalojemů,
   • dvojice kalojemů.
   • Na odtoku měrná šachta s Parshallovým žlabem
   • kalová pole (4 ks), 

   Přebytečný částečně stabilizovaný kal je čerpán do kalojemu, do kalojemu se čerpají vzplývavé látky  z hadiny dosazovacích nádrží  - vše v časové automatice, kalová voda se čerpá přes čerpací stanici zpět do altivací. 


   Q = 120 000 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   80
   120
   15
   40
   20
   35
   5
   10
   -
   -
   -
   -

   Projektované parametry:
   EO 1950
   Q = 535 m3/den

   Odtok:

   BSK5 = 15 mg/l
   NL = 20 mg/l

   Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q24 = 535 m3/den, BSK5 = 117 kg/den. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Obrtky. Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Kromě jednotné stokové sítě, odvádějící i dešťové vody, se zde nacházejí nejméně dvě dešťové stoky v jižní části obce. Ty jsou, stejně jako odpadní vody z ČOV, zaústěny do potoka Obrtky.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Hoštka je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v délce 0,519 km, čímž bude odkanalizována téměř celá obec. 

   S ohledem na stáří stávající kanalizace doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci včetně výstavby ČSOV a výtlaku.
   Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

   Od cca 7 % trvale žijících obyvatel a rekreantů budou splaškové vody likvidovány v mikročistírnách s odtokem vyčištěných vod do vodoteče a od cca 7 % v bezodtokových jímkách vyvážených na centrální ČOV Litoměřice.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 012/1/K ČOV Hoštka PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 012/1 ČS Hoštka - Tichý PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  31 680,0 4 956,0 36 636,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory