Hlinná - CZ042.3506.4205.0093.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hlinná

  Číslo obce PRVKUK 0093
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0093
  Kód obce 564842
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0093.01 Hlinná 03925 39250
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hlinná leží severozápadně od Litoměřic. Zástavba je nízkopodlažními domky venkovského typu, soustředěná. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 380 - 460 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, V blízkosti protéká Tlučeňský potok (0,8 km), Pokratický potok (1,3 km). Obec je bez recipientu. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří, Přírodní rezervace Hradiště, Přírodní rezervace Holý vrch a celé do ochranného pásma zdroje 1.stupně a vnitřního a vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně vodních zdrojů pro místní vodovod Hlinná. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce. Šancí pro obec je rozvoj turistického ruchu a navrácení statutu klimatických lázní sousední místní části Kundratice. Předpokládá se nárůst obyvatel z důvodu změny rekreačních objektů na trvalé bydlení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 95 128 143 137 131 128
   přechodně bydlící 183 183 0 0 0 0
   celkem 278 311 143 137 131 128
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   87 118 172 137 131 128
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hlinná je zásobována z místního vodovodu (M-LT.039) ze dvou místních zdrojů (horní a dolní zářez). Voda z horního zářezu je vedena do vodojemu Hlinná HP- 40 m3 (465,78/463,78) a odtud potrubím OC DN 80 do horního tlakového pásma obce. Voda z dolního zářezu je vedena do vodojemu Hlinná DP- 30 m3 (415,97/414,83) a odtud potrubím OC DN 80 do dolního tlakového pásma obce. Část vody je čerpána z vodojemu dolního tlakového pásma samostatným výtlakem a přes síť HP do vodojemu horního tlakového pásma. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území.
   Vodovod je v majetku i ve správě obce Hlinná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Hlinná se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 039/2 VDJ-HLINNÁ 1 40 40 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 039/3 VDJ-HLINNÁ 2 60 60 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 039/1,2 ZD.LT 039/1,2 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Hlinná není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepady odtékajícími do dešťové kanalizace (46 %). Splaškové vody jsou čištěny v domovních mikročistírnách, jejichž přepady jsou vsakovány do terénu (6 %) a s přepady zaústěnými do povrchových vod (48%).
   V obci jsou pouze dvě stoky dešťové kanalizace. Stoky jsou z betonových trub DN 300, mírně zanešené, ale dosud funkční. Jejich stáří se nepodařilo zjistit. Dešťové vody z nich jsou vypouštěny do místní vodoteče a do polního příkopu. Jsou majetkem obce. Část dešťových vod je odváděna pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Hlinná není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice MULTM/0019966/20/ŽP/JBa A-34
  23. 3. 2020
  Litoměřice MULTM/0018723/20/ŽP/JPa P-47
  17. 3. 2020