Drahobuz - CZ042.3506.4205.0092.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Drahobuz

  Číslo obce PRVKUK 0092
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0092
  Kód obce 564770
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0092.03 Strážiště 03170 31704
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Drahobuz – Strážiště leží východně od Litoměřic a severovýchodně od Drahobuze. Jedná se o dvě malé osady Strážiště a Lada vzdálené od sebe cca 1 km. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s využitím pro rekreaci, 43 chat a chalup. Strážiště se rozkládá v nadmořské výšce 255 - 273 m n. m. a Lada v nadmořské výšce 276 - 290 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, Úštěcký potok protéká 0,3 km od obce. Obec je bez recipientu. Svým územím zasahují plně do CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se rozkládá ochranné pásmo 2. stupně vodních zdrojů Úštěk Obrtka-Úštěcký potok vrty. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 19 19 13 18 23 28
   přechodně bydlící 70 70 53 62 73 81
   celkem 89 89 66 80 96 109
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   10 11 13 19 31 41
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Strážiště je zásobováno ze skupinového vodovodu Rochov (SK-LT.008.1). Ze skupinového vodovod jsou zásobeny místní části Břehoryje, osada Lada, Strážiště a Rochov.  Zdrojem pitné vody je studna 50 m nad Rochovem v údolí Úštěckého potoka s vydatností 1,2 l/s. Ze studny je voda čerpána do vodojemu Lada 2 x 25 m3 (293,60/291,10). Z tohoto vodojemu je veden jeden gravitační řad DN 150 do osady Lada a dále řadem DN 80  délky 1,600 km do Strážiště. Rozvodná síť je vybudována pro celou zástavbu v obci Strážiště, Lada i Břehoryje.

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Drahobuz- Strážiště předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Strážiště - Lada PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Drahobuz – Strážiště vč. osady Lada není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (20 %) a v bezodtokových jímkách (80 %), odtud se vyvážejí na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do vodní nádrže a vsakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2035 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 152,0 0,0 5 152,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory