Benešov nad Ploučnicí - CZ042.3502.4202.0010.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Benešov nad Ploučnicí

  Číslo obce PRVKUK 0010
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0010
  Kód obce 562351
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0010.02 Ovesná 00246 2461
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Benešov n. Pl. – Ovesná leží severně nad Benešovem n. Pl., v nadmořské výšce 300,00 – 430,00 m n. m. Zástavba je rozptýlená podél potoka a místní komunikace, bydlení individuální v rodinných domech. Východně od obce protékají dva místní potoky. Na západním okraji obce se nachází rybník. Území náleží do povodí řeky Labe a CHKO České středohoří.
   Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 71 75 69 58 67 75
   přechodně bydlící 60 64 39 45 47 50
   celkem 131 139 108 103 114 125
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ovesná je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní. Obec je významně postižena suchem, studny vysychají. 

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V prosinci 2020 byla zpracována studie proveditelnosti řešící způsob zásobování místní části Ovesná pitnou vodou. Studie řeší tři varianty zásobování, z ekonomického hlediska je nejvýhodnější pro tuto místní část vybudování vlastního zdroje a vybudování akumulace. 

   V rámci studie byl navržen vodojem s objemem 2x15 m3 a vodovodní síť v délce cca 2,1 km a dimenze DN50 - 80. Vzhledem k velkým rozdílným nadmořským výškám jsou na vodovodní síti navrženy redukční šachty, které síť rozdělí na tři tlaková pásma. 

   Zdroj bude umístěn dle místních podmínek a dle vydatností, z tohoto důvodu musejí být nejprve provedeny čerpací zkoušky aby byla zajištěna vydatnost a následně bylo rozhodnuto, kde bude vrt situován. V rámci studie byly vytipovány dvě místa vhodná pro provedení vrtu. Jedno místo je navrženo přímo u navrhovaného VDJ a druhé místo je navrženo v dolní části obce. V případě umístění vrtu na tomto místě by byla nutná výstavba čerpací stanice a výtlačné potrubí, kterým bude vodojem plněn ale zároveň by mohl být využit jako zásobní potrubí. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní v obci. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Benšov n/P- Cihelní novĂ VDJ Benšov n/P- Cihelní nový PRVK\2021
  Vodojem zemní Návrh PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Ovesné není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s odtokem do povrchových vod (22% obyvatel) a bezodtokových jímek s vyvážením (78% obyvatel) s odvozem na ČOV Děčín.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory