Brozany nad Ohří - CZ042.3506.4205.0089.01 - stav 2004

 1. Obec

  Brozany nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0089
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0089
  Kód obce 564621
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0089.01 Brozany nad Ohří 01289 12891
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Brozany nad Ohří leží jižně od Litoměřic na levém břehu Ohře. Jedná se o větší obec do 1000 trvale žijících obyvatel se 180 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a kempem až pro 180 rekreantů. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků a vícepodlažních objektů. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 152 – 186 m n.m. při mezinárodní silnici I/8 mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Ohře, Mlýnský náhon a občasná vodoteč. Je zde rybník. Svým územím zasahuje částečně do CHOPAV Severočeská křída a Přírodního parku Dolní Poohří. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst počtu obyvatel, je připravena plocha pro výstavbu 20 rodinných domů. Využití krajiny je hlavně zemědělské (areál zrušeného Cukrovaru Doksany, chmelařství, zelenina, obilí), v obci je firma Vlk – výroba plech. nádrží a drobné průmyslové provozovny, rekreace a pro využití ložiska cihlářské hlíny je plánovaná výstavba nové cihelny, která má mít vlastní ČOV.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 990 999 1 014 1 030 -
   přechodně bydlící 540 546 558 570 -
   celkem 1 530 1 545 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   405 531 746 1 009 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Brozany nad Ohří jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.10), konkrétně jeho provozní části Litoměřice – jih. Vodovod Litoměřice-jih zásobuje: Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56 / 208,14). Hlavní zásobní řad (DN 300, 250, 200) je převeden přes silniční most v Litoměřicích na levý břeh Labe, dále pokračuje přes Želetice, Mlékojedy, Nové Kopisty, Terezín do Bohušovic, Brňan a Brozan. Pro zlepšení tlakových poměrů v koncových částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 200 z vodojemu Třeboutice převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes Počáply a Trávčice do Bohušovic, kde je propojen na původní systém.
   Do Brozan je prodloužen řad z Bohušovic nad Ohří přes Brňany řadem PVC 200, přes Brozany byl profil zvětšen na DN 250. Dnes je napojeno 41 % trvale bydlících obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Část obyvatel je zásobena z domovních studní. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech dusičnany.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Brozan se nebude v budoucnosti měnit.
   Je objednána DÚR (DATA TECHNIK Teplice, Ing. Havlata) na rozšíření vodovodní sítě pro novou zástavbu, která bude navržena v souběhu s kanalizací.

   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   376 799 812 825 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Brozany nad Ohří má novou splaškovou kanalizaci (K-LT.005.2-S.C), která se budovala v letech 1991 – 94. Stoky jsou provedeny z PVC trub DN 300, mají převážně mírný spád (většinou 0,5-0,6%). Je nutno periodicky proplachovat, aby nedocházelo k zanášení průtočného profilu. Na kanalizační síti jsou tři přečerpávací stanice a dva výtlačné řady PVC DN 150. Na tuto novou kanalizaci je dosud napojena pouze část trvale žijících obyvatel (38 %). Kanalizace je v majetku SVS a.s. a ve správě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Na základě průzkumu byla funkce některých stok dešťové kanalizace změněna pro odvádění pouze splaškových vod (severní část obce - lokalita Na dílcích). Jedná se o stoky DN 400 z TBH, DN 300 z kameninových trub hrdlových a z ocelových trub DN 300.
   Splaškové odpadní vody z obce Brozany nad Ohří jsou výtlačným řadem DN 150 z PVC a ocelových trub odváděny na ČOV zrušeného cukrovaru Doksany – viz Doksany.
   V septicích je zachycováno 52 % splaškových vod od trvale žijících obyvatel, zaústění přepadů je do dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách (8 %) odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   V prostoru lokality Na dílcích jsou 4 bytové jednotky patřící OSBD Litoměřice, které mají domovní čistírnu DČB 6,3 (2 %). Vyčištěné vody z ní jsou vypouštěny do dešťové kanalizace. Samostatně odkanalizováno do vlastní domovní čistírny je také nové zdravotní středisko. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Mlýnského náhonu.
   Autokemp slouží k ubytování v letním období, celoročně funguje pouze motorest. Kanalizace je splašková. K předčištění je využito septiků. Odpadní vody z autokempu jsou odváděny stokou z betonových trub DN 500 do Ohře. Objekt motorestu je odkanalizován samostatně – do Ohře.
   Ve velké části obce je dešťová kanalizace budovaná v průběhu sedmdesátých let. Je z kameninových a betonových trub DN 300 – 500, v dobrém stavu, funkční, vzhledem k malým spádům dochází v některých úsecích k jejímu zanášení. Tato stará původní kanalizace Brozan nad Ohří bude i nadále využívána pro odvedení dešťových vod a zůstane v majetku obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Brozany nad Ohří byla vybudována nová splašková kanalizace vyústěná na čistírnu odpadních vod dnes zrušeného cukrovaru Doksany, je nutno dokončit výstavbu kanalizačních přípojek a tím i napojení zbývajících objektů na stávající kanalizaci.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě rekonstrukci stávající kanalizační sítě až po roce 2015 s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.
   Po připojení kanalizačních přípojek na kanalizaci bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.
   Je objednána DÚR (DATA TECHNIK Teplice, Ing. Havlata) na rozšíření kanalizační sítě pro novou zástavbu, která bude navržena v souběhu s vodovodem.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/4 Brozany nad Ohří - Chotěšov PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/7 Brozany nad Ohří - U mlýna PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/3 Brozany nad Ohří - most PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/5 Brozany nad Ohří - Mlýnská strouha PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/6 Brozany nad Ohří - nová PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa