Hlinná - CZ042.3506.4205.0093.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hlinná

  Číslo obce PRVKUK 0093
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0093
  Kód obce 564842
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0093.02 Kundratice 03926 39268
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Hlinná - Kundratice leží severozápadně od Litoměřic. Zástavba nízkopodlažními domky venkovského typu je rozptýlená. Rozkládá se v nadmořské výšce 410 - 510 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, 100 m jižně od zástavby protéká místní vodoteč. Svým územím Kundratice plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do vnějšího ochranného pásma vodního zdroje 2.stupně pro místní vodovod Kundratice. Do 2.světové války měla obec statut klimatických lázní a bude usilovat o jeho navrácení. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, jen nárůst obyvatel. Předpokládá se odliv rekreantů a nárůst trvale bydlících.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 5 17 12 12 11 11
   přechodně bydlící 94 74 0 0 0 0
   celkem 99 91 12 12 11 11
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   5 17 38 12 11 11
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kundratice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu (M-LT.040). Voda ze zářezu je svedena do vodojemu Kundratice 60 m3 (479,47/477,63) a odtud potrubím DN 80 do obce.
   Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území obce.
   Vodovod je v majetku i ve správě obce Hlinná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Kundratic se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 040/1 VDJ-KUNDRATICE 60 60 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 040/1 ZD.LT 040/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Hlinná - Kundraticích není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou vypouštěny přímo do vodoteče (100 %).
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k převážně rekreačnímu využití objektů není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0019966/20/ŽP/JBa A-34
  23. 3. 2020
  Litoměřice MULTM/0018723/20/ŽP/JPa P-47
  17. 3. 2020