Hlinná - CZ042.3506.4205.0093.03 - stav 2004

 1. Obec

  Hlinná

  Číslo obce PRVKUK 0093
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0093
  Kód obce 564842
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0093.03 Lbín 03927 39276
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Hlinná - Lbín leží severně od Litoměřic. trvale zde žije do 20 obyvatel a je zde 51 objektů využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 480 – 515 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Pokratický potok a místní vodoteč. Svým územím Lbín plně zasahuje do CHKO České středohoří a částečně do vnějšího ochranného pásma místního zdroje 2.stupně. Předpokládá se rozvoj a nárůst obyvatel. Předpokládá se změna rekreačních objektů na trvalé bydlení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 15 26 45 65 - - -
   přechodně bydlící 128 107 74 41 - - -
   celkem 143 133 119 106 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Hlinná - Lbín je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody ve studních není dostatečné, kvalita vody je vyhovující.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Mentaurov 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mentaurov 1b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mentaurov 3a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mentaurov 2a PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Hlinná - Lbín nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou vypouštěny přímo do vodoteče (100 %).
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k převážně rekreačnímu využití objektů není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa