Hoštka - CZ042.3506.4205.0095.01 - stav 2004

 1. Obec

  Hoštka

  Číslo obce PRVKUK 0095
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0095
  Kód obce 564877
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0095.01 Hoštka 04626 46264
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hošťka leží ve východní části litoměřického okresu, jihovýchodně od Litoměřic. Jedná se o obec do 690 trvale žijících obyvatel, se 35 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a penzion s 15 lůžky. Zástavba je poměrně soustředěná, není typicky venkovská. Obec má velké náměstí, ve staré části jsou domy v řadové zástavbě, na kterou navazuje zástavba s rodinnými domky. Hošťka tvoří jeden celek s místní částí Kochovice. Je zde zemědělská výroba ZOD Hošťka a drobný průmysl CHVALIS (hydraulika), MSO Hujsl (strojní obrábění). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 171 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Obrtka, místní vodoteč a je zde menší vodní nádrž. Svým územím zasahuje plně do CHOPAV Severočeská křída. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, jen mírný nárůst obyvatel. Je připravena plocha pro výstavbu cca 39 rodinných domů a 4 bytové domy (2004-2010), plocha pro lisování plastů (2004-2005), dále Hotel U Lišky (2004) – cca 20 lůžek a keramická výroba ve stávající budově.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 686 712 756 800 - - -
   přechodně bydlící 70 76 86 96 - - -
   celkem 756 788 842 896 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   686 712 756 800 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hošťka je zásobována ze skupinového vodovodu Obrtka (OZ-SK.LT.012.12). Voda z místních podzemních zdrojů (Hošťka, Radouň, Čakovice, Střížovice, Hubenov) je čerpána do ÚV Malešov a dále převážně distribuována v rámci Vodárenská soustavy severní Čechy do Ústeckého okresu.
   Pro obce Hošťka, Kochovice, Maštířovice, Vetlá, Brzánky, Kyškovice je voda z ÚV Malešov čerpána řadem DN 150 do vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60).
   Odtud vede gravitačně řadem DN 200 do obce Hošťka a Kochovice. Zásobní síť je převážně nová z PVC, DN 160 a 110, síť je vybudována pro celou zástavbu s napojením 100 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Hošťky se nebude v budoucnosti měnit.
   Navrhujeme rozšíření vodojemu Markus 2x 150 m3 (239,30/235,60) o 150 m3.

   Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě od r.2007 přesahují 6000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě .

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě (2005-2010) pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 012/1 300 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   508 528 561 721 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Hošťka byla počátkem osmdesátých let vybudována jednotná stoková síť (K-LT.012.1-J.C) s vlastní čistírnou odpadních vod. Tato síť řeší odkanalizování celé obce, včetně její místní části Kochovice. Odpadní vody ze severní části Hošťky a hlavní části Kochovic jsou přivedeny gravitačně přímo do čistírny odpadních vod. Odpadní vody z jihovýchodní části obce Hošťka a východní části Kochovic jsou přivedeny do jímky s čerpací stanicí odpadních vod na pravém břehu Obrtky, odkud se odpadní vody čerpají výtlačným řadem z litinových trub DN 100, do gravitační kanalizace. Jeden kmenový sběrač je veden celou obcí Hošťka po bývalé hlavní průjezdní komunikaci, druhý sběrač odvádí odpadní vody z místní části Kochovice. Gravitační stoky obce Hošťka jsou z kameninových, betonových, železobetonových a PVC trub DN 300 – DN 1000. Na veřejnou kanalizaci je napojeno 74 % trvale žijících obyvatel. Majitelem kanalizační sítě i ČOV je SVS a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích se zaústěním přepadů do povrchových vod (11 %), přepady ze septiků zasakují do terénu (3 %) a v bezodtokových jímkách (12 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Štětí do vzdálenosti 6 km.
   Centrální čistírna odpadních vod je umístěna na východním okraji Hošťky, na pravém břehu potoka Obrtky.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Hoštka do recipientu Obrtka v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím Okresní úřad v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 11. 4. 2003, pod čj. 274/03-Ba
   Q = 120 000 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   80
   120
   15
   40
   20
   35
   5
   10
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 12/2013.
   Projektované parametry:
   EO 1330
   Q = 4,86 l/s = 153 265 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 190 mg/l
   NL = 320 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 19 mg/l
   NL = 32 mg/l

   Skutečné parametry:
   EO 713
   Q = 5,50 l/s = 172 917 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 298 mg/l
   BSK5 = 51,69 mg/l
   NL = 248 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 19,86 mg/l
   BSK5 = 3,40 mg/l
   NL = 9,0 mg/l

   Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q24 = 420 m3/den BSK5 = 79,7 kg/den pracuje na principu nízkozatěžované aktivace s úplnou stabilizací kalu, bez primární sedimentace. Jedná se čistírnu odpadních vod osvědčeného typu oxidační příkop.
   Odpadní vody jsou přiváděny do čistírny přívodním sběračem DN 1000, ze kterého vytékají do oddělovače dešťových vod. Z oddělovače odtéká část odpadní vody na hrotové česle a na jemné česle ručně stírané, kde se zachytí všechny hrubé nečistoty. Odpadní voda dále protéká přes jednokomorový podélný lapák písku, ze kterého je zachycený písek vybírán ručně. Obsah pískového prostoru je 480 l.
   Mechanicky předčištěné odpadní vody přitékají do čerpací stanice se dvěma šnekovými čerpadly, která vodu zdvihají na úroveň biologické části čistírny.
   První část biologického stupně čistírny tvoří dvojice oxidačních příkopů o objemu 2 x 256 m3. Provzdušňování aktivační směsi zajišťují v obou jednotkách aerační válce. Směs odpadní vody a aktivovaného kalu se odvádí přes regulační šachtu do vertikální dosazovacích nádrží DN 540, která slouží k separaci kalu.
   Kal ze dna dosazovací nádrže bude kontinuálně odpouštěn zpět do přítoku na šnekovou čerpací stanici. Přebytečný kal se přečerpává na kalové pole nebo se fekálním vozem odváží k zemědělskému využití. Jedná se o typová kalová pole o celkové ploše Fa = 26,4 m2 a aktivním objemu Vk = 10,4 m3
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt Parshallův žlab P2 do potoka Obrtky.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Štětí.
   Kromě jednotné stokové sítě, odvádějící i dešťové vody, se zde nacházejí nejméně dvě dešťové stoky v jižní části obce. Ty jsou, stejně jako odpadní vody z ČOV, zaústěny do potoka Obrtky.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Hoštka je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v délce 0,420 km, čímž bude odkanalizována téměř celá obec.
   Od cca 7 % trvale žijících obyvatel a rekreantů budou splaškové vody likvidovány v mikročistírnách s odtokem vyčištěných vod do vodoteče a od cca 7 % v bezodtokových jímkách vyvážených na centrální ČOV Hoštka.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.
   Na ČOV Hoštka budou přiváděny splaškové vody z místní části obce Hoštka -Kochovice.
   Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2015.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 012/1/K Hoštka PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 012/1 Hoštka - Tichý PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 353,0 0,0 1 353,0

  Mapa