Brňany - CZ042.3506.4205.0088.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Brňany

  Číslo obce PRVKUK 0088
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0088
  Kód obce 564613
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0088.01 Brňany 00991 9911
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Brňany leží jižně od Litoměřic, na levém břehu řeky Ohře. Území obce spadá do přírodního parku Dolní Poohří. Zástavba je nízkopodlažními domky venkovského typu, soustředěná. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 150 - 154 m n.m., náleží do povodí Ohře, která zde protéká. Je zde požární nádrž a meliorační kanály. V obci je provozovna - Mlékárna Bohušovice a.s. a ACCOM Bohušovice, které se zabývají potravinářskou výrobou a obchodem s potravinářskými výrobky a firma PRIMAGRA, která se také zabývá obchodem s potravinářskými výrobky. Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá, jen mírný nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 409 418 426 409 394 384
   přechodně bydlící 60 60 0 0 0 0
   celkem 469 478 426 409 394 384
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   182 231 318 214 296 364
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Brňany je zásobována ze skupinového vodovodu Litoměřice z V. tlakového pásma (OZ-SK.LT.001.9). Zdrojem vody je vodojem oblastního vodovodu VDJ Zahořany 2 x 2000 m3 přes vodojem Třeboutice 2 x 650 m3 (212,56/208,14) a odtud potrubím DN 300 přes Litoměřice (V. tl. pásmo), DN 250 přes Želetice a potrubím DN 200 do Brňan. Zásobní síť pokrývá celé zastavěné území. 
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Brňan se nebude v budoucnosti měnit.

   V letech 2020-2030 je plánována dostavba rozvodného vodovodního řadu v délce 0,44 km a vodovodních přípojek v délce 0,12 km.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 418 434 409 394 384
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Veškeré odpadní vody jsou odváděny splaškovou kanalizací v celkové délce 2,4 km, DN 300. 
   Splaškové vody jsou čerpací stanicí (ČSOV Brňany) odváděny výtlačným řadem DN 100 délky 1,33 km na ČOV Bohušovice nad Ohří.

   Současně s výstavbou splaškové kanalizace byla vybudována dešťová kanalizace,


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V budoucnu není v současné době plánovaná žádná nová výstavba kanalizačního potrubí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 049.1 ČSOV Brňany PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory