Hostomice - CZ042.3509.4201.0002.01 - stav 2004

 1. Obec

  Hostomice

  Číslo obce PRVKUK 0002
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0002
  Kód obce 567531
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0002.01 Hostomice 04591 45918
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hostomice leží v údolí řeky Bíliny mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 180 – 235 m n. m. Jedná se o obec do 1 250 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká řeka Bílina, Bouřlivec a Kladrubský potok. Území náleží do povodí Ohře a do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. V roce 2010 by měla být dokončena výstavba 25 rodinných domků. Obec plánuje vybudování malé vodní nádrže V Ptačím údolí v roce 2007 a rekonstrukci oprámu po důlní činnosti do roku 2013.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 1 242 1 269 1 314 1 360 -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 -
   celkem 1 242 1 269 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   1 224 1 251 1 295 1 340 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hostomice je zásobována pitnou vodou z vodovodu Hostomice OP-SK-TP.009. Zdrojem vody je VDJ Hostomice – 2 x 650 m3 (232,94 / 237,28 m n. m.), který je zásobován vodou z přivaděče DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice nebo je možné vodojem dotovat řadem DN 350 z VDJ Hudcov-Fláje. Na vodovod je napojeno 99 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a jeho poruchovost navrhujeme v letech 2005 – 2015 jeho postupnou rekonstrukci. V roce 2005 bude probíhat kabelizace NN, veřejného osvětlení a místního rozhlasu s následnou rekonstrukcí komunikací. Doporučujeme tuto akci vhodně skloubit s již zmiňovanou rekonstrukcí vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 009/1 VDJ.TP 009/1 Hostomice 1x1300m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   1 177 1 203 1 246 1 292 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Hostomicích je splašková kanalizační síť K-TP.001.3-S.C. Odpadní vody jsou přečerpávány na ČOV Bílina. Na kanalizaci je napojeno 95 % trvale bydlících obyvatel a zbylých 5 % zachycuje odpadní vody v septicích s přepadem do vodoteče. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace byla vybudována v roce 1997 a je bez větších provozních problémů. Po roce 2015 obec plánuje prodloužení kanalizace a připojení obyvatel, které v současné době vypouštějí odpadní vody ze septiků do vodoteče.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Hostomice nad Bílinou - náměstí PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Hostomice nad Bílinou - Vrbenského PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Hostomice nad Bílinou - Čapkova PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Hostomice nad Bílinou - Husova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa