Drahobuz - CZ042.3506.4205.0092.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Drahobuz

  Číslo obce PRVKUK 0092
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0092
  Kód obce 564770
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0092.02 Břehoryje 03167 31674
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Drahobuz - Břehoryje leží východně od Litoměřic a severně od Drahobuze. V obci se nachází 14 chalup pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zemědělská výroba, rozkládá se v nadmořské výšce 185 - 230 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Studený a Úštěcký  potok a občasná vodoteč. Je zde požární nádrž. Svým územím Břehoryje plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se rozkládá ochranné pásmo 2. stupně vodních zdrojů Úštěk Obrtka-Úštěcký potok vrty.  Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 22 22 23 36 37 38
   přechodně bydlící 40 40 23 26 26 26
   celkem 62 62 46 62 63 64
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   21 21 21 33 33 34
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Břehoryje jsou zásobeny ze skupinového vodovodu Rochov (SK-LT.008.1). Ze skupinového vodovod jsou zásobeny také místní části Strážiště, Rochov a osada Lada.  Zdrojem pitné vody je studna 50 m nad Rochovem v údolí Úštěckého potoka s vydatností 1,2 l/s. Ze studny je voda čerpána do vodojemu Lada 2 x 25 m3 (293,60/291,10). Z tohoto vodojemu je veden jeden gravitační řad D90 do spotřebiště. Rozvodná síť je vybudována pro celou zástavbu.

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Drahobuz- Břehoryje předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Břehoryje PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Drahobuz - Břehoryjích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepady odtékajícími do dešťové kanalizace (15 %) nebo zaústěnými do podzemních vod (40 %) a dále v bezodtokových jímkách (45%), odtud se vyvážejí na ČOV Štětí do vzdálenosti 21 km.
   Obcí protéká Studený a Úštěcký potok, z větší části zatrubněný, do něhož jsou zaústěny dešťové vpusti. Částečně sem zaúsťují i domovní odpady a přepady septiků. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Štětí.

   Obec si nechala zpracovat studii proveditelnosti, řešící odkanalizování obce Drahobuz a Břehoryje.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 304,0 0,0 10 304,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory