Hostomice - CZ042.3509.4201.0002.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Hostomice

  Číslo obce PRVKUK 0002
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0002
  Kód obce 567531
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0002.01 Hostomice 04591 45918
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hostomice leží v údolí řeky Bíliny mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 – 235 m n. m. Obcí protéká řeka Bílina, Bouřlivec a Kladrubský potok. Území náleží do povodí Ohře a do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 242 1 269 1 223 1 174 1 131 1 101
   přechodně bydlící 0 0 67 78 78 78
   celkem 1 242 1 269 1 290 1 252 1 209 1 179
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 224 1 251 1 295 1 252 1 209 1 179
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hostomice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Hostomice OP-M-TP.009. Zdrojem vody je VDJ Hostomice – 2 x 650 m3 (232,94 / 237,28 m n. m.), který je zásobován vodou z přivaděče DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice nebo je možné vodojem dotovat řadem DN 350 z VDJ Hudcov-Fláje. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 009/1 VDJ.TP 009/1 Hostomice 1300 2x650 m3 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 177 1 203 1 246 1 189 1 149 1 179
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Hostomice je vybudovaná splašková kanalizační síť K-TP.001.3-S.C. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 250 až DN 400 v celkové délce cca 4,7 km. Součástí kanalizační sítě jsou 4 čerpací stanice. Odpadní vody jsou odvedeny do centrální ČS Hostomice, odkud jsou výtlačným řadem DN110 v délce cca  0,77 km čerpány do ČS Světec-křižovatka a dále dopravovány na ČOV Bílina.  ČS Světec-křižovatka je v současné době na hranici své kapacity.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 95% obyvatel, 5% odvádí odpadní vody do septiků s přepadem do vodoteče.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.   3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, dle územního plánu je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok do míst nové zástavby. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.

   V případě realizace bude nutné posoudit zejména kapacitu ČS Světec-křižovatka.


   Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/12 ČSOV Hostomice nad Bílinou - náměstí 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/11 ČSOV Hostomice nad Bílinou - Vrbenského 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/10 ČSOV Hostomice nad Bílinou - Čapkova 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/13 ČSOV Hostomice nad Bílinou - Husova 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory