Brňany - CZ042.3506.4205.0088.01 - stav 2004

 1. Obec

  Brňany

  Číslo obce PRVKUK 0088
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0088
  Kód obce 564613
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0088.01 Brňany 00991 9911
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Brňany leží jižně od Litoměřic, na levém břehu řeky Ohře. Území obce spadá do přírodního parku Dolní Poohří. Jedná se o obec do 410 obyvatel, s 25 objekty rekreačního bydlení. Zástavba je nízkopodlažními domky venkovského typu, soustředěná. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 - 154 m n.m., náleží do povodí Ohře, která zde protéká. Je zde požární nádrž a meliorační kanály. V obci je provozovna - Mlékárna Bohušovice a.s. a ACCOM Bohušovice, které se zabývají potravinářskou výrobou a obchodem s potravinářskými výrobky a firma PRIMAGRA, která se také zabývá obchodem s potravinářskými výrobky. Tato firma se nacházejí v k.ú. Brňany pouze částečně. Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá, jen mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 409 418 434 450 - - -
   přechodně bydlící 60 60 60 60 - - -
   celkem 469 478 494 510 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   182 231 318 428 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Brňany je zásobována ze skupinového vodovodu Litoměřice z V. tlakového pásma (OZ-SK.LT.001.9). Zdrojem vody je vodojem oblastního vodovodu VDJ Zahořany 2 x 2000 m3 přes vodojem Třeboutice 2 x 650 m3 (212,56/208,14) a odtud potrubím DN 300 přes Litoměřice (V. tl. pásmo), DN 250 přes Želetice a potrubím DN 200 do Brňan. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 44 % trvale bydlících obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Brňan se nebude v budoucnosti měnit.

   V letech 2009-2010 je plánována dostavba rozvodného vodovodního řadu v délce 0,44 km a vodovodních přípojek v délce 0,12 km.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok. Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 418 434 450 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Brňany není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (52 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (48 %) jejichž přepady jsou vsakovány do terénu.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Brňany je již zahájena výstavba nové kanalizační sítě. S jejím dokončením se počítá v roce 2004. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,4 km bude vybudována z KG trub profilu DN 300. Zároveň probíhá výstavba dešťové kanalizace.
   Dále bude vybudována čerpací stanice splašků Brňany a odtud budou splaškové vody odváděny výtlačným řadem DN 100 délky 1,33 km na ČOV Bohušovice nad Ohří. Výtlak splašků je již stavebně povolen a nyní i realizován.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 049.1 Brňany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa