Horní Řepčice - CZ042.3506.4205.0094.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Horní Řepčice

  Číslo obce PRVKUK 0094
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0094
  Kód obce 546763
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0094.01 Horní Řepčice 04402 44024
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Řepčice leží severovýchodně od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělstvím. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 254 – 270 m n. m., náleží do povodí řeky Labe , protéká jí Široký potok a občasná vodoteč. Je zde požární nádrž. Svým územím zasahuje plně do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, ani nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 98 99 110 93 93 94
   přechodně bydlící 24 24 0 0 0 0
   celkem 122 123 110 93 93 94
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   12 27 53 53 65 76
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Řepčice má vodovodní síť pro veřejnou potřebu. Rozvodné řady po obci jsou zásobovány z VDJ Chotiněves  (SK-LT.007.2) SK- v délce 2,625 km, z materiálu PVC De 110 a PE De 90, 63, 32 vč. 

   Zásobování nenapojených obyvatel pitnou vodou je individuelní pomocí studní a vodovodu ZD Liběšice. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Užitkový vodovod má vybudovaný ZD Liběšice. Na tento vodovod je napojena cca 1/3 obyvatel v Horní Řepčici. Zdroj vody je vrt v areálu ZD se zásobním řadem pro obec PVC 100, dl. 300 m. Stávající zásobování obyvatel pitnou vodou je nevyhovující

   Vlastníkem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrženo je dobudování vodovodní sítě pro 100 % obyvatel. Nebude však realizováno před rokem 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Horní Řepčice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, které se odvážejí na čistírnu odpadních vod Litoměřice do vzdálenosti cca 9 km (100 %).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a jednou dešťovou stokou z bet. trub o délce 200 m do Širokého potoka a jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Horní Řepčice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody likvidovány v domovních mikročistírnách, nebo akumulovány v bezodtokých jímkách a likvidovány na čistírně odpadních vod obce Liběšice a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory