Drahobuz - CZ042.3506.4205.0092.01 - stav 2004

 1. Obec

  Drahobuz

  Číslo obce PRVKUK 0092
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0092
  Kód obce 564770
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0092.01 Drahobuz 03168 31682
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Drahobuz leží východně od Litoměřic. Jedná se o obec do 180 trvale žijících obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. V obci je firma STENA (výroba nábytku), ZD Hoštka, ubytovna ZD a dům s pečovatelskou službou. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 172 – 210 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Úštěcký, místní a cca 200 m severně od obce Studený potok. Je zde požární nádrž. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, ani nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 173 173 173 173 - - -
   přechodně bydlící 18 18 18 18 - - -
   celkem 191 191 191 191 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   110 122 141 164 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Drahobuz je zásobován z oblastního vodovodu Žernoseky (OZ-SK.LT.054.2). Pitná voda je dodávaná z oblastního vodárenského systému Severní Čechy přes úpravnu vody Malešov. Z úpravny vody Malešov je řadem PVC 150 zásobován vodojem Na stráži 150 m3 (255,80/252,10). Z tohoto vodojemu je gravitačně zásobena obec Drahobuz a Vědlice. Za Vědlicemi je voda čerpána dále do vodovodního systému, který zásobuje obce Julčín, V. Hubenov, Sukorady, Robeč, Rašovice, Kalovice a výhledově se uvažuje s napojením vodovodní sítě v obci Rochov.
   Rozvodná síť je vybudována pro celou zástavbu v obci Drahobuz, zásobuje 64 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Drahobuz se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Vědlice O19 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 171 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Drahobuz není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v jedné domovní mikročistírně pro 3 obyvatele (2 %), v septicích s přepady odtékajícími do dešťové kanalizace (od 18 % obyvatel) a s přepady končícími vsakováním (od 22 % obyvatel), dále v bezodtokových jímkách (58 %), odtud se vyvážejí na ČOV Štětí do vzdálenosti 13 km.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Drahobuz je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,840 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 .
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Úštěckého potoka.
   Z pěti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 052./1/K Drahobuz PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6,0 0,0 6,0

  Mapa