Brozany nad Ohří - CZ042.3506.4205.0089.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Brozany nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0089
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0089
  Kód obce 564621
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0089.01 Brozany nad Ohří 01289 12891
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Brozany nad Ohří leží jižně od Litoměřic na levém břehu Ohře. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků a vícepodlažních objektů. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 152 – 186 m n.m. při mezinárodní silnici I/8 mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Ohře, Mlýnský náhon a občasná vodoteč. Je zde rybník. Svým územím zasahuje částečně do CHOPAV Severočeská křída a Přírodního parku Dolní Poohří. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst počtu obyvatel, je připravena plocha pro výstavbu 20 rodinných domů. Využití krajiny je hlavně zemědělské (areál zrušeného Cukrovaru Doksany, chmelařství, zelenina, obilí), v obci je firma Záveský a spol, s.r.o., rostlinná výroba, Vlk – výroba plech. nádrží a drobné průmyslové provozovny, rekreace a pro využití ložiska cihlářské hlíny je plánovaná výstavba nové cihelny, která má mít vlastní ČOV.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 990 999 1 159 1 163 1 250 1 313
   přechodně bydlící 540 546 18 21 21 21
   celkem 1 530 1 545 1 177 1 184 1 271 1 334
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   405 531 746 718 1 015 1 286
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Brozany nad Ohří jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.10), konkrétně jeho provozní části Litoměřice – jih.

   Vodovod Litoměřice-jih zásobuje: Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56 / 208,14). Hlavní zásobní řad (DN 300, 250, 200) je převeden přes silniční most v Litoměřicích na levý břeh Labe, dále pokračuje přes Želetice, Mlékojedy, Nové Kopisty, Terezín do Bohušovic, Brňan a Brozan. Pro zlepšení tlakových poměrů v koncových částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 200 z vodojemu Třeboutice převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes Počáply a Trávčice do Bohušovic, kde je propojen na původní systém.
   Do Brozan je prodloužen řad z Bohušovic nad Ohří přes Brňany řadem PVC 200, přes Brozany byl profil zvětšen na DN 250.

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Část obyvatel je zásobena z domovních studní. Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech dusičnany. V suchých měsících je obec významně postižena suchem, ztrácí se voda ve studních.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Brozan se nebude v budoucnosti měnit.
   Je objednána DÚR (DATA TECHNIK Teplice, Ing. Havlata) na rozšíření vodovodní sítě pro novou zástavbu, která bude navržena v souběhu s kanalizací. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Rochov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   376 799 812 850 915 959
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Brozany nad Ohří má splaškovou kanalizaci (K-LT.005.2-S.C). Stoky jsou provedeny z PVC trub DN 300, mají převážně mírný spád (většinou 0,5-0,6%). Je nutno periodicky proplachovat, aby nedocházelo k zanášení průtočného profilu. Na kanalizační síti je sedum přečerpávacích stanic.

   Splaškové odpadní vody z obce Brozany nad Ohří jsou výtlačným řadem DN 150 z PVC a ocelových trub odváděny na ČOV zrušeného cukrovaru Doksany – viz Doksany.

   Na tuto novou kanalizaci je dosud napojena část trvale žijících obyvatel (74 %).
   V septicích je zachycováno 21 % splaškových vod od trvale žijících obyvatel, zaústění přepadů je do dešťové kanalizace a v bezodtokových jímkách.


   V prostoru lokality Na dílcích jsou 4 bytové jednotky patřící OSBD Litoměřice, které mají domovní čistírnu DČB 6,3 (2 %). Vyčištěné vody z ní jsou vypouštěny do dešťové kanalizace. Samostatně odkanalizováno do vlastní domovní čistírny je také nové zdravotní středisko. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Mlýnského náhonu.

   Ve velké části obce je dešťová kanalizace budovaná v průběhu sedmdesátých let. Je z kameninových a betonových trub DN 300 – 500, v dobrém stavu, funkční, vzhledem k malým spádům dochází v některých úsecích k jejímu zanášení.

   Tato dešťová kanalizace je v majetku obce. Splašková kanalizace je v majetku SVS a.s. a ve správě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Brozany nad Ohří byla vybudována nová splašková kanalizace vyústěná na čistírnu odpadních vod dnes zrušeného cukrovaru Doksany, je nutno dokončit výstavbu kanalizačních přípojek a tím i napojení zbývajících objektů na stávající kanalizaci.
   S ohledem na stáří kanalizace v některých částech obce se doporučuje provést rekonstrukci s dokončením do roku 2050. 
   Po připojení kanalizačních přípojek na kanalizaci bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/4 ČSOV Brozany n. Ohří- Chotěšov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/7 ČSOV Brozany n.O- U mlýna PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/3 ČSOV Brozany n.O- most PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/5 ČSOV Brozany n.O- Mlýnská PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/6 ČSOV Brozany n.O- nová PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/3 ČSOV Brozany n.O- Na průhonu PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 005/3 ČSOV Brozany n.O - MŠ PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 694,0 2 694,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3931/ZPZ/15/A-100 Jez Hostěnice - změna pov. k nakl. s vodami
  31. 12. 2015