Dolánky nad Ohří - CZ042.3506.4205.0091.01 - stav 2004

 1. Obec

  Dolánky nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0091
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0091
  Kód obce 553646
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0091.01 Dolánky nad Ohří 02824 28240
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolánky nad Ohří leží jižně od Litoměřic. Jedná se o obec do 230 trvale žijících obyvate, se 45 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou (hlavně zelenina). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 – 170 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která protéká 0,5 km od obce. Obec je bez recipientu. Svým územím Dolánky plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a do Přírodního parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, jen mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 225 230 240 250 -
   přechodně bydlící 120 120 120 120 -
   celkem 345 350 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   147 165 197 238 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Dnes jsou Dolánky nad Ohří napojeny na skupinový vodovod Litoměřice (OZ-SK.LT.001.13). Konkrétně na jeho podskupinu, vodovod Litoměřice-jih, který zásobuje : Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56 / 208,14). Pro zlepšení tlakových poměrů v koncových částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 200 z vodojemu Třeboutice převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes Počáply a Trávčice do Bohušovic, kde je propojen na původní systém.
   Řad pro Hrdly odbočuje z nového řadu DN 200 v Trávčicích. Ze zásobní sítě Hrdel odbočuje přívodní řad PVC 100 pro Dolánky.
   V Dolánkách je vybudovaná nová vodovodní síť, která je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod DN 5/4“ pozink, dl. 300 m pro 13 rodinných domů je v majetku obce.
   Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 65 % obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Dolánek se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 250 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Dolánky nad Ohří není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i od rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   V obci je několik stok dešťové kanalizace. Stoky pocházejí převážně ze sedmdesátých let. Poslední stavba na kanalizaci byla realizována v roce 1993, kdy bylo postaveno prodloužení dešťové kanalizace vedoucí od státní silnice o úsek od výusti na okraji obce k nové výusti do rybníčku, z betonových trub DN 600. Kanalizace je funkční, nezpůsobuje podmáčení žádného objektu, neudržovaná, částečně zanesená. Vyústěna je jednou do příkopu (občasná vodoteč) a podruhé do zmíněného rybníčku. Všechny stoky jsou majetkem obce. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Dolánky je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,830 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a dva výtlačné řady DN 80 v celkové délce 0,310 km.
   V současné době je zpracován investiční záměr na akci Dolánky nad Ohří - Tlaková kanalizace, napojení na stávající ČOV Doksany, firmou Ing. I. Fiala – PROJEKTY, Lečkova 1521, 149 00 Praha 4.
   Podstatou tlakové kanalizace je svedení domovních přípojek z domácností gravitací přímo do čerpacích jímek o průměru 1 m, ze kterých jsou tlakovým potrubím (DN 40 – 100 mm) dopravovány na ČOV. V jímkách jsou osazena ponorná čerpadla s drtiči (čerpací stanice), která jsou automaticky zapínána při naplnění jímky.
   Splaškové odpadní vody budou na ČOV dopravovány jednotlivými větvemi tlakové kanalizace. Materiál větví bude PE ∅ 50 až 75 mm. Počet připojených objektů je 153.

   Rozsah navrhované stokové sítě:

   Větev
   délka [m]
   "1"
   2 405
   "1-1"
   181
   "1-2"
   357
   "1-3"
   170
   "1-4"
   265
   "1-4-1"
   18
   "1-5"
   336
   "1-5-1"
   92
   Celkem
   3 824


   V projektu ČOV Doksany se uvažovalo s výhledovým napojením splaškové kanalizace okolních obcí Doksany, Brozany, Rochov a Nové Dvory včetně splaškové kanalizace cukrovaru.
   Po vybudování stokové sítě v obci Dolánky nad Ohří, bude na ČOV přitékat z obce 64,8 m3.d-. Z okolních obcí přitéká na ČOV 80 m3.d-1. Celkem tedy bude na čistírnu přitékat 144,8 m3.d-1. Projektovaná a povolená hodnota vypouštěného množství je 537,6 m3.d-1.
   Z výše uvedeného vyplývá, že pro připojení obce má ČOV Doksany dostatečnou kapacitu a nepočítá se s žádnými úpravami.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa