Drahobuz - CZ042.3506.4205.0092.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Drahobuz

  Číslo obce PRVKUK 0092
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0092
  Kód obce 564770
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0092.01 Drahobuz 03168 31682
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Drahobuz leží východně od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. V obci je firma STENA (výroba nábytku), ZD Hoštka, ubytovna ZD a dům s pečovatelskou službou. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 172 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Úštěcký, místní a cca 200 m severně od obce Studený potok. Je zde požární nádrž. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se rozkládá ochranné pásmo 2 stupně vodních zdrojů Úštěk Obrtka-Úštěcký potok vrty. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, ani nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 173 173 236 166 195 216
   přechodně bydlící 18 18 67 14 21 26
   celkem 191 191 303 180 216 242
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   110 122 141 180 216 242
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Drahobuz je zásobován z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.054.2). Pitná voda je dodávaná z oblastního vodárenského systému Severní Čechy přes úpravnu vody Malešov. Z úpravny vody Malešov je řadem PVC 150 zásobován vodojem Na stráži 150 m3 (255,80/252,10). Z tohoto vodojemu je gravitačně zásobena obec Drahobuz a Vědlice. Za Vědlicemi je voda čerpána dále do vodovodního systému, který zásobuje obce Julčín, V. Hubenov, Sukorady, Robeč, Rašovice, Kalovice a výhledově se uvažuje s napojením vodovodní sítě v obci Rochov.
   Rozvodná síť je vybudována pro celou zástavbu v obci Drahobuz.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Drahobuz se nebude v budoucnosti měnit. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 47 56 62
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Drahobuz je vybudovaný systém veřejné splaškové kanalizace v délce 1,000 km z plastového potrubí DN 300 s ČOV TOPAS 75, napojeno je 28 % obyvatel. ČOV je biologická aktivace  s nitrifikací a denitrifikací s pískovým filtrem. 

   Kapacita 40-75 EO, projektovaná kapacita: Q 11,25 m3 /den, BSK5 4,6 kg/den

   Povolené koncentrace: BSK5  10 mg/l, NL 10 mg/l, CHSK 70 mg/l, N-NH4 15 mg/l

   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Úštěckého potoka. Majitelem a správcem kanalizace a ČOV je obec.

   Nemovitosti, které nejsou napojené, mají splaškové vody zachycovány v jedné domovní mikročistírnách ( 26 %), v septicích s přepady odtékajícími do dešťové kanalizace a s přepady končícími vsakováním (od 11 % obyvatel), dále v bezodtokových jímkách ( 35 %), odtud se vyvážejí na ČOV Štětí do vzdálenosti 13 km. 

   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Drahobuz je uvažováno s dostavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 0, 840 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250.


   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody.

   Z pěti objektů se odpadní vody odvážejí fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

    Byla provedena studie proveditelnosti splaškové kanalizace v obci Drahobuz a Břehoryje, nebude však realizováno dříve než v roce 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 052./1/K ČOV Drahobuz TOPAS 75 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 540,0 540,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory