Bynovec - CZ042.3502.4202.0011.01 - stav 2004

 1. Obec

  Bynovec

  Číslo obce PRVKUK 0011
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0011
  Kód obce 544647
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0011.01 Bynovec 00044 442
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bynovec leží severovýchodně od Děčína v nadmořských výškách 382,00 – 390,00 m n. m. v údolí Bynovského potoka. Jedná se o obec do 250 trvale žijících obyvatel a s 21 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, zástavbou rodinnými domy venkovského charakteru. V obci se nacházejí tři vodní nádrže – rybníky. Obcí protéká místní Bynovecký potok. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHOPAV Severočeská křída a na východ od obce je přírodní rezervace Čabel. Obec se nachází v povodí řeky Labe. V obci jsou dva menší průmyslové podniky s 10 zaměstnanci (papírenská výroba, kovovýroba) a jeden sklad sportovních potřeb.
   Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 223 229 239 250 - - -
   přechodně bydlící 30 31 33 35 - - -
   celkem 253 260 272 285 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   223 229 239 250 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Bynovec je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín (SK-001) vodovodem (SK-001.6) z VDJ Kámen 6000 m3 (404,00 / 399,00) potrubím PVC DN 100 do obce. Vodovodní systém je vybudován z trub DN 80 – 100. Kapacita a kvalita vody je vyhovující.
   V současné době je zásobováno 100% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující, je třeba počítat s opravami starších úseků potrubí a jejich postupnou výměnou za potrubí nové, cca 15% sítí.
   Zásobování objektů nové zástavby vodou bude řešeno rozšířením stávající vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 001/65 10 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Bynovci není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků (90 % obyvatel) se zaústěním odpadů do vodoteče nebo do vsaků (70%) a žump (10 % - trvalí obyvatelé) s vyvážením na ČOV Děčín nebo na pole (2%).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.
   Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Děčín, vyvážení na pole je v rozporu se zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech.
   ÚS navrhuje výstavbu kanalizačního systému: ČOV 300 EO, 2x ČSOV s výtlačným potrubím DN 50 dl. 0,4 km, DN 300 dl. 2,5 km. V současné době, minimálně do roku 2015, se z ekonomického důvodu nedoporučuje.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 10 245,0 10 245,0

  Mapa