Býčkovice - CZ042.3506.4205.0090.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Býčkovice

  Číslo obce PRVKUK 0090
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0090
  Kód obce 546780
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0090.01 Býčkovice 01642 16420
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Býčkovice leží severovýchodně od Litoměřic. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 200 – 220 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Luční potok (zdroj požární vody), občasná vodoteč a meliorační kanály. Svým územím Býčkovice zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a CHKO České středohoří. V obci Býčkovice jsou vymezené nové stavební parcely určeny k výstavbě RD (cca 16RD), předpokládá se tedy mírný nárůst počtu obyvatel. V obci je stavební firma, autodoprava a soukromý zemědělec.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 181 199 190 191 250 270
   přechodně bydlící 50 54 30 35 37 39
   celkem 231 253 220 226 287 309
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   153 173 207 196 257 279
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Na původní vodovod v Ploskovicích z roku 1910 se v roce 1972 napojila i obec Býčkovice a tím vznikl skupinový vodovod Ploskovice (SK-LT.005.2) zásobující dvě samostatné obce.
   Zdrojem vody jsou zářezy v Myšticích a zářez Rabalka o vydatnosti 3 l/s. Oba zdroje jsou svedeny do vodojemu Ploskovice 60 + 2x50 m3 (275,52/274,25). Z vodojemu je veden zásobní řad DN 150 do Ploskovic a dále řad DN 100 do Býčkovic. Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce. Obec je v období sucha značně postižena suchem.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Býčkovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Pro zlepšení provozu vodovodního systému je uvažováno s propojením skupinového vodovodu Ploskovice přes Maškovice se skupinovým vodovodem Žitenice. Realizace však pravděpodobně neproběhne min. do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 270
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Býčkovice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a z části DČOV (9 domů).  Splaškové vody zachycované v jímkách s odvozem na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 5 km.
   V obci jsou dvě stoky dešťové kanalizace z betonových trub DN 500. Severní stoka má charakter zatrubněné vodoteče. Obě stoky jsou zaústěny do Lučního potoka. Kanalizace je majetkem obce a je funkční. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a dále jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Býčkovice je navržena nová gravitační kanalizace z PVC DN 250 a tlaková kanalizace z PE DN 80. Odpadní vody budou touto kanalizací přivedeny do místní ČOV o kapacitě 300 EO. Výstavba je uvažována v roce 2022-2025.

   Od šest objektů budou odpadní vody, z důvodu technické náročnosti připojení na centralizovanou kanalizační síť, odváženy k likvidaci na ČOV Býčkovice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS1 Býčkovice PRVK\2021
  ČOV Návrh COV-Býčkovice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 667,0 19 014,0 24 681,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0083163/13/ŽP/BHo Schválení manipulačního řádu VD Býčkovice
  17. 12. 2013