Býčkovice - CZ042.3506.4205.0090.02 - stav 2004

 1. Obec

  Býčkovice

  Číslo obce PRVKUK 0090
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0090
  Kód obce 546780
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0090.02 Velký Újezd 01643 16438
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Býčkovice - Velký Újezd leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 110 obyvatel, 8 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, převážně zemědělství, je zde provozovna na výrobu nábytku a betonárka. Velký Újezd se rozkládá v nadmořské výšce 178 – 215 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Luční potok, Ploskovický a Široký. Svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze nárůst obyvatel. Výjimkou by mohlo být využití místního ložiska cihlářských hlín.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 101 112 131 150 - - -
   přechodně bydlící 45 48 54 60 - - -
   celkem 146 160 185 210 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 24 72 143 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Býčkovice - Velký Újezd je místní vodovod (M-LT.052), na který je napojeno 77 % obyvatel. Původně vodovod státního statku je dnes v majetku soukromého zemědělce pana Klikorky a provozuje ho obec Býčkovice. Vodovod je zásobován z místního zdroje – studny. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní z důvodu vysokého obsahu dusičnanů, síranů a těžkých kovů. Z vrtu je voda čerpána do věžového vodojemu, ze kterého je přívodní řad do obce. Technický stav vodovodu je velmi špatný.
   Ostatní obyvatelé jsou zásobeni z vlastních zdrojů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nevyhovující kvalitě místního zdroje navrhujeme připojení Velkého Újezdu na oblastní vodovod.
   V obci navrhujeme rozšíření vodovodní sítě do celé zástavby a postupnou rekonstrukci stávajících řadů.
   V současné době je zpracován investiční záměr na akci Vodovod Velký Újezd. Pro obec Velký Újezd je navržen nový vodovodní zásobní řad, který bude umístěn na zemědělských pozemcích s ukončením v obci Velký Újezd a s provedením základního rozvodu vodovodních řadů po obci. Nový zásobní řad bude napojen na odbočku vzdušníku stávajícího skupinového vodovodu Litoměřice – Záhořany. Tento vodovod je postaven ze svařované oceli DN 800. V místě napojení bude umístěn sekční vodoměr. Nový zásobní řad bude řešen z tlakového potrubí Pe DN 80 v předpokládané délce 1,3 km. Trasa byla pro potřeby záměru orientačně určena. Jedná se o nejkratší vzdálenost. Vlastní rozvody vody v obci budou řešeny doplňujícími řady z Pe DN 63-80 napojených na hlavní zásobní řad, předpokládaná délka 600 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 052/1 CS.LT 052/1 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav UV.LT 052/1 UV.LT 052/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 052/1 VDJ.LT 052/1 50 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 052/1 ZD.LT 052/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Býčkovice - Velký Újezd není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se z 20 % vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a z 80 % na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 6 km.
   V obci je jedna částečně zatrubněná vodoteč, slouží zároveň jako dešťová kanalizace. Kanalizace je zaústěna do Lučního potoka, je majetkem obce a pro odvádění dešťových vod vyhovuje. V současné době jsou do ní zaústěny odpadní vody od obou výše zmíněné firem. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost místní části Velký Újezd není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou mikročistíren a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Záhořany místní části obce Křešice nebo ČOV Litoměřice.
   Výhledově po roce 2015 je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace s vlastní ČOV pro velký Újezd nebo o napojení obce na ČOV Zahořany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 405,0 4 405,0

  Mapa