Bynovec - CZ042.3502.4202.0011.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bynovec

  Číslo obce PRVKUK 0011
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0011
  Kód obce 544647
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0011.01 Bynovec 00044 442
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bynovec leží severovýchodně od Děčína v nadmořských výškách 382,00 – 390,00 m n. m. v údolí Bynovského potoka. Zástavba je poměrně soustředěná, zástavbou rodinnými domy venkovského charakteru. V obci se nacházejí tři vodní nádrže – rybníky. Obcí protéká místní Bynovecký potok. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHOPAV Severočeská křída. Na východ od obce je přírodní rezervace Čabel a zároveň území leží v ochranném pásmu vodního zdroje. Obec se nachází v povodí řeky Labe. V obci jsou dva menší průmyslové podniky s 10 zaměstnanci (papírenská výroba, kovovýroba) a jeden sklad sportovních potřeb.
   Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 223 229 293 281 271 264
   přechodně bydlící 30 31 42 49 49 49
   celkem 253 260 335 330 320 313
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   223 229 239 330 320 313
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Bynovec je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín (SK-DC.001.15) vodovodem (VDJ.DC.001/2) z VDJ Kámen 6000 m3 (404,00 / 399,00) potrubím PVC DN 100 do obce. Vodovodní systém je vybudován z trub DN 80 – 100. Kapacita a kvalita vody je vyhovující.
   V současné době je zásobováno 100% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Bynovec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.
   Zásobování objektů nové zástavby vodou bude řešeno rozšířením stávající vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Kámen - hlavní VDJ Kámen - hlavní 6000 6000 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Bynovci není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků (90 % obyvatel) se zaústěním odpadů do vodoteče nebo do vsaků (70%) a žump (10 % - trvalí obyvatelé).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín.

   Při splnění určitých podmínek je možné akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

   Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Děčín.

   ÚS navrhuje výstavbu kanalizačního systému: ČOV 300 EO, 2x ČSOV s výtlačným potrubím DN 50 dl. 0,4 km, DN 300 dl. 2,5 km. V současné době, minimálně do roku 2035, se z ekonomického důvodu nedoporučuje.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 528,0 0,0 12 528,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/118357/2016 rybník
  16. 12. 2016
  Děčín MDC/116332/2016 rybník
  16. 12. 2016