Hlinná - CZ042.3506.4205.0093.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hlinná

  Číslo obce PRVKUK 0093
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0093
  Kód obce 564842
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0093.04 Tlučeň 03928 39284
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Hlinná - Tlučeň leží severozápadně od Litoměřic. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 246 – 510 m n. m., náleží do povodí řeky Labe. Cca 200 m východně od zástavby protéká Tlučeňský potok. Svým územím Tlučeň plně zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se rozvoj, jen nárůst obyvatel. Předpokládá se nárůst obyvatel z důvodu změny rekreačních objektů na trvalé bydlení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 32 47 67 64 61 60
   přechodně bydlící 107 95 0 0 0 0
   celkem 139 142 67 64 61 60
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Hlinná - Tlučeň je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody ve studních není dostatečné. Dle vyhlášky 252/2004 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech vysokého obsahu dusičnanů, železa a bakteriologického znečištění.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 252/2004 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Pro zajištění potřebného množství vody doporučujeme prohloubit domovní studny.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Hlinná - Tlučeň nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou vypouštěny přímo do vodoteče (75 %), nebo jsou čištěny v domovních mikročistírnách, jejichž přepady jsou vsakovány do terénu (25 %).
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k převážně rekreačnímu využití objektů není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) u zástavby v blízkosti vodoteče s odpady zaústěnými do Tlučeňského potoka a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0019966/20/ŽP/JBa A-34
  23. 3. 2020
  Litoměřice MULTM/0018723/20/ŽP/JPa P-47
  17. 3. 2020