Brozany nad Ohří - CZ042.3506.4205.0089.02 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Brozany nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0089
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0089
  Kód obce 564621
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0089.02 Hostěnice 01290 12904
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Brozany nad Ohří - Hostěnice leží v jižní části litoměřického okresu na levém břehu řeky Ohře. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 156 – 180 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která zde protéká. Obcí protéká Mlýnský náhon, místní potok a meliorační kanály. Svým územím Hostěnice zasahují částečně do CHOPAV Severočeská křída, do Přírodního parku Dolní Poohří a do ochranného pásma zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 51 47 49 77 86 94
   přechodně bydlící 60 76 320 336 336 336
   celkem 111 123 369 413 422 430
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Brozany nad Ohří - Hostěnice je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů.
   Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech vysokého obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce č. 252/2004 Sb, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.


   Obec uvažuje o stavbě vodovodu, ta však nebude realizovaná minimálně do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Brozany nad Ohří - Hostěnicích není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od 50 % trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady odtékají do vodotečí a od 50 % trvale žijících obyvatel v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice nebo Roudnice nad Labem.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Brozany nad Ohří – Hostěnicích je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,430 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
   Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 0,040 km.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. Kal bude odvážen na ČOV Litoměřice.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Mlýnského náhonu.
   Z rekreačních objektů (90 % t.j. cca 390 rekreantů) se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Litoměřice.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Hostěnice 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Návrh ČS Hostěnice 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3931/ZPZ/15/A-100 Jez Hostěnice - změna pov. k nakl. s vodami
  31. 12. 2015