Dolánky nad Ohří - CZ042.3506.4205.0091.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Dolánky nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0091
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0091
  Kód obce 553646
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0091.01 Dolánky nad Ohří 02824 28240
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dolánky nad Ohří leží jižně od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru se zemědělskou výrobou (hlavně zelenina). Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 – 170 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která protéká 0,5 km od obce. Obec je bez recipientu. Svým územím Dolánky plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a do Přírodního parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, jen mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 225 230 269 258 248 242
   přechodně bydlící 120 120 0 0 0 0
   celkem 345 350 269 258 248 242
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   147 165 197 149 192 229
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Dolánky nad Ohří jsou napojeny na skupinový vodovod Litoměřice (OZ-SK.LT.001.13). Konkrétně na jeho podskupinu, vodovod Litoměřice-jih, který zásobuje : Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Nučničky, Hrdly, Dolánky.

   Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56 / 208,14). Pro zlepšení tlakových poměrů v koncových částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 200 z vodojemu Třeboutice převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes Počáply a Trávčice do Bohušovic, kde je propojen na původní systém.

   V Dolánkách je vybudovaná nová vodovodní síť, která je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Dolánek se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Dolánky nad Ohří není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i od rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %) s odvozem na ČOV Litoměřice.

   V obci je několik stok dešťové kanalizace, která je vyústěna do příkopů (občasná vodoteč) a do obecního rybníku. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu.

   Všechny stoky jsou majetkem obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Dolánky je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,830 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a dva výtlačné řady DN 80 v celkové délce 0,310 km, které budou odvádět splaškové vody z obce na stávající ČOV Doksany.

   V projektu ČOV Doksany se uvažovalo s výhledovým napojením splaškové kanalizace okolních obcí Doksany, Brozany, Rochov a Nové Dvory včetně splaškové kanalizace cukrovaru. ČOV Doksany má tedy dostatečnou kapacitu pro svedení splaškových vod z Dolánek.


   Rozsah navrhované stokové sítě:

   Větev
   délka [m]
   "1"
   2 405
   "1-1"
   181
   "1-2"
   357
   "1-3"
   170
   "1-4"
   265
   "1-4-1"
   18
   "1-5"
   336
   "1-5-1"
   92
   Celkem
   3 824  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0024715/15/ŽP/BHo Kanalizační řád Dolánky nad Ohří
  10. 4. 2015