Drahobuz - CZ042.3506.4205.0092.02 - stav 2004

 1. Obec

  Drahobuz

  Číslo obce PRVKUK 0092
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0092
  Kód obce 564770
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0092.02 Břehoryje 03167 31674
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Drahobuz - Břehoryje leží východně od Litoměřic a severně od Drahobuze. Trvale zde žije do 30 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zemědělská výroba, rozkládá se v nadmořské výšce 185 - 230 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Studený potok a občasná vodoteč. Je zde požární nádrž. Svým územím Břehoryje plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a do ochranného pásma zdroje - zářezu pro Břehoryje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 22 22 22 22 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 62 62 62 62 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   21 21 21 21 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní vodovod Břehoryje (M-LT.031) má prameniště – jímací zářez s minimální kapacitou 0,6 l/s. Voda je gravitačně svedena do vodojemu Břehoryje 10 m3 (218,36 / 216,40) a z vodojemu řadem 2“ do spotřebiště. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech dusičnany. Voda překračuje mezní hodnoty NO3 a rozhodnutím hygienika jsou zavedena omezení používání.
   Vodovodní síť zásobuje 64 % obyvatel, je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Stávající zařízení je z předválečné doby.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Břehoryjí se bude v budoucnosti měnit. Je vypracován projekt Přívodní řad z VDJ Lada. V současné době je problém s tímto řešením, jelikož jeden majitel pozemku nesouhlasí s touto navrhovanou trasou a hledá se jiné řešení. V jednání je návrh přivést vodu z jiné strany (Drahobuz). Vzhledem k dusičnanové výjimce, je nutné tuto situaci v brzké době vyřešit
   Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě budou přesahovat v r.2011 6000 m3/kmxrok. Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě .

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Drahobuz - Břehoryjích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepady odtékajícími do dešťové kanalizace (15 %) nebo vsakujícími do podpovrchových vod (40 %) a dále v bezodtokových jímkách (45%), odtud se vyvážejí na ČOV Štětí do vzdálenosti 21 km.
   Obcí protéká Studený potok, z větší části zatrubněný, do něhož jsou zaústěny dešťové vpusti. Částečně sem zaúsťují i domovní odpady a přepady septiků. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Drahobuz a na ČOV Štětí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 367,0 367,0

  Mapa