Býčkovice - CZ042.3506.4205.0090.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Býčkovice

  Číslo obce PRVKUK 0090
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0090
  Kód obce 546780
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0090.02 Velký Újezd 01643 16438
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Býčkovice - Velký Újezd leží severovýchodně od Litoměřic. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 178 – 215 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Luční potok, Ploskovický a Široký. Svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Obec je charakterizována zemědělskou výrobou a nachází se zde provozovna na výrobu nábytku a betonárka.

   Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze nárůst obyvatel. 


  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 101 112 124 90 88 88
   přechodně bydlící 45 48 17 19 17 16
   celkem 146 160 141 109 105 104
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 24 72 93 91 91
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Býčkovice - Velký Újezd je místní vodovod (M-LT.052). Vodovod je napojen na oblastní vodovod OB 4.1 Žernoseky. Vodovod je postaven z polyethylenu D90, celková délka cca 3 km.

   Z místního vodovodu je zásobena většina obyvatel žijící v obci. 


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současně době se nenavrhuje žádný investiční záměr.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Býčkovice - Velký Újezd není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem ČOV Litoměřice do vzdálenosti 6 km.
   V obci je jedna částečně zatrubněná vodoteč, slouží zároveň jako dešťová kanalizace. Kanalizace je zaústěna do Lučního potoka, je majetkem obce a pro odvádění dešťových vod vyhovuje. V současné době jsou do ní zaústěny odpadní vody od obou výše zmíněné firem. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části Velký Újezd není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod . navržena je výstavba kanalizace s přečerpáním na ČOV Záhořany.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0083163/13/ŽP/BHo Schválení manipulačního řádu VD Býčkovice
  17. 12. 2013