Drahobuz - CZ042.3506.4205.0092.03 - stav 2004

 1. Obec

  Drahobuz

  Číslo obce PRVKUK 0092
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0092
  Kód obce 564770
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0092.03 Strážiště 03170 31704
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Drahobuz – Strážiště leží východně od Litoměřic a severovýchodně od Drahobuze. Jedná se o dvě malé osady Strážiště a Lada vzdálené od sebe cca 1 km. Trvale zde žije do 20 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru s využitím pro rekreaci. Strážiště se rozkládá v nadmořské výšce 255 - 273 m n. m. a Lada v nadmořské výšce 276 - 290 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, Úštěcký potok protéká 0,3 km od obce. Obec je bez recipientu. Svým územím zasahují plně do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 19 19 19 19 - - -
   přechodně bydlící 70 70 70 70 - - -
   celkem 89 89 89 89 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   10 11 13 15 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Strážiště je zásobováno ze skupinového vodovodu Rochov (SK-LT.008.1). Skupinový vodovod zásobuje celkem 2 obce místní část obce Drahobuz - Strážiště+Lada a Rochov. Zdrojem pitné vody je studna 50 m nad Rochovem v údolí Úštěckého potoka s vydatností 1,2 l/s. Ze studny je voda čerpána do vodojemu Lada 2 x 25 m3 (293,60/291,10). Z tohoto vodojemu je veden jeden gravitační řad DN 150 do osady Lada a dále řadem DN 80 do Strážiště a druhý řad PVC 100 do Rochova. Rozvodná síť je vybudována pro celou zástavbu v obci Strážiště i Lada s napojením 53 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Strážiště se nebude v budoucnosti měnit.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových vodovodních řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Drahobuz – Strážiště vč. osady Lada není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích (20 %), přepady ze septiků vsakují do terénu a v bezodtokových jímkách (80 %), odtud se vyvážejí na ČOV Štětí do vzdálenosti 21 km.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do vodní nádrže a vsakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Drahobuz a na ČOV Štětí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 642,0 642,0

  Mapa